How to prevent burnout among your subordinates

Jak u svých podřízených zabránit syndromu vyhoření

Burnout syndrome is a very serious condition that puts at risk not only the work performance and motivation of an employee, but also their health. A burnt out employee loses interest in their job and they are unable to work effectively, being tired and lacking motivation. Without outside intervention, this situation often leads to the employee leaving their current position, either by resigning or being fired. Every manager should therefore try as much as possible to prevent burnout among their subordinates. What are the most common reasons for burnout and what can you as a manager do about it?

Poor work-life balance

A common issue that need not necessarily be evident immediately but can eventually turn into a real problem is an employee's inability to balance work and personal life. If someone is trying long-term to excel both at home and at work, they often end up feeling frustrated by the situation in both these areas. To prevent such a problem, you should offer your employees flexibility and understanding when dealing with personal matters so they do not feel under pressure and do not neglect the personal aspect of their lives.

Feeling of not being valued sufficiently

According to Management Today, burnt out employees often say they feel undervalued. It frequently seems to them that nobody appreciates the results of their work and nobody is interested in their efforts. Someone with such feelings often loses the motivation to perform well at work and then loses all interest in their job. This is why you should not only praise employees appropriately if they invest a lot of effort in their work, but also make them feel their job has a deeper, long-term meaning they can be proud of when carrying out their duties.

Lack of power

An equally troublesome problem occurs if an employee feels they have no impact on events at the company. This issue often arises if their manager tends to micro-manage, i.e. supervise all the details of employees' work. Allow space and room for manoeuvre to employees, within which they can at least partly do things the way they want to. Give them your trust and thus make them feel they themselves can make decisions about their own work and fate.

Work overload

Stress rooted in an employee's inability to manage their assigned tasks may accumulate and over time lead to the burnout phase. The problem is that many employees cannot or do not want to admit they are unable to handle the work allocated to them; thus none of the managers has the chance to intervene before the problem escalates out of all proportion. Set up the culture in your team so that employees are not afraid to speak about these issues and the atmosphere within your department allows them to admit they are not managing the things they are committed to.

 

 

-mm-

  Jak u svých podřízených zabránit syndromu vyhoření

  Syndrom vyhoření je velmi závažným stavem, který ohrožuje nejenom pracovní výkonnost a motivaci zaměstnance, ale i jeho zdraví. Vyhořelý pracovník ztrácí zájem o svoji práci, není schopen efektivně pracovat, je unavený a nemá žádnou motivaci. Bez zásahu zvenčí tato situace často končí tak, že pracovník odchází ze své současné pozice, ať už ze svého popudu nebo z popudu zaměstnavatele. Každý manažer by se měl snažit o maximální prevenci syndromu vyhoření mezi svými podřízenými. Jaké jsou nejčastější důvody, které k vyhoření vedou, a jak jim můžete z pozice manažera zabránit?

  Špatná rovnováha mezi pracovním a osobním životem

  Častým nešvarem, který se dlouho nijak nemusí projevovat, ale který nakonec může přerůst v závažný problém, je neschopnost zaměstnance vybalancovat osobní a pracovní život. Jestliže se dlouhodobě někdo snaží excelovat jak v pracovním, tak i rodinném životě, často se pak stává, že cítí frustraci ze situace v obou těchto sférách. Prevencí tohoto problému je nabídnout svým podřízeným flexibilitu a porozumění v řešení osobních záležitostí, aby se necítili pod tlakem a aby nezanedbávali osobní rovinu svého života.

  Pocit nedostatečného docenění

  Podle Management Today se vyhořelí pracovníci často vyjadřují tím způsobem, že se cítí nedoceněně. Mnohdy jim připadá, že výsledky jejich práce nikdo neoceňuje a že si jejích úsilí nikdo nevšímá. Člověk s takovými pocity pak často ztrácí motivaci podávat dobrý výkon ve své práci a velmi rychle ztrácí o svoji práci zájem. Proto je nutné nejenom podřízené dostatečně oceňovat, když prokáží velké úsilí v rámci své pozice, ale dát jim i pocit, že jejich práce má nějaký hlubší, dlouhodobý smysl, na který mohou být při konání svých povinností hrdi.

  Malé pravomoci

  Neméně zásadním problémem je pocit zaměstnance, že nemá vliv na dění ve firmě. Tento problém nastává hlavně pokud má jejich manažer sklony k mikro-managementu, tedy k dohledu nad všemi detaily práce daných zaměstnanců. Dejte podřízeným určitou volnost a manévrovací prostor, ve kterém si částečně svoje věci mohou dělat tak, jak chtějí. Vložte do nich svoji důvěru a dejte jim tak pocit, že můžou o svém osudu a o své práci rozhodovat.

  Přehlcení prací

  Stres, který má svůj původ v tom, že zaměstnanec nezvládá přidělenou agendu, se můžu naakumulovat a po určité době může vyústit až do fáze vyhoření. Problémem je, že mnoho pracovníků nemůže nebo nechce přiznat, že práci, která je jim přidělena, nezvládají, a nikdo z nadřízených tak nemá šanci zasáhnout dříve, než se problém rozroste do neřešitelných rozměrů. Nastavte kulturu u vás v týmu tak, aby se vaši podřízení nebáli o těchto problémech mluvit a aby v rámci vašeho oddělení panovala atmosféra, která jim umožňuje přiznat, že nezvládají to, co se závazali plnit.

   

  -mm-

  Zdroj: Management Today - portál britského manažerského magazínu
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Today