How to set up successfully long-term goals for your team

Jak svému týmu úspěšně nastavit dlouhodobé cíle

No one can be successful without an ability to set up goals efficiently and design a way to achieve them. This, of course, also applies to teams. It is the team manager who should help their subordinates set up, understand and ultimately achieve common goals.

What the long-term goals of your team should look like and how you should set them up was the topic of an article on the Brian Tracy blog.

Specific goals

Goals must, above all, be specific. They cannot be just vague ideas; they need to be clearly defined and specified, ideally using numbers or concrete targets.

Measurable goals

The second point is connected to the first one: the goals of your team must be measurable. "Improving sales" is not a measurable goal and can therefore never be achieved. But defining it as "increasing sales by 15% in the next six months" gives you something to work with.

Realistic goals

Do not try to be too ambitious and unrealistic with your goals. That would only result in a loss of motivation among employees. Set up achievable, realistic goals.

Relevant goals

In this case "relevant" means goals upon which employees can have a genuine impact. If employees are given goals that are not part of their work agenda and beyond their control, they can hardly achieve them.

Time-defined goals

Even long-term goals must have a clear time frame. Establish by when you want to achieve the goals, then divide the timeline into smaller chunks and individual tasks.

 

-mm-

  Jak svému týmu úspěšně nastavit dlouhodobé cíle

  Nikdo nemůže být úspěšný, pokud si neumí dobře a efektivně nastavit cíle a vytyčit cestu, jak se k těmto cílům dostat. To samé platí samozřejmě i o týmech. A týmový manažer je ten, který svým podřízeným má pomoci společné cíle nastavit, pochopit a pak jich i docílit.

  Jak by měly vypadat dlouhodobé cíle vašeho týmu a jak byste je měli nastavit – to radí příspěvek na blogu Briana Tracyho.

  Specifické cíle

  Cíle musí být především konkrétní. Nesmí být jen vágní, neurčitou představou. Musí být jasně definované a konkretizované, například pomocí čísel nebo specifických met.

  Měřitelné cíle

  S prvním bodem souvisí i ten druhý. Vámi vytyčené týmové cíle musí být měřitelné. „Zlepšit se v prodeji“ není měřitelný, a tedy ani dosažitelný cíl. Pokud byste ale váš cíl definovali jako „dosáhnout do půl roku navýšení prodejů o 15%“, tak s tím už se dá pracovat.

  Realistické cíle

  Nesnažte se dávat příliš ambiciózní, nereálné cíle. Výsledkem by akorát byla ztráta motivace pracovníků. Dávejte dosažitelné, realistické cíle.

  Relevantní cíle

  V tomto případě relevantností cílů myslíme to, že pracovníci mohou výsledek skutečně ovlivnit. Pokud by byly pracovníkům dány cíle, které ale nejsou pod jejich pracovní agendou ani kontrolou, těžko jich mohou dosahovat.

  Časově ukotvené cíle

  I dlouhodobé cíle musí mít jasně danou časovou osu. Určete, dokdy chcete jednotlivých cílů dosáhnout, a tuto časovou osu pak rozdělte na dílčí úseky a jednotlivé podúkoly.  -mm-

  Zdroj: BrianTracy.com - blog předního světového odborníka na rozvoj lidského potenciálu a osobní efektivity
  Zobrazit přehled článků ze zdroje BrianTracy.com