Do not worry about criticism from your project participants

Nebojte se kritiky účastníků projektu

Project managers commonly encounter skepticism or even downright opposition from their project stakeholders, including customers. Hearing doubts about the results and the direction of the project is obviously not very pleasant for the managers. That is why they often try to avoid communication with those challenging their work. However, as you probably guess, this effort to avoid problems in this case is a step in the wrong direction.

Try to stop thinking "Why should I stir up trouble unnecessarily?" Be open to any signs of doubt on the part of the people you work on the project with. PM Hut advises acting in a straightforward manner.

Understand your emotions

Think thoroughly about the emotions you really feel about your opponents. You may look up to them, be scared of them, or despise them without fully realizing it. This leads to efforts to avoid them and talk about them badly. Only when you realize what your true feelings are, can you start working on improving your approach. Only then you can start to build mutual trust and strive towards better cooperation.

Fight indifference

When the key participants in your project are indifferent, avoidant, or even do not show up at all, it is necessary to ask why your project is not one of their priorities and what you can do about it. Find ways to remind them of the benefits of your project for themselves and facilitate their return to your project.

Search for a deeper problem

When the cause of the skeptical approach your project stakeholders take does not lie in prioritization or time management, it could be something deeper. They may feel you are not fulfilling their needs, offering enough opportunities for them to express their opinions or showing sufficient recognition. They may feel threatened by something. If you want to really find out, you need to ask.

Ask for feedback

The best way to reach an adversary is ask for his advice and feedback. Emphasize that you value his opinion and suggestions on how you can work on the project more efficiently. Ask whether he thinks you have overlooked something and where he can see the greatest potential for improvement.

Listen carefully

Asking questions is not enough. Try to limit your negative emotions as much as possible and really listen. Your goal is to build mutual trust and agree on further steps achieve benefits for both of you. If you come to the table with feelings of mistrust, this lack of trust will be reflected in the subconsciouses of both you and you opponent.

-kk-

  Nebojte se kritiky účastníků projektu

  Projektoví manažeři při své práci běžně narážejí na skepsi či rovnou nesouhlas vlivných zúčastněných stran včetně zákazníků. Pochyby o výsledcích a směřování projektu jsou jim samozřejmě nepříjemné, a proto se často snaží jednáním s oponenty vyhýbat. Jistě již správně tušíte, že snaha nepřidělávat si zbytečné starosti je v tomto případě krok špatným směrem.

  Zkuste přestat uvažovat ve stylu „Proč bych měl zbytečně rozdmýchávat problémy?“ Buďte otevření jakýmkoli náznakům pochyb ze strany lidí, s nimiž na projektu spolupracujete. Server PM Hut radí řešit věci přímo.

  Odhalte své emoce

  Důkladně se zamyslete nad tím, jaké emoce vlastně cítíte k osobám, s nimiž se neshodnete. Můžete k nim vzhlížet, bát se jich, opovrhovat jimi... aniž byste si to zcela uvědomovali. To pak vede ke snaze vyhýbat se jim a špatně o nich mluvit. Teprve když odhalíte své skutečné pocity, můžete začít pracovat na zlepšení svého přístupu. Teprve pak si budete moci začít budovat vzájemnou důvěru a směřovat k lepší spolupráci.

  Bojujte s lhostejností

  Pokud jsou klíčoví účastníci vašeho projektu lhostejní, vyhýbaví nebo se dokonce vůbec neobjevují, je třeba se ptát, proč váš projekt nepatří mezi jejich priority a co s tím můžete udělat. Hledejte způsoby, jak jim připomenout výhody vašeho projektu pro ně samotné a usnadnit jim opětovné zapojení do společné práce.

  Hledejte hlubší problém

  V případě, že příčinou skeptického přístupu vašich spolupracovníků není nízká priorita projektu ani problém v oblasti time managementu, půjde o něco hlubšího. Mohou mít pocit, že neplníte jejich potřeby, nedáváte jim dostatek prostoru k vyjádření nebo neprojevujete dostatečné uznání. Mohou se cítit něčím ohroženi. Pokud to chcete opravdu zjistit, musíte se zeptat.

  Požádejte o zpětnou vazbu

  Nejlepší způsob, jak oslovit oponenta je požádat jej o radu a zpětnou vazbu. Zdůrazněte, že si vážíte jeho názoru a návrhů, jak na projektu pracovat efektivněji. Ptejte se, zda jste podle jeho názoru něco nepřehlédli a kde vidí největší potenciál pro zlepšení.

  Dobře poslouchejte

  Zeptat se nestačí. Snažte se maximálně omezit negativní emoce a skutečně naslouchat. Vaším cílem je vybudovat si vzájemnou důvěru a domluvit se na dalších krocích k prospěchu vás všech. Pokud přijdete s nedůvěrou, bude se nedůvěra odrážet v podvědomí obou z vás.

  -kk-

  Zdroj: PM Hut - databáze odborných článků o projektovém řízení