How to aim high; or, the attitude of the most successful people

Jak vystoupat co nejvýš, aneb životní přístup těch nejúspěšnějších

Are you ambitious, do you have big plans and would you like to climb as high as possible in your career? Do you want to become a manager and a successful leader who is respected by others and whose words are highly valued? Do you aim high and want to reach your targets? This article will look at the attitude of those who are successful in the long run in their chosen field and how you too can reach your goals and successfully climb the career ladder.

Education as a never-ending process

The loss of motivation to work on one's career is usually accompanied by a lack of willingness to learn new things – either as a result or a cause. If you stop developing and do not keep pace with new trends and how they might be used in your work, your career advancement stops. People who progress in their career throughout their lives are always open to new possibilities, interested in current developments and news, and always willing to listen to other people's advice.

Long-term effort and hard work

You might be under the impression that some high-ranking employees around you found a shortcut to get where they are and got there pretty easily. But as the INSEAD Knowledge website states, the truth is that for any career advancement you need to be a hard worker.

Enthusiasm

Being enthusiastic about your work is the basic prerequisite of further development. If you are unhappy in your job or do not enjoy it, it is not the fault of your profession – it is your own fault. Even selling newspapers on the street can be done enthusiastically: you simply need to adjust the work so that you do enjoy it. It is all about attitude.

Vision and planning for the future

Work ethic and enthusiasm are often dependent on how an employee is able to plan for the future. If you live in the present, any minor obstacle or unpleasant activity can bring stress and aversion. If. however, you set reachable goals and stick to them, you will be able to overcome much more easily the everyday hardships that come with any kind of work. Set both small and big goals, determine when you will reach them and then do everything to stick to that schedule.

 

-mm-

  Jak vystoupat co nejvýš, aneb životní přístup těch nejúspěšnějších

  Jste ambiciózní, máte velké plány a rádi byste ve vaší kariéře vystoupali co nejvýše? Chcete se stát manažerem a úspěšným lídrem, kterého ostatní respektují a jehož slovo má váhu. Máte vytyčené vysoké cíle a chcete jich dosáhnout? V tomto článku se podíváme na to, jaký přístup mají lidé, kteří ve svém zvoleném oboru dosahují dlouhodobého úspěchu, a jak i vy můžete dosáhnout svých cílů a úspěšně stoupat po kariérním žebříčku.

  Vzdělávání jako nikdy nekončící proces

  Neochota učit se novým věcem provází ztrátu motivace do kariérního růstu, a to buď jako důsledek nebo jako příčina. Pokud zakrníte a přestanete se zajímat o nové trendy a jejich možnost využití ve vaší práci, váš kariérní postup ze zastaví. Lidé, kteří celý svůj život v profesním životě stoupají vzhůru, jsou vždy otevřeni novým možnostem, zajímají se o aktuální dění a o novinky a vždy jsou ochotni naslouchat radám druhých.

  Dlouhodobé úsilí a tvrdá práce

  Možná se vám zdá, že někteří vysoce postavení lidé kolem vás našli jakousi zkratku a dostali se tam, kde jsou, poměrně jednoduše. Jak uvádí INSEAD Knowledge, pravda je ovšem taková, že za jakýmkoliv kariérním postupem stojí tvrdá práce a spousta odříkání.

  Entuziazmus

  Nadšení do práce je základním předpokladem vašeho rozvoje v daném odvětví. Pokud jste v práci nespokojeni nebo vás nebaví, není to vina profese, ale vás. I noviny se dají na ulici prodávat s nadšením – musíte si ovšem svoji práci uzpůsobit tak, aby vás osobně bavila. Vše je o vašem přístupu.

  Vize a plánování budoucnosti

  Pracovní nasazení a nadšení do práce se často odvíjí od toho, jak je daný zaměstnance schopen plánovat do budoucna. Jestliže žijete pouze v přítomnosti, jakákoliv nesnáz nebo nepříjemná činnost vám může působit stres a nechuť. Pokud si ale nastavíte cíle, kterých chcete dosáhnout, a těchto cílů se držíte, každodenní strasti, které nutně ke každé práci patří, budete schopni překonávat mnohem snáze. Nastavte si malé i větší cíle, určete si, kdy jich dosáhnete, a pak udělejte vše pro to, abyste plán dodrželi.

   

  -mm-

  Zdroj: INSEAD Knowledge - znalostní portál mezinárodní MBA školy INSEAD
  Zobrazit přehled článků ze zdroje INSEAD Knowledge
  Štítky: Leadership