Learn how to express yourself correctly

Naučte se bezchybně vyjadřovat

Why are some public speakers so compelling? Because they can express themselves so precisely. Words contain incredible power that you, the manager, have to learn to have at your command. Maybe you used to think "out loud" or carelessly said the first thing that came to your mind. The actions of the team are dependent on your managerial communication and thus the right words are the key to effective leadership. At least, that is what it says on the Smart Blogs website addressing this issue.

So what do you need in order to speak impeccably?

1. Intention It is important to select the appropriate words. You want to avoid misunderstandings and express yourself correctly, do you not?

2. Respect. Always speak politely and with respect. Do not use expressions that may harm others or place them in an awkward situation.

3. Silence can amplify the power of your speech. If you feel the need to fill the empty space between words, hold on. Some of the most important moments occur in silence.

4. Clarity. Use very specific and simple terms. It can happen that some speakers use terms that are too complex or foreign terms that are unfamiliar to the audience. Do you do it too? And could it be that you just wanted to feel important? After all, beauty is in simplicity.

5. Intonation is as important as the words themselves. You do not want to be boring, speaking in a monotonous tone of voice. Watch others' presentations and discover the reasons for their success.

6. Integrity. If you literally "give your word," it is a real commitment. If you break it, you will not get people to trust you again, despite a million sweet words.

Words are powerful tools, but also dangerous weapons. You can use them for good or evil. However, in the second case, you will hardly reach your bargaining goals. Do you know what you are missing in your impeccable speech? Try to express yourself clearly...

-bn-

  Naučte se bezchybně vyjadřovat

  Proč jsou některé veřejné osoby tak přesvědčiví během svých výstupů? Protože se dokáží precizně vyjadřovat. Ve slovech je ukryta neuvěřitelná síla, kterou se vy, manažer, musíte naučit ovládat. Možná jste zvyklý myslet „nahlas“  nebo bezmyšlenkovitě řeknete první, co vás napadne. Na vaší manažerské komunikaci je však závislé jednání celého týmu a tak je správná volba slov klíčová pro efektivní vedení. Alespoň to tvrdí server Smart Blogs, který se na tuto problematiku zaměřil.

  Co tedy potřebujete k bezchybnému projevu?

  1. Úmysl je důležitý pro zvolení vhodných slov. Chcete přeci předejít nedorozumění a vyjádřit se zcela jasně nebo ne?

  2. Úcta. Vždy hovořte zdvořile a s respektem. Nepoužívejte výrazy, které mohou ostatní poškozovat nebo je uvádět do nepříjemné situace.

  3. Ticho může umocnit sílu vašeho projevu. Máte-li potřebu vyplnit prázdný prostor mezi slovy, zadržte. Některé z nejdůležitějších momentů se odehrávají právě v tichosti.

  4. Jednoznačnost. Využívejte zcela konkrétních a jednoduchých výrazů. Stává se, že někteří řečníci využívají příliš složitých nebo cizích výrazů, které jsou pro posluchače neznámé. Děláte to také? A není to jen proto, abyste si připadal důležitější? V jednoduchosti je přeci krása.

  5. Intonace je stejně důležitá jako samotná slova. Nechcete být přeci uspavačem hadů, který svůj projev vede stále jen v jedné tónině. Pozorujte prezentaci ostatních a objevte příčiny jejich úspěchu.

  6. Jednotnost. Jestliže někomu doslova „dáte své slovo“, je to skutečný závazek. Pokud jej porušíte, důvěru si už zpět nezískáte ani za milion sebelíbeznějších slovíček.

  Slova jsou mocná, ale i nebezpečná zbraň. Můžete ji použít v dobrém nebo ve zlém. V tom druhém případě, ale svých vyjednávacích cílů jen tak nedosáhnete. Víte, co vám chybí k bezchybnému projevu? Zkuste se jasně vyjádřit…

  -bn-

  Zdroj: SmartBlogs.com - síť odborných blogů