Are you a micromanager? Three telltale signs

Nejste náhodou mikro-manažer? Tři signály, podle kterých to poznáte

Micromanagement is one of the biggest sins a manager can commit. It kills the creativity of otherwise hard-working and ambitious people, leads to frustration, bad results of the team, and eventually to burnout and high employee turnover. And, what is even worse, many managers are not even aware they are guilty of micromanagement. Therefore, this article describes three signs which may show that you too are practising micromanagement.

This text draws on an article in Forbes magazine.

You focus merely on numbers and results

A good manager must, of course, keep an eye on the results of both the team and individual employees. On the other hand, they should avoid regarding employees as inanimate machines and looking only at the results of their work. Micromanagement can manifest itself as a form of depersonalisation, in which the manager does not take into account the human side of their subordinates but only forces them to achieve consistently perfect results. Treat your team members as human beings, talk to them and be interested in them also on a personal level.

You are always closely watching your subordinates

This is the most typical form of micromanagement. The manager checks on every step subordinates make, they stand behind their back all the time and keep giving them advice (often in good faith) about everything they are doing. This makes the employee feel they are not trusted, they lack space to work on their own agenda and they cannot breathe. Give employees more freedom and don't breathe down their neck; instead talk to them about long-term goals they will be responsible for achieving without your constant supervision.

You are poor at strategy and planning

A quite surprising, yet logical consequence of micromanagement may be the fact the manager does not set clear goals the employees should reach, and clear plans that they should follow. This is because the manager believes they are the person in charge and therefore the employees do not need to know any individual goals and plans as these are not required for them to do their work under the brilliant supervision of their manager. Every employee must have their goals clearly defined and know what is expected of them and how they can reach the goals. You have to define individual goals for each employee and work with them individually on their personal development.

 

-mm-

  Nejste náhodou mikro-manažer? Tři signály, podle kterých to poznáte

  Mikro-management je jedním z největších prohřešků, kterých se může manažer dopustit. Mikro-management totiž ubíjí kreativitu jinak šikovných a ambiciózních lidí, vede k frustraci pracovníků, horším výsledkům týmu a ve výsledku až k vyhoření nebo odchodu zaměstnanců. A co je nejhorší, řada manažerů si ani neuvědomuje, že se mikro-managementu dopouští. Proto si v tomto článku ukážeme tři znaky mikro-managementu, podle kterých poznáte, že i vy jej dost možná provozujete.

  Tento text vychází z článku v magazínu Forbes.

  Zajímáte se pouze o čísla a výsledky

  Dobrý manažer musí jistě kontrolovat výsledky práce svého týmu a musí vnímat i to, jak pracují jednotliví zaměstnanci. Na druhou stranu se ale musí vyhnout tomu, aby své podřízené vnímal jako nelidské stroje a aby se díval jenom na výsledky jejich práce. Mikro-management se totiž může projevovat i jako odosobnění, kdy manažer nebere v potaz lidské stránky svých podřízených a jenom je nutí dosahovat konstantně skvělých výsledků. Vnímejte své podřízené jako lidské bytosti. Bavte se s nimi i na lidské úrovni a zajímejte se o ně na osobní rovině.

  Neustále takříkajíc stojíte za zády vašich podřízených

  Jedná se o nejtypičtější formu mikro-managementu, kdy manažer hlídá víceméně každý krok podřízeného pracovníka, neustále mu stojí za zády a (často v dobré víře) mu radí se vším, co dělá. Toto chování vede zaměstnance často k pocitu, že mu nadřízený nedůvěřuje, že nemá dostatek prostoru na své agendě pracovat sám a že nemůže takříkajíc dýchat. Dejte podřízeným volnost. Nekontrolujte každý jejich krok, ale domluvte se s nimi na dlouhodobých cílech, jejichž řešení budou mít i bez vašeho neustálého dozoru v kompetenci sami pracovníci.

  Špatně stanovujete strategie a plány

  Poměrně překvapivým, ale logickým důsledkem mikro-managementu může být i to, že manažer nestanovuje svým podřízeným jasné cíle, kterých mají dosahovat, a jasné plány, podle kterých mají postupovat. Je to dáno tím, že manažer má stejně představu, že své lidi vede on a že oni nepotřebují samostatné cíle a plány, jelikož je k výkonu své práce díky jeho preciznímu vedení nepotřebují. Každý pracovník musí mít jasně definované cíle a musí vědět, co se po něm chce a jak daných cílů může dosáhnout. Každému podřízenému proto definujte individuální cíle a pracujte s jednotlivými pracovníky na jejich posunu a osobním rozvoji.

   

  -mm-

  Zdroj: Forbes.com - prestižní americký časopis a web věnovaný obchodu
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Forbes.com