The most important management skills according to legendary coach Brian Tracy

Nejdůležitější manažerské dovednosti podle legendárního kouče Briana Tracyho

Becoming a truly successful manager requires long-term effort and perseverance. This article will describe the most important traits every manager should possess, according to legendary coach and author Brian Tracy. You should focus on these if you are aspiring to a management position or want to improve in your current management role.

This text draws on the blog of Brian Tracy at BrianTracy.com.

Support the best traits of the people around you

A good manager is someone capable of seeing the best in others and supporting them in areas where they excel. Learn not to criticise people around you (especially your subordinates) for what they are less good at, and learn to praise them for what they do well. And support them in developing skills and traits that make these individuals unique.

Serve as a role model

A good manager must always serve as a role model. People management is similar to parenthood: what you say matters less than how you behave. As with children, you will best motivate subordinates by serving as an example.

Communicate priorities and requests to subordinates clearly

A common mistake of manages is the inability to communicate clearly what they want from their subordinates. Communication with team members must be completely unambiguous. And you must also show them clearly the key points of your plan, what exactly you want from them, and on what priorities they should focus.

Keep a positive and constructive mindset at all times

Even if the whole world around is falling apart, a manager must always stay positive and seek the best way out of the crisis. So maintain a positive attitude, learn to deal with stress and frustration, and teach your subordinates to adopt the same approach.-mm-

  Nejdůležitější manažerské dovednosti podle legendárního kouče Briana Tracyho

  Stát se skutečně úspěšným manažerem vyžaduje dlouhodobé úsilí a odhodlání. V tomto článku si ukážeme, jaké jsou podle legendárního kouče a autora Briana Tracyho nejdůležitější vlastnosti, které musí každý manažer mít. A na kterých tedy musíte zapracovat, pokud aspirujete na manažerskou pozici nebo se chcete ve své manažerské roli zlepšit.

  Tento text vychází z textu na blogu Briana Tracyho – BrianTracy.com.

  Podporujte v ostatních lidech jejich nejlepší vlastnosti

  Dobrý manažer je ten, který dovede v ostatních vidět to nejlepší. A který v lidech kolem sebe to nejlepší i podporuje. Naučte se nekritizovat lidi kolem sebe (a především své podřízené) kvůli tomu, co neumí a co jim nejde, a naopak je chvalte za to, co jim jde. A podporujte je v rozvoji dovedností a vlastností, které dotyčné činí unikátními.

  Jděte ostatním příkladem

  Dobrý manažer vždy musí jít příkladem. S vedením lidí je to podobně jako s rodičovstvím – nezáleží ani tolik na tom, co říkáte, ale především na tom, jak se chováte. Jak děti, tak i podřízené totiž nejlépe ovlivníte svým vlastním příkladem.

  Jasně podřízeným komunikujte své priority a požadavky

  Častou chybou u manažerů je neschopnost jasně komunikovat, co po svých podřízených chtějí. Komunikace s podřízenými musí být zcela jednoznačná. A stejně tak jim musíte i jasně dát najevo, jaké jsou klíčové body vašeho plánu, jaké přesně po nich máte požadavky a také na jaké priority se mají zaměřovat.

  Udržujte si pozitivní a konstruktivní přístup za každých okolností

  I když se celý svět kolem sesypává, manažer musí stále být ten, kdo si udržuje pozitivní přístup a snaží se vždy nacházet tu nejlepší cestu ven z krize. Udržujte si pozitivní přístup, naučte se čelit stresu a frustraci a učte své podřízené vždy být nad věcí.  -mm-

  Zdroj: BrianTracy.com - blog předního světového odborníka na rozvoj lidského potenciálu a osobní efektivity
  Zobrazit přehled článků ze zdroje BrianTracy.com