The easiest way to reduce stress? Work mindfully

Nejjednodušší způsob jak snížit napětí? Pracujte všímavě

Forbes writes about this, Google already applies it and countless other websites such as The Daily Muse spread this idea to the world. The Daily Muse firmly believes that mindfulness in the working environment is not just another short-term buzzword that will lose its power after a time.

Have you ever felt uncomfortable after a serious conversation with your boss? Are you afraid of what might happen if company restructuring occurs? Do you have any idea how you would feel in a new position? All these situations are inherently linked to feelings of uncertainty or stress and increase your level of anxiety.

If you are struggling with similar thoughts, mindfulness could help. According to the Mayo Clinic, this principle is based on an intensive awareness and feeling each moment without interpretation or judgment. This continuous awareness can be effectively used for stress reduction, reducing self-deprecation and improving your quality of life. It is not, of course, possible to learn it overnight, but the fact is, this ability can be learned. How?

1. Are you right-handed? Try the left hand

Try simple activities such as dialing a number or typing short messages using your non-dominant hand. Why? It is a great example of how unconscious movements accompany our lives. We do not think twice about how to use our dominant limb, but in the second instance we have to think about our movements many times. It is a new experience...

2. Absorb knowledge

When conversing with someone, avoid using electronic devices or taking notes and pay full attention to the other person. What is this good for? This type of focused listening requires calming your body and mind, and, giving your full attention, you will be able to accept more of what the other person is saying.

3. Listen to your surroundings

Try going for lunch alone once and listen to the sounds and events around you. Do not think about what each signal indicates or where it comes from. Just listen, as if it were the first time you heard something like that. Conscious listening is another tool that calms your mind, if it is caught up in the tension and stress of past and future activities.

4. Adopt the posture

Pay attention to your posture during the workday. If you slouch, straighten up. Dr. Jan Chozen Bays, the author of the book devoted to mindfulness How to Train a Wild Elephant, believes that posture is directly related to attention. If you improve your posture, you may also increase your attention and awareness of the present.

5. Breathe deeply

Before you pick up a ringing phone, take three deep breaths. It will help you tune your mind and improve your attention to the next calls. Thanks to this, you will handle responding to a caller with greater ease, kindness and openness than if you transferred your ordinary stress to the call.

Do you feel mindful? Then you should feel the difference after a week. Your job worries will not disappear, but these methods will help you distract yourself from them more thanks to fully concentrating on the current situation. Start with yourself and see what happens.

-bn-

  Nejjednodušší způsob jak snížit napětí? Pracujte všímavě

  Forbes o tom píše, Google už nějakou dobu aplikuje a nějakou dobu i bezpočet dalších serverů šíří do světa tuto myšlenku, například The Daily Muse. Ten pevně věří, že všímavost (mindfulness) v pracovním prostředí se nestane jen dalším z krátkodobých buzzwords, která po určité době zase vyšumí.

  Už jste se někdy cítili opravdu nepříjemně po vážném rozhovoru s nadřízeným? Obáváte se, co může nastat, pokud ve firmě nastane restrukturalizace? Nebo vůbec netušíte, jak se budete cítit v nové pozici? Všechny tyto situace jsou neodmyslitelně spjaty s pocity nejistoty či stresu a zvyšují hladinu vaší úzkosti.

  Pokud bojujete s podobnými myšlenkami, všímavost by vám mohl pomoci. Podle Mayo Clinic je tento princip založen na intenzivním uvědomování a procítění každého okamžiku bez interpretace a soudů. A právě toto soustavné uvědomování lze efektivně využít k redukci stresu, sebepodceňování a zlepšení kvality života. Není samozřejmě možné naučit se to přes noc, ale faktem je, že se této schopnosti dá v jistém smyslu naučit. Jak?

  1. Jste pravák? Zkuste levou

  Vyzkoušejte si jednoduché aktivity jako vytáčení čísla nebo psaní krátkých zpráv s použitím nedominantní ruky. Proč? Je to skvělá ukázka toho, kolik nevědomých pohybů provází naše životy. Nemusíme přemýšlet dvakrát nad tím, jak používat svou dominantní končetinu, ale v opačném případě si musíme mnohé pohyby násobně uvědomovat. Je to nová zkušenost…

  2. Nasajte poznatky

  Konverzujete-li s někým, oprostěte se od užití elektronických zařízení, psaní poznámek a věnujte veškerou pozornost druhé osobě. K čemu je to dobré? Tento typ soustředěného naslouchání vyžaduje uklidnit tělo i mysl a díky plné pozornosti budete lépe schopni přijmout to, co druhá osoba říká.

  3. Poslouchejte okolí

  Zkuste si zajít na oběd pro jednou samia naslouchejte okolnímu dění a zvukům. Nepřemýšlejte nad tím, co každý signál značí a odkud přichází. Pouze poslouchejte, jakoby to bylo poprvé, co něco takového slyšíte. Vědomé poslouchání je dalším z nástrojů, který znovu zklidní vaši mysl, pokud uvízla v napětí a stresu z předchozích i budoucích aktivit.

  4. Zaujměte postoj

  Dbejte na držení těla během pracovního dne. Pokud se hrbíte, narovnejte se. Doktor Jan Chozen Bays, autor knihy How to Train a Wild Elephant věnující se metodě všímavosti věří, že postoj je přímo spjat s pozorností. Pokud zlepšíte postoj, pravděpodobně zvýšíte také vaši pozornost a uvědomění současnosti.

  5. Dýchejte zhluboka

  Než zvednete zvonící telefon, třikrát se zhluboka nadýchněte se. Pomůže vám to naladit mysl a zlepšit pozornost vůči následnému hovoru. Díky tomu zvládnete volajícímu odpovídat s větším klidem, laskavostí a otevřeností než kdybyste do hovoru promítali stres všedního dne.

  Cítíte se uvědomělejší? Pak byste po týdnu měli pocítit rozdíl. Vaše pracovní starosti nezmizí, ale tyto metody vám pomohou je více rozptýlit díky plné soustředěnosti na aktuální situaci. Začněte a uvidíte sami, co se stane.

  -bn-

  Zdroj: The Muse - americký web s tipy pro rozvoj kariéry a dlouhodobý profesionální růst