The most common reasons for a team's internal communication not working

Nejčastější důvody, proč vázne komunikace v rámci týmu

Effective communication is essential in the success of any team. Without quick, clear and trouble-free communication, a team can neither share information nor delegate work, and thus fails to exploit the full potential of all its members. If you sense communication in your team is not ideal, there may be several causes.

Too many communication channels

As INSEAD Knowledge states, a common reason for communication being troublesome is using too many channels. Modern technologies offer a vast number of communication platforms, and many teams use several of them simultaneously. Make it clear how and when to use individual channels and, if possible, reduce their number to a minimum.

Unclear roles of team members

Individual team members may not communicate with one another effectively if their roles are not clear. If employees do not know what their own duties and those of their colleagues are, this problem often manifests itself in communication, which is ineffective and thus logically reduces the productivity of the whole team.

Lack of knowledge of processes

Another cause of ineffective communication is lack of knowledge of the workflow within the team, namely the processes it uses. It is necessary all team members know exactly what phases tasks or projects are going through, how the system as a whole works, what should be happening and what the duties of individual employees are.

Personal reasons of some team members

Unfortunately, a conscious or subconscious boycott by some individual team members may also occur. Some people might feel frustrated or not appreciated, or disagree with processes in the team, and thus they refuse to play a proper part in communication. Others just don't know how to communicate or think they have no time for such things. In such cases, you first need to solve individuals' problems or assumptions, and only then effectively incorporate them into team communication.

 

-mm-

  Nejčastější důvody, proč vázne komunikace v rámci týmu

  Efektivní komunikace je základ úspěchu jakéhokoliv týmu. Bez rychlé, jasné a bezproblémové komunikace si nemůže tým efektivně předávat mezi sebou informace ani pracovní agendu a nemůže tak naplno využívat potenciálu všech členů týmu. Pokud cítíte, že komunikace ve vašem týmu vázne, může to mít několik příčin.

  Příliš mnoho komunikačních kanálů

  Jak uvádí INSEAD Knowledge, častým důvodem pokulhávající komunikace je používání přílišného množství komunikačních kanálů. Moderní technologie nabízí celou řadu komunikačních platforem a řada týmů jich využívá hned několik najednou. Vyjasněte si, jak budete jednotlivé kanály používat a v jakých situacích, a pokud možno jejich počet co možná nejvíce zredukujte.

  Nevyjasněné role členů týmu

  Jednotliví členové týmu spolu nemohou efektivně komunikovat, pokud nejsou vyjasněné jejich role. Když pracovníkům není jasné, jaké jsou jejich povinnosti a za co mají naopak zodpovědnost jejich kolegové, často se to projeví na komunikaci. Ta je pak neefektivní a logicky snižuje produktivitu celého týmu.

  Neznalost týmových a pracovních procesů

  Další příčinou neefektivní komunikace je neznalost work-flow týmu. Tedy procesů, které se uplatňují. Je nutné, aby všem členům týmu bylo zcela jasné, jakými fázemi úkoly či projekty v rámci týmu prochází, jak celý systém funguje, co by se mělo dít a jaké jsou povinnosti jednotlivých zaměstnanců.

  Osobní důvody některých členů týmu

  Bohužel, častou příčinou je i vědomý či nevědomý bojkot některých konkrétních členů týmu. Někdo se třeba cítí frustrovaný, že není dobře ohodnocen, nebo nesouhlasí s procesy v týmu, a odmítá se tak na komunikaci efektivně podílet. Někdo zkrátka komunikovat neumí nebo se domnívá, že na to nemá čas. S takovými lidmi je potřeba nejdříve vyřešit jejich problémy či domněnky a teprve potom je efektivně začlenit do týmové komunikace.  -mm-

  Zdroj: INSEAD Knowledge - znalostní portál mezinárodní MBA školy INSEAD
  Zobrazit přehled článků ze zdroje INSEAD Knowledge