Four steps to help your team reach its maximum potential

Jak svému týmu dopomoci dosáhnout svého maximálního potenciálu ve čtyřech krocích

A manager should be a facilitator who enables subordinates collectively to leverage their strengths and achieve their maximum potential. How can you help your team to do this in practice? Here are four tips.

Encourage internal debate within the team

According to CIO.com, the first thing is not to kill debate or sometimes even disagreement within the team. A manager does not have all the answers. So instead of strictly stating how things should be, you ought to give team members the space to discuss their opinions internally. Encourage diversity, allow also opinions you disagree with to be discussed and lead debates on how things could be done differently.

Support individual employees' strengths

Every employee has strengths and weaknesses. For the good of both employee and team, it is advisable to support what each person is good at and enjoys. Do not try to remedy weaknesses of individual employees; instead, concentrate on developing their strengths.

Have an ongoing dialogue with subordinates

In order for your employees to perform at their best and be as productive and happy as possible, you must not build a wall between them and you. You need to have an ongoing dialogue with subordinates and continuously find out what bothers them, what they enjoy, what their opinions are and what ideas they have for improvement.

Deal immediately with any signs of toxic behaviour

Last but not least, ensure all employees can work in a healthy, inspiring and safe environment. Any potential of individual workers is hampered if they have to deal with toxic behaviour, bullying, excessive stress, or other negative circumstances. Any signs of toxic behaviour (bullying, over-competitiveness, workaholism, etc.) in subordinates must be dealt with immediately and uncompromisingly.

 

-mm-

  Jak svému týmu dopomoci dosáhnout svého maximálního potenciálu ve čtyřech krocích

  Manažer by měl být jakýmsi facilitátorem, který svým podřízeným umožní kolektivně využít svých silných stránek a dosáhnout maximálního potenciálu. Jak můžete k dosažení tohoto potenciálu svému týmu dopomoci v praxi? Máme pro vás čtyři tipy.

  Podporujte interní debatu v rámci týmu

  Podle webu CIO.com je v prvé řadě nutné neubíjet debatu a občas i neshody v rámci týmu. Ani vy jako manažer nemáte odpověď na všechno. A místo toho, abyste striktně říkali, jak věci mají být, byste měli dát prostor členům týmu se o svých názorech interně bavit. Podporujte diverzitu, nechte vyznít i názory, se kterými nesouhlasíte, a veďte debaty nad tím, jak by se mohly věcí dít jinak.

  Podpořte silné stránky jednotlivých pracovníků

  Každý zaměstnanec má své silné a slabé stránky. A pro dobro jak samotného zaměstnance, tak i celého týmu, je vhodné u každého pracovníka podporovat to, co mu jde a co ho baví. Nesnažte se tedy napravovat slabé stránky jednotlivých zaměstnanců a raději se naopak soustřeďte na rozvíjení jejich silných stránek.

  Veďte se svými podřízenými soustavný dialog

  Aby mohli vaši pracovníci podávat maximální výkon a byli co možná nejvíce produktivní a spokojení, nesmíte mezi nimi a vámi vybudovat zeď. Se svými podřízenými musíte vést soustavný dialog a průběžně zjišťovat, co jim vadí, co je baví, jaké jsou jejich názory a jaké mají nápady na zlepšení.

  Okamžitě potírejte jakékoliv náznaky toxického chování

  V neposlední řadě je nutné zajistit, že všichni pracovníci mohou pracovat ve zdravém, inspirativním a bezpečném prostředí. Jakýkoliv potenciál jednotlivých pracovníků je ubitý, pokud musí pracovníci čelit toxickému chování, šikaně, přemíře stresu nebo jiným negativním okolnostem. Jakékoliv znaky toxického chování (šikana, přehnaná soutěživost, workoholismus apod.) u vašich podřízených musejí být z vaší strany ihned nekompromisně potírány.

   

  -mm-

  Zdroj: CIO.com - Internetové stránky časopisu CIO pro vedoucí pracovníky v oboru informačních technologií
  Zobrazit přehled článků ze zdroje CIO.com