Some simple steps to help subordinates balance their personal and professional lives

Několik jednoduchých kroků, kterými můžete podřízeným pomoct vyvážit osobní a pracovní život

Work-life balance is a topic currently being widely discussed, often in connection with remote working or the hybrid work model. Employees are nowadays much more frequently demanding their work should not have a negative effect on their private life. Employers are trying to accommodate this demand and often it takes only very little for them to agree to it. Here are some simple steps managers can take to enable subordinates better to balance their personal and professional lives.

This text is based on an article on ScienceDaily.com.

Set an example yourself

If you want to cultivate healthy habits in your subordinates, you need to set an example yourself. This also applies to work-life balance. Show subordinates it really is possible to work in a healthy and sustainable way. Avoid sending them e-mails at 10 pm, use up all your vacation days, and show by your own example that working sustainably and healthily means not burning out, but bringing more value to the team.

Flexible working hours

If this option is feasible in your team and there is nothing to prevent it, you should try to introduce it.

Clearly defined roles and set expectations

Team well-being and mental health also thrive when everyone knows their responsibilities and what is expected of them. Uncertainty stemming from unclear roles and vague communication often plays a part in work negatively affecting employees' mental health.

Mental health support

Promoting mental health and mental hygiene awareness is crucial to ensuring workers are able to set their own boundaries and deal with work-related stress.

Healthy and open communication with subordinates

Do you want to know how best to help workers deal with work-life balance? Ask them! Have a long-term dialogue with your subordinates and find out directly from them what their ideas and preferences are.

 

-mm-

  Několik jednoduchých kroků, kterými můžete podřízeným pomoct vyvážit osobní a pracovní život

  „Work-life balance“, tedy vyvážení osobního a pracovního života, je téma, které se aktuálně hojně řeší. Často ve spojitosti s prací na dálku nebo s hybridním modelem práce. Zaměstnanci dnes již mnohem častěji požadují, aby jim práce negativně nezasahovala do soukromého života, a zaměstnavatelé se snaží jim v tomto požadavku vyhovět. Přitom často stačí málo. Zde je několik jednoduchých kroků, které můžete jako manažer učinit, které umožní vašim podřízeným lépe vyvážit osobní a pracovní život.

  Tento text vychází ze článku na ScienceDaily.com.

  Sami jděte příkladem

  Pokud chcete u podřízených vypěstovat zdravé návyky, musíte jim sami jít příkladem. A to platí i u vyvážení osobního a pracovního života. Ukažte podřízeným, že skutečně lze pracovat zdravě a udržitelně. Neposílejte jim e-maily v deset večer, vybírejte si dovolenou a na svém vlastním příkladu ukažte, že pracovat udržitelně a zdravě znamená nevyhořet a přinést týmu větší hodnotu.

  Flexibilní pracovní doba

  Klouzavá nebo flexibilní pracovní doba. Pokud je ve vašem týmu dostupná a nic jí nebrání, měli byste se snažit ji ve vašem týmu prosadit.

  Jasně rozdělené role a nastavená očekávání

  Pohodě v týmu a duševnímu zdraví jeho členů také prospěje, když všichni vědí, jaké jsou jejich povinnosti a co se od nich očekává. Nejistota, která plyne z nejasně ohraničených rolí a nevyjasněné komunikace, se často podepisuje i na tom, jak práce negativně zasahuje do psychiky pracovníků.

  Podpora duševního zdraví

  Podpora duševního zdraví pracovníků a jejich znalostí duševní hygieny je zcela klíčová pro to, aby si pracovníci sami uměli nastavit hranice a vypořádat se se stresem, který se s prací pojí.

  Zdravá a otevřená komunikace s podřízenými

  Chcete vědět, jak nejlépe pracovníkům pomoci vypořádat se s vyvážením pracovního a osobního života? Zeptejte se jich! Veďte s podřízenými dlouhodobý dialog a zjistěte přímo od nic, jaké jsou jejich preference a nápady.

   

  -mm-

  Zdroj: Science Daily - americký internetový magazín věnovaný vědě, technologiím a medicíně.
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Science Daily