How to set your SMART goals most efficiently

Jak skutečně účelně nastavit vaše SMART cíle?

All set goals are useless if you can't actually achieve them in practice ...

SMART stands for "Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time-Bounded".

In other words, a SMART goal is a goal that is specific, relevant to the progress you are trying to make, not beyond your power; it will enable you to measure progress and is bound by a deadline. If you have more goals, you need to decide on the first and most important SMART goal you are striving for, and be prepared to start moving through your action plan.

Create milestones

Most long-term goals can be divided into milestones, which are the equivalent of short-term "mini-goals", allowing you to define and achieve checkpoints as you progress. Breaking down SMART goals into milestones makes it much easier to self-motivate and track progress.

Creating milestones for your SMART goal therefore means you will always have only short-term goals ahead of you, which you will strive for in the course of working towards the main goal. Dividing the main goal into short-term goals can also make your entire effort suddenly seem easier.

Identify possible pitfalls

The way towards each goal will have its own pitfalls or obstacles. Identifying and preparing for potential hindrances in advance is the best way to prevent them derailing you.

Take the time to imagine or directly visualise what the path to your goal will really look like. Write down any obstacles that are likely to stand in your way. Before you get to these obstacles in a real situation, you will be prepared for them.

Make a schedule

One of the most important characteristics of a SMART target is the fact that they are limited in time. A goal without a deadline is a goal that may never be met. And that is something you want to avoid.

However, meeting the deadline you have set means you will have to create a plan and adhere to it. Once you have divided your goal into milestones, further divide these milestones themselves into a schedule that has a clear direction towards the goal.

Track your progress

Measuring results and tracking your progress will keep you on schedule and motivate you. Therefore, set clear metrics by which you can confirm success or register failure in meeting a milestone.

 

 

-bb-

  Jak skutečně účelně nastavit vaše SMART cíle?

  Žádné nastavené cíle nejsou k ničemu, pokud se vám jich skutečně nedaří dosáhnout v praxi...

  SMART je zkratka pro „Specifický, měřitelný, dosažitelný, relevantní a časově vázaný“.

  Jinými slovy, SMART cíl je cíl, který je konkrétní, relevantní pro pokrok, kterého se snažíte dosáhnout, není nad vaše síly, ten a umožní vám pokrok měřit a je vázaný termínem splnění. Pokud máte cílů více, je potřeba se rozhodnout o prvním a nejdůležitějším cíli SMART, o který usilujete, a buďte připraveni začít postupovat prostřednictvím svého akčního plánu.

  Vytvořte milníky

  Většinu dlouhodobých cílů lze rozdělit na milníky a tyto milníky se rovnají krátkodobým „mini cílům“, které vám umožňují definovat a dosáhnout kontrolních bodů v průběhu vašeho postupu. Díky rozdělení vašeho SMART cíle na milníky je mnohem snazší se motivovat a sledovat svůj pokrok.

  Vytváření milníků pro váš SMART cíl tedy znamená, že budete mít stále před sebou jen krátkodobé cíle, o které se budete usilovat v průběhu vaší práce na dosažení hlavního cíle. Rozdělení hlavního cíle na krátkodobé cíle může také způsobit, že se celé vaše úsilí najednou bude jevit jako snáze proveditelné.

  Identifikujte možná úskalí

  Každý cíl má na své cestě k dosažení úskalí nebo překážky. Identifikace a příprava na potenciální nástrahy v předstihu je proto nejlepším způsobem, jak jim zabránit, aby vás vykolejily z vašeho směru.

  Udělejte si čas a představte si nebo přímo vizualizujte, jak bude cesta k dosažení vašeho cíle skutečně vypadat. Zapište si jakékoli překážky, které vám pravděpodobně stojí v cestě. Než se dostanete k těmto překážkám i v reálné situaci, budete na ně připraveni.

  Sestavte si rozvrh

  Jednou z nejdůležitějších charakteristik cíle SMART je skutečnost, že cíle SMART jsou časově omezené. Cíl, který nemá žádný termín, je cíl, který nemusí být taky nikdy splněn. A tomu se chcete vyvarovat.

  Dodržení termínu, který jste stanovili, však znamená, že budete muset vytvořit a dodržovat plán. Jakmile svůj cíl rozdělíte na milníky, rozdělte tyto milníky do časového plánu, který má jasné směřování k cíli.

  Sledujte svůj pokrok

  Měření výsledků a sledování vašeho pokroku slouží k dodržování harmonogramu a také vás motivují. Nastavte si proto jasné metriky, se kterými si dokážete potvrdit úspěch/neúspěch splnění vašeho milníku.

   

  -bb-

  Zdroj: BrianTracy.com - blog předního světového odborníka na rozvoj lidského potenciálu a osobní efektivity
  Zobrazit přehled článků ze zdroje BrianTracy.com