Learn to listen to people whose views you disagree with

Naučte se naslouchat i lidem, s jejichž názory nesouhlasíte

Listening to others may not be the most interesting part of a conversation for everyone, but it is necessary if you want to achieve a meaningful exchange of views - including people with whom you don't get along well.

If you sense other people don't understand you, you probably don't feel very comfortable in discussion with them. Or you go into conflict. Now consider what it's like to be understood: you can relax, you want to open up, you have more confidence.

If you listen in a way that makes the other person feel you are really paying attention to them, they are much more likely to share important information with you. And when you are actively listening, you are also more likely to receive this information. Without active listening, it is practically impossible to have a productive dialogue.

Active listening is about non-verbal participation

Keep your body open to the other person. Try to be relaxed but attentive. If you are sitting, lean forward. Maintain continuous eye contact. Look at the person speaking, but don't stare at them. Add to the communication with simple gestures that encourage the other party to continue. Don't just shake your head, sometimes give a nod.

The last key to effective active listening is silence. When you talk, you can't listen well. This doesn't mean being silent the whole time the other person is talking, but nor does it mean continually interrupting their speech. Your goal is to understand and help the speaker be understood.

Active listening is about reflection

To reflect means to repeat or reformulate the key content or meaning of the other person's words. You confirm whether or not you understand precisely the thoughts being expressed. Surveys show people are happy to get feedback from others, even if it may not always be positive.

Try not to repeat the speaker's words, but rather summarise the meaning of the message and thoughts. Try to get to the core.

Active listening means open-ended questions

If you listen attentively, questions will appear in your mind. The questions should not precede your active interest in the other person. That means first indicating non-verbally you perceive and understand them. Without this important step, your question may not be heard by the speaker or you may easily be rejected.

When asking a question to promote dialogue, it is most effective to use open questions that cannot be answered by a simple "yes" or "no". Open questions are also used in research in general, as they encourage deeper elaboration.

At the same time, it is important to remain neutral in terms of tone and content. The last thing to keep in mind is that these tools are designed to help foster understanding by developing greater connections. Connection is the most important thing of all in listening.

Therefore, if the tools do not work in a particular situation, or if you are able to establish a connection without them, do not use them by force. They are only a guide that may help you in the dialogue.

 

-bb-

  Naučte se naslouchat i lidem, s jejichž názory nesouhlasíte

  Poslouchat druhé nemusí být pro každého tou nejzajímavější částí konverzace, ale je to nezbytné, pokud chcete docílit smysluplné výměny názorů. A to i s lidmi, se kterými si příliš nerozumíte.

  Když máte pocit, že vám druzí nerozumí, pravděpodobně se při diskuzi s nimi necítíte příliš dobře. Případně jdete do konfliktu. Nyní přemýšlejte o tom, jaké to je být pochopen – můžete si odpočinout, chcete se otevřít, máte větší důvěru.

  Když posloucháte způsobem, díky němuž má druhá osoba pocit, že jí skutečně nasloucháte, mnohem pravděpodobněji s vámi bude sdílet důležité informace. Když posloucháte aktivně, je také pravděpodobnější, že tyto informace přijmete. Bez aktivního poslechu prakticky není možné vést produktivní dialog.

  Aktivní poslech je o neverbální účasti

  Udržujte své tělo otevřené druhé osobě. Snažte se být uvolnění, ale pozorní. Pokud sedíte, spíše se předkloňte. Udržujte průběžný oční kontakt. Dívejte se na druhou osobu jako na mluvčího, ale nezírejte na ni. Dotvářejte komunikaci pomocí jednoduchých gest, která povzbudí druhou stranu, aby pokračovala. Nepokyvujte pouze hlavou, občas přitakejte také slovně.

  Posledním klíčem k efektivnímu aktivnímu naslouchání je mlčení. Když mluvíte, nemůžete dobře poslouchat. Neznamená to být zticha během celé doby, co druhý člověk mluví, ale také to neznamená, že mu budete stále skákat do řeči. Vaším cílem je pochopit a pomoci řečníkovi být srozumitelným.

  Aktivní poslech je o reflexi

  Reflektovat znamená opakovat nebo přeformulovat klíčový obsah nebo význam slov druhé osoby. Potvrzuje, že přesně rozumíte jejím myšlenkám, anebo ne. Průzkumy ukazují, že lidé jsou rádi, pokud mají od druhých zpětnou vazbu, ač nemusí být vždy pozitivní.

  Snažte se slova řečníka neopakovat, spíše shrnujte význam sdělení a myšlenek. Snažte se dostat k jádru.

  Aktivní poslech znamená otevřené otázky

  Pokud skutečně posloucháte, otázky vám samy vyvstanou v hlavě. Otázky by neměly předcházet vašemu aktivnímu zájmu o druhou osobu. Tzn. dejte jí nejprve najevo neverbálně, že jí vnímáte a chápete. Bez tohoto důležitého kroku nemusí být váš dotaz řečníkem vyslyšen, nebo vás může snadno odbýt.

  Když položíte otázku k podpoře dialogu, je nejúčinnější použít otázky, které jsou otevřené a nelze na ně odpovědět jednoduše „ano“ nebo „ne“. Otevřené otázky je používají obecně i ve výzkumu, neboť podporují hlubší rozpracování.

  Zároveň je důležité zůstat neutrální z hlediska tónu i obsahu. Poslední věcí, kterou je třeba mít na paměti, je to, že tyto nástroje jsou určeny k tomu, aby pomohly podporovat porozumění rozvíjením většího spojení. Spojení je na celém naslouchání nejdůležitější věc.

  Pokud tedy nástroje nefungují v určité situaci nebo pokud jste schopni navázat spojení i bez těchto nástrojů, nevynucujte je. Jsou jen určitým vodítkem, který vám v dialogu může pomoci.

   

  -bb-

   

  Zdroj: TED.com - nezisková organizace zaměřená na podporu „myšlenek hodných šíření“.
  Zobrazit přehled článků ze zdroje TED.com