The most common management styles and their pros and cons

Nejčastější manažerské styly a jejich výhody a nevýhody

If you want your team to be successful (which you undoubtedly do), first and foremost you must be an excellent manager. There are various management styles you can choose from, depending on your own nature as well as the goals of both your team and the organisation as a whole. This article describes the five most common management styles, including their pros and cons.

Autocratic style

Autocratic managers make decisions on their own and expect their team members to follow orders. As the HubSpot blog states, this style can lead to quick results and is therefore very effective in crisis situations. However, especially under non-critical, everyday circumstances, it can lead to a lack of employee engagement and motivation.

Democratic style

Democratic managers involve their team members in the decision-making process and encourage participation. This management style is best suited for situations where creativity and innovation are needed. But it often tends to result in slow decision-making and reduced flexibility of the team.

Laissez-faire style

Within the "laissez-faire" style, team managers provide subordinates with very little direction and allow them to work on their own. Thus employees are quite independent and have space for their own creativity. However, the disadvantage of this style may be a lack of accountability and direction.

Transactional style

Transactional managers focus on rewarding and punishing team members based on performance. This style works best in teams where there is a clear set of rules and procedures that need to be followed. It does promote discipline and clarity, but also often leads to a lack of creativity and employee engagement.

Transformational style

Transformational managers inspire and motivate team members to achieve their full potential. If long-term growth and development are your priority, then the transformational style might be just what you are looking for. Just beware of spending all your time dreaming and envisioning instead of working also on everyday, practical tasks.

 

-mm-

  Nejčastější manažerské styly a jejich výhody a nevýhody

  Jestliže chcete, aby byl váš tým úspěšný (což nepochybně chcete), měli byste se především snažit být skvělý manažerem. Existuje několik základních manažerských stylů, ze kterých si můžete vybrat. Při svém výběru musíte vzít potaz nejen vaši povahu, ale také cíle vašeho týmu i celé firmy. V tomto článku si ukážeme pět nejběžnějších manažerských stylů a ukážeme si i jejich klady a zápory.

  Autokratický styl

  Autokratičtí manažeři dělají všechna rozhodnutí sami za sebe. A očekávají, že členové týmu se budou těmito rozhodnutími řídit. Jak uvádí HubSpot blog, tento styl může vést k rychlým výsledkům a je proto velmi účinný v krizových situacích. Zejména za nekritických, každodenních okolností však může vést k nedostatečné angažovanosti a motivaci zaměstnanců.

  Demokratický styl

  Manažeři demokratického rázu naopak členy svého týmu do rozhodovacího procesu ve velkém zapojují. Tento styl řízení se nejlépe hodí pro situace, kde je potřeba kreativita a inovace. Jeho důsledkem ale často je pomalý, zdlouhavý proces rozhodování a malá flexibilita týmu jako celku.

  Styl „laissez-faire“

  V rámci stylu „laissez-faire“ týmoví manažeři své podřízené usměrňují jen ve velmi omezené míře. Dávají jim volnost a umožňují jim pracovat samostatně. Zaměstnanci tak jsou do velké míry nezávislí a dostávají prostor pro uplatnění vlastní kreativity. Nevýhodou stylu „laissez-faire“ je však absence vize a také malý zájem pracovníků o to, co se děje.

  Transakční styl

  Transakční manažeři se zaměřují na odměňování a trestání členů týmu na základě jejich výkonu. Tento styl funguje nejlépe v týmech, kde panují jasná pravidla a kde se postupuje podle jasně definovaných procesů. Tento styl podporuje disciplínu a jednoznačnost komunikace mezi členy týmu, ale také často vede k nedostatku kreativity zaměstnanců a k nízké míře jejich zapojení.

  Transformační styl

  Lídři vykazující transformační styl se snaží především o to, aby členové týmu dosáhli svého maximálního potenciálu. Pokud je vaší prioritou dlouhodobý růst a rozvoj vámi svěřených oveček, pak pro vás může být transformační styl vhodnou volbou. Dejte si ale pozor, abyste veškerý svůj čas nestrávili sněním a nezapomněli pro všechny své vize pracovat také na každodenních, praktických úkolech.

  -mm-

  Zdroj: HubSpot Blog - blog na stránkách společnosti HubSpot věnovaný marketingu a obchodu
  Zobrazit přehled článků ze zdroje HubSpot Blog