Do not fear a career change

Nebojte se změny v kariéře

Is your career moving in the right direction? Will you be promoted some day? Should you try something else? What if you have already missed the boat? If you are asking these questions, you should know that you are not alone. Everybody starts to ask them after spending some time with one employer in one field.

At a time when unemployment is rising, many people are afraid to make changes in their careers. However, is such a fear justified? Many career concerns can easily be overcome and need not prevent your further development. The following career fears and ways to overcome them were described on Forbes.com.

Nowhere to be promoted

You work in a position where you cannot be promoted or transferred to another department. You are not in danger of losing your job but you are afraid of having to do the same thing repeatedly. In such a situation, try to take another look and see if your work must really be monotonous. Maybe you could swap clients with your colleagues or you can start writing or giving lectures on what you have learned in your job.

I will miss out on something

You feel there must be something better out there. First of all, make sure that this is your own personal feeling, not the feeling of your family or other people around you. If you really think that you should be doing something better, do something about it. Start by asking for a promotion or an interesting task in your current job.

Somebody else is always promoted

You think you deserve a promotion or a pay rise, but nothing happens. In both cases, you should first find out the exact criteria which govern these processes in your company. Try objectively to assess your knowledge, skills and results, and prepare your arguments. Work hard on your negotiation skills and communicate more with your superiors.

It is too late

It is not a problem for you to find a job in the field you have worked in so far. However, you would like to do something else and you are worried that it will not work. You can in fact do what you wish, but it requires careful preparation. You need to start exploring the field you want to work in and change your personal marketing.

I cannot do it

You have been promoted. Your salary has been increased. You have reached your dream career and now you are worried that you will not be as good as you thought. In this case, do not be afraid to ask for help. Ask your supervisor for support or more information in areas where you are uncertain. Find a mentor. Search for support among your friends and family. And remember that most of your fears are unfounded.

-kk-

  Nebojte se změny v kariéře

  Ubírá se vaše kariéra správným směrem? Dočkáte se někdy povýšení? Neměli byste zkusit něco jiného? Co když už vám ujel vlak? Pokud vás napadají tyto otázky, vězte, že rozhodně nejste sami. Po určité době u jednoho zaměstnavatele nebo v jednom oboru začnou napadat každého.

  V době, kdy roste počet nezaměstnaných, má řada lidí strach něco na své kariéře měnit. Je ale váš strach oprávněný? Mnohé kariérní obavy se dají snadno překonat a nemusejí vám bránit v dalším rozvoji. Na následující obavy a způsoby, jak je zvládnout, upozornil server Forbes.com.

  Není kam povýšit

  Pracujete na pozici, kde nemůžete být povýšen ani přeřazen do jiného oddělení. Ztráta práce vám nehrozí, ale obáváte se, že budete stále dělat jedno a to samé dokola. Zkuste se ještě jednou rozhlédnout, zda vaše práce musí skutečně být pořád stejná. Možná byste si mohli s kolegy vyměnit klienty nebo můžete o své práci začít psát či přednášet.

  Něco mi uteče

  Máte pocit, že vaše práce není úplně to pravé, že určitě existuje něco lepšího. V první řadě se ujistěte, že to je váš vlastní pocit, nikoli pocit vašich rodinných příslušníků či dalších lidí kolem vás. Pokud si to opravdu myslíte, něco s tím udělejte. Začněte tím, že požádáte o povýšení nebo nějaký zajímavý úkol v rámci své současné práce.

  Vždy povýší někoho jiného

  Myslíte si, že máte nárok na povýšení nebo zvýšení platu, ale stále se nic neděje. V obou případech byste si nejdříve měli zjistit přesná kritéria, jimiž se řídí tyto postupy ve vaší firmě. Snažte se objektivně zhodnotit své znalosti, dovednosti a výsledky, připravit argumenty. Zapracujte na svých vyjednávacích dovednostech a více komunikujte s nadřízenými.

  Už je pozdě

  Najít práci v oboru, kterému jste se dosud věnovali, pro vás není problém. Raději byste však dělali něco úplně jiného a máte obavy, že to nepůjde. Ve skutečnosti to může jít, chce to ale důkladnou přípravu. Musíte začít průzkumem oblasti, jíž se chcete věnovat a také změnou marketingu své vlastní osoby.

  Nezvládnu to

  Povýšili vás. Zvýšili vám plat. Dosáhli jste vysněné kariéry a nyní se obáváte, že nebudete tak dobří, jak jste si mysleli. V takovém případě se nebojte požádat o pomoc. Požádejte svého nadřízeného o podporu či více informací v tom, kde si nejste zcela jisti. Najděte si mentora. Hledejte oporu v přátelích a rodině. A hlavně s uvědomte, že většina vašich obav je neopodstatněná.

  -kk-

  Zdroj: Forbes.com - prestižní americký časopis a web věnovaný obchodu