Might you be an overly authoritarian leader? Four warning signs

Nejste příliš autoritářský vedoucí? Čtyři signály, podle kterých to poznáte

A good manager must be able to find the right balance between sufficient authority and friendly openness towards their subordinates. They have to know in what situations they should be firm or, on the contrary, open to compromise. An overly authoritarian and dominant team manager kills the creativity of their team and frustrates their subordinates. Are you by any chance an overly authoritarian leader? Here are four telltale signs.

This text is based on an article on the INSEAD Knoweldge website.

Little feedback and initiative from subordinates

Subordinates who are used to having their manager dictate what they should do and management never listening to their views soon stop expressing their opinions and ideas. So if you sense the initiative and creativity of your team is waning and you lack feedback from your subordinates, the fault may lie in your overly authoritarian approach.

High employee turnover

Having an overly dominant leader who micromanages subordinates sooner or later results in the dissatisfaction of team members, and subsequently in their high turnover. Ambitious and talented people do not last long under an overbearing leader.

Little team flexibility and staying in the status quo

A team which, due to their manager's authoritarian leadership, sees no reason to seek new solutions or develop will soon start to stagnate. It is inflexible, unable to cope with change or react to developments in the company and the market. Thus it tends to stay in the status quo.

Poor work ethic and broken team spirit

Other significant impacts of an authoritarian leadership style are a poor mood and damaged work ethic of the entire team. Team productivity tends to decline in the long run; interpersonal relationships and team spirit also often deteriorate in a team with a dominant leader.-mm-

  Nejste příliš autoritářský vedoucí? Čtyři signály, podle kterých to poznáte

  Dobrý manažer musí umět najít tu správnou rovnováhu mezi dostatečnou autoritou a přátelskou otevřeností vůči svým podřízeným. Musí vědět, v jakých věcech musí být neústupný a v jakých být naopak otevřený kompromisům. Příliš autoritářský a dominantní týmový manažer pak ubíjí kreativitu svého týmu a vzbuzuje u podřízených pocit frustrace. Nejste náhodou příliš autoritářský vedoucí? Zde jsou čtyři signály, podle kterých to poznáte.

  Tento text vychází z článku na INSEAD Knoweldge.

  Malá zpětná vazba a iniciativa ze strany podřízených

  Podřízení, kteří jsou zvyklí na to, že jim manažer diktuje, co mají dělat, a že jejich vedení nikdy nenaslouchá jejich názorům, brzy přestanou své názory a nápady vyjadřovat. Jestliže tedy cítíte, že iniciativa a kreativita týmu upadá a nedostává se vám zpětné vazby od vašich podřízených, chyba může být ve vašem příliš autoritářském přístupu.

  Vysoká fluktuace zaměstnanců

  Příliš dominantní vedoucí, který své podřízené vede v režimu mikro-managementu, má dříve nebo později za následek nespokojenost členů týmu. A tím pádem i jejich vysokou fluktuaci. Ambiciózní a talentovaní lidé totiž pod despotickým vedoucím nevydrží příliš dlouho.

  Malá flexibilita týmu a setrvání ve statusu quo

  Tím, že tým nemá kvůli autoritářskému vedení ze strany manažera žádný důvod přicházet s neotřelými řešeními a rozvíjet se, začne brzy stagnovat. Je neflexibilní, špatně snáší změny, neumí reagovat na vývoj ve společnosti a na trhu a má tendenci setrvávat ve statusu quo.

  Špatná pracovní morálka a narušený týmový duch

  Významným dopadem autoritářského stylu vedení je v neposlední řadě i špatná nálada a pracovní morálka celého týmu. Jeho produktivita v dlouhodobém horizontu spíše klesá a v týmu vedeném dominantním vedoucím také často pokulhávají mezilidské vztahy a týmový duch.  -mm-

  Zdroj: INSEAD Knowledge - znalostní portál mezinárodní MBA školy INSEAD
  Zobrazit přehled článků ze zdroje INSEAD Knowledge
  Štítky: Leadership