Performance problem or preference issue?

Kritizujete oprávněně, nebo si všímáte irelevantních věcí?

The following questions help you tell a job-impacting work habit from just a pet peeve. Can you make a clear link between behavior and work performance? If the employee is not willing to modify his behavior, do you really want to take disciplinary action which can result in the individual being fired? The management.about.com website’s advice is not to be too pedantic.

Work habits or serious issues?

Not following instructions, being rude when handling customers and being a micromanager are work habits that have an adverse impact on work performance. More severe performance issues are directly connected to the work itself, because these issues are about the output of the employee’s work. It can be declining sales units with the result of underperforming, it can be an increasing number of complaints filed by customers, it can be too many mistakes.

Low employee engagement scores could be an example of such a performance issue in a managerial role. Serious issues, because they are clearly linked to one’s working duties, are much less likely to be taken personally by the employees because these are more about the work and less about the person. However, in the case of work habits, the manager delivering the evaluation needs to set the connection between the habit and the employee and company performance. For example, constantly interrupting and arguing with customers can eventually lead to loss of revenues.

Little irritating things are usually matter of preference

Those little things done by subordinates that irritate their manager such as tattoos, a messy desk, listening to music with headphones all the time when working or making silly jokes that are not funny. Pet peeves like these may be perceived as a legitimate work habit by one manager, can make another manager mad. There can be a policy requiring clean desks and dress codes, but these things aren’t really connected to work performance. Managers who impose such policies are nags and demonstrate their lack of tolerance. Sometimes it can be viewed as abuse of power and spur turnover.

-jk-

  Kritizujete oprávněně, nebo si všímáte irelevantních věcí?

  Následující otázky vám pomohou rozpoznat, kdy se jedná o pracovní návyk, který ovlivňuje efektivitu práce, a kdy jde naopak pouze o něco, co je vám osobně protivné. Dokážete najít přímou spojitost mezi tímto chováním a výsledky práce? A pokud svůj návyk zaměstnanec není ochoten změnit, chcete ho skutečně kvůli tomu nějak postihnout, v nejzazším případě až výpovědí? Rada webu management.about.com je nebýt příliš velký pedant.

  Jsou určité pracovní návyky skutečným problémem?

  Postup, který není v souladu s udělenými pokyny, je zcela určitě problém, protože má dopad na výsledky práce. Stejně tak je problémem to, když je zaměstnanec nezdvořilý na zákazníky nebo když je manažer mikromanažerem. Pak jsou ale ještě problémy, které jsou už naprosto jasně propojené s kvalitou odváděné práce, protože jsou to vlastně ukazatele pracovního výkonu. V tomto případě by to byly například klesající prodeje, rostoucí počet zákaznických stížností, nebo dělání příliš mnoho chyb.

  V případě manažera by to mohly být například nízké hodnoty angažovanosti jeho týmu. Poukázání na tyto závažné problémy je také zřídkakdy vnímáno jako osobní útok nadřízeného, protože je to prostě o plnění pracovních povinností a ne o osobnosti dotyčného zaměstnance. Manažer, který hodnotí, by ale vždy měl jasně vysvětlit propojení mezi nežádoucím chováním a pracovním výkonem. Například, že neustálé skákání do řeči a hádky se zákazníkem nakonec vedou ke ztrátě firemních příjmů.

  To, co vás rozčiluje, bývá otázkou preferencí

  Ty malé věci, které někdy manažery tak rozčilují, mohou být tetování, nepořádek na stole, poslouchání hudby během práce nebo dělání přihlouplých vtipů, které vtipné nejsou. Jeden manažer to může vnímat jako nepodstatnou drobnost, zatímco jiný může vzteky šílet. Pak dochází k tomu, že se zavádí politika uklizeného pracovního stolu, dress code a podobně, ačkoliv tyto věci nemají přímou souvislost s pracovním výkonem. Manažeři, kteří obdobné politiky zavádějí, jsou obvykle pedanti, kteří tím pouze demonstrují nedostatek tolerance. Někdy jsou takové politiky dokonce vnímány jako zneužití moci a zaměstnanci kvůli nim mohou sami odejít.

  -jk-

  Zdroj: About Management - část amerického portálu About.com věnovaná managementu