Feel free to let them steal your ideas

Klidně se nechte okrást o vlastní nápady

No, actually it is not a typo. Every day, while working hard to keep our ideas under wraps for as long as possible within the company, we fight anyone who copies our ideas. But why? Although it may seem crazy to some, it is actually something that we should strive for. At least this is what the Business 2 Community website wrote in an article.

If you suspect your competitors are too interested in your ideas, it may be uncomfortable for you. But while it is a sign that your name is growing on the market, it is also an early warning that your strategy is becoming less effective. The market is becoming saturated and it is better not to attract attention. But...

It is better to let your ideas be stolen than to copy them

Maybe it sounds too harsh. Basically, everything we know has been already invented long before us, therefore, we are all copying someone else's ideas in some way. If you are a leader and you find that most of your ideas are actually copied or mixed with others’ ideas, you probably do not push yourself to improve your innovative development very much.

How many times has happened that you should have listened to advice, when you did not have your own compelling information? Sure, you were not convinced of the correctness or appropriateness of any of the other options, but you will not know it now either. And it is not just in your case. Only a few strategies convert relatively quickly, and then one thought follows another. This is a warning to modify your strategy next time.

Keep your experts

If you have real professionals on your side, you do not need to worry about someone copying your ideas. As long as your competitors are not be able to clone professionals with ideas just like your people have, you can remain calm. They are your values, which, if you keep them, will always bring the fruits of their labour. Moreover, your experts build market confidence and shape company authority over time. What they teach your customers is quite hard to copy. So why be afraid of the competition which is only copying your strategy while you have victory in the bag?

How many of your ideas are based on your own efforts?

-bn-

  Klidně se nechte okrást o vlastní nápady

  Ne, skutečně se nejedná o překlep. Dnes a denně se usilovně snažíme o to, aby naše nápady zůstaly pokud možno pod pokličkou naší společnosti, a bojujeme proti každému, kdo kopíruje naše know-how. Ale proč vlastně? Ačkoliv se to může zdát šílené, pro některé to je vlastně něco, oč by měli usilovat. Alespoň tak to napsal server Business 2 Community ve svém článku.

  Pokud se o vaše nápady začíná podezřele zajímat konkurence, může to pro vás být nepříjemné. Je to však znamení, že vaše jméno na trhu roste, ale také včasné varování, že vaše strategie ztrácí na účinnosti. Trh se stává nasyceným a o to horší je upoutat na sebe pozornost. Ale…

  Raději si nechat nápady ukrást, než abyste je sami kopírovali

  Možná to zní příliš krutě. V podstatě všechno, co víme, už tu bylo dávno před námi a všichni tedy tak trochu kopírujeme nápady jiných. Pokud jste ale lídrem a zjistíte, že většina vašich nápadů je ve skutečnosti zkopírovaná nebo zmixovaná s nápady jiných, pravděpodobně příliš netlačíte na svůj inovativní vývoj.

  Kolikrát se vám stalo, že jste raději dali na rady druhých, pokud jste neměli vlastní přesvědčivé informace? Jistě, nebyli jste přesvědčeni o správnosti nebo vhodnosti dalších variant, ale už se to ani nedozvíte. A to není jen váš případ. Jen několik strategií konvertuje poměrně rychle a jedna myšlenka pak kopíruje druhou. To je varování pro vás, abyste své strategie příště modifikovali.

  Udržte si své odborníky

  Pokud máte na své straně skutečné odborníky, nemusíte se kopírování vašich nápadů obávat. Dokud vaše konkurence nebude umět klonovat profesionály s nápady, jaké mají vaši lidé, můžete být v klidu. To oni jsou vaší hodnotou, která, pokud si ji udržíte, vám vždy bude přinášet plody své práce. Vaši experti navíc budují na trhu důvěru a utváří z vaší společnosti v průběhu času autoritu. To, co zákazníky nového naučí, se poměrně špatně kopíruje. Takže proč se bát konkurence, která jen kopíruje vaši strategii, když vy máte triumf v kapse?

  Kolik z vašich nápadů je založeno na vašem vlastním úsilí?

  -bn-

  Zdroj: business2community.com - online komunita pro manažery a podnikatele