Leadership: When silence really is golden

Leadership: Kdy je mlčení opravdové zlato

Every leader should keep the proverb "speech is silver, silence is golden" in mind. It clearly demonstrates the fact that leaders must be able not only to talk but also to listen and to know when nothing else but silence is the best solution. If you are not sure when you should remain silent in the course of professional communication, read the following recommendations from inc.com.

1. When someone asks you a question

Silence in this case does not mean that you should not respond. It means to remain silent until the person expresses the whole question and not to start answering cues like "uh", "right", or "so".

2. When you do not know what you are talking about

Moments of silence are very uncomfortable so we have a natural tendency to fill them in using words. However, if you do not have anything useful to fill the silence with, keep quiet. Remember that everything you say may be used against you.

3. When you talk more about yourself than about others

A leader should focus on sharing information rather than praising himself. He should try to help his people, not show that he knows everything best.

4. When you want to teach others something

Do not offer answers right away. Allow others to express their own ideas and create their own solutions. Teach them to look for answers themselves.

5. When the others are not interested in your story

Think about who you are speaking to. The fact that your friends patiently tolerate numerous repeats of the story about how you met your wife does not mean that they are interested in it or that anyone outside the circle of your closest friends would be interested.

6. When you are starting a presentation

Try standing in front of your audience and remain silent for a moment. The audience will begin to feel uncomfortable very soon and they will wonder what happened to you. When you start talking, a greater part of the audience will be on your side.

-kk-

  Leadership: Kdy je mlčení opravdové zlato

  Každý lídr by měl mít na paměti přísloví „mluviti stříbro, mlčeti zlato“. Přesně totiž vystihuje skutečnost, že lídr musí umět nejen mluvit, ale také naslouchat a vědět, kdy je právě mlčení tím nejlepším řešením. Pokud si nejste jisti, kdy byste v rámci profesionální komunikace měli mlčet, přečtěte si následující doporučení serveru inc.com.

  1. Když se vás někdo na něco ptá

  Mlčení v tomto případě neznamená, že byste neměli odpovědět. Znamená to neskákat druhým do řeči, než položí celou otázku, a také nezačínat odpověď slovními vycpávkami typu „ehm“, „tedy“ nebo „takže“.

  2. Když sami nevíte, o čem mluvíte

  Chvíle ticha bývají velice nepříjemné, a proto máme přirozenou tendenci vyplňovat je slovy. Pokud však nemáte nic užitečného, čím byste ticho mohli vyplnit, raději mlčte. Ne nadarmo se říká, že vše co řeknete, může být použito proti vám.

  3. Když mluvíte více o sobě než o druhých

  Lídr by měl klást důraz na sdílení informací, nikoli vychvalování své osoby. Měl by se snažit svým lidem pomoci, nikoli ukazovat, že on sám ví vše nejlépe.

  4. Když chcete druhé něco naučit

  Nenabízejte hned odpovědi. Umožňujte druhým vyjadřovat vlastní myšlenky a vytvářet vlastní řešení. Učte je, aby si odpovědi hledali sami.

  5. Když vaše vyprávění druhé nezajímá

  Přemýšlejte o tom, ke komu mluvíte. To, že vaši přátelé trpělivě snášejí opakování historky o tom, jak jste se seznámili s manželkou, ještě neznamená, že je to zajímá a už vůbec ne, že to bude zajímat někoho mimo okruh vašich nejbližších.

  6. Když začínáte s prezentací

  Zkuste předstoupit před publikum a chvíli mlčet. Vaši posluchači se velmi brzy začnou cítit nesví a budou přemýšlet, co se vám stalo. Když pak začnete mluvit, bude větší část publika na vaší straně.

  -kk-

  Zdroj: Inc.com - portál amerického magazínu Inc. pro začínajcí podnikatele