Mentoring is more than advice

Mentorování nejsou jen rady

Most managers who have reached the highest positions in their careers would not achieve their success without  mentors. And the mentors didn't have to be formal mentors in a mentoring program. We often don't realize that we have a mentor until we look back on our career or until we become somebody's mentors ourselves. Then we begin to recall situations when someone helped us instead of dismissing us or showed us a way we had not seen ourselves. Mentoring can be a very powerful tool for career development provided that we know and follow three rules.

1. Don't look for a mentor, but for a relationship

Mentees have the best relationships with their mentors when they don't call themselves a mentor and a mentee. They form a relationship similar to business partnership where two partners can help each other through their experience. If you need a mentor, start developing natural relationships with people in your surroundings who can give you something that you would like to learn.

2. Mentoring is a two-way relationship

Be prepared not only to take but also to give. Pay attention to what your mentor is interested in and provide it to him. You can offer a completely new perspective on what he does as well as he can offer a different perspective on what you do. Take your discussions as opportunities for self-reflection.

3. It's not only about giving/receiving advice, but about using the advice in practice

The circle closes up only when mentees inform their mentors how they used their advice in practice and what the result was. Both the parties will learn about what works and how to proceed. If this last step is missing, crucial feedback is missing as well as the possibility of reflection.

-kk-

  Mentorování nejsou jen rady

  Většina manažerů, kteří se ve své kariéře dostanou až na nejvyšší posty, by nedosáhla svého úspěchu bez mentorů. A nemusí jít o formální mentory v nějakém mentoringovém programu. Často si totiž ani neuvědomujeme, že nějakého mentora máme, dokud se na svou kariéru nepodíváme zpětně nebo dokud se sami nestaneme něčím mentorem. Pak si začneme vybavovat situace, kdy nám někdo pomohl místo toho, aby nás propustil, nebo nám ukázal cestu, kterou jsme sami neviděli. Mentoring může být velmi silný nástroj kariérního rozvoje za předpokladu, že budeme znát a dodržovat následující tři pravidla.

  1. Nehledejte mentora, ale vzájemný vztah

  Mentorovaní mají nejlepší vztahy se svými mentory, když o sobě jako o mentorovaných a mentorech vůbec nehovoří. Vytvářejí si vztah podobný obchodnímu partnerství, kdy si dva partneři mohou pomoci díky svým zkušenostem. Hledáte-li mentora, začněte rozvojem přirozených vztahů s lidmi ve svém okolí, kteří vám mohou předat něco, čemu byste se chtěli naučit.

  2. Mentorování je obousměrný vztah

  Buďte připraveni nejen brát, ale také dávat. Všímejte si, co vašeho mentora zajímá a poskytujte mu to. Můžete mu nabídnout zcela nový pohled na to, co dělá, stejně tak jako on vám. Vnímejte vaše diskuse jako příležitosti k sebereflexi.

  3. Nejde jen o rady, ale o použití v praxi

  Kruh se uzavírá až ve chvíli, kdy mentorovaní informují své mentory o tom, jak použili jejich rady v praxi a jaký to mělo výsledek. Obě strany tak získají přehled o tom, co funguje a jak dále pokračovat. Pokud tento poslední krok chybí, chybí zásadní zpětná vazba a s ní i možnost reflexe.

  -kk-

  Zdroj: SmartBlogs.com - síť odborných blogů