How to gain popularity and respect of your colleagues

Jak si získat oblibu a respekt kolegů

It is great for every office when there is a person who can make others' days more pleasant, provide energy and well-being. Both superiors and colleagues like such a person even if he or she does not work the hardest or does not come with the largest volume of new ideas. Such a person is enjoying a special kind of popularity that encourages motivation and mutual respect within the whole team. Do you want to be the most popular person in your office, too? Then try the following tips from livecareer.com.

Offer help

Your colleagues should know that they can rely on you. However, if you offer your help them and they refuse, do not force it. Be also careful so that nobody abuses your willingness to help. You would quickly lose the respect of your colleagues.

Smile on others

This does not mean that you should pretend smile. Be natural and show your true feelings. When you are in a good mood, let your smile help others feel the same. Spread your positive energy, but be careful to not exhaust the others too much.

Be perceptive

Try to be sensitive to others. Give them a break when you see that they need it, encourage them, allow them to save their face in problem situations. And when you go to buy a snack, take something for your colleagues, too.

Be loyal to the employer

Your loyalty to the company can inspire others. However, they should also know that if you have to choose between a blind support to the company and doing something that is right at the moment, you would choose the latter option.

Listen to the people around you

Take the time to talk with your colleagues. Focus on learning how to listen to them and remember the stories that you hear. Everyone will appreciate when you know something about him and you will ask how something you were taking about is going on. Again, it is necessary to maintain sensitivity. Definitely do not gossip around the company.

-kk-

  Jak si získat oblibu a respekt kolegů

  Každé kanceláři prospěje, když se v ní najde člověk, který dokáže zpříjemnit ostatním den, dodat energii a pohodu. Toho pak mají rádi nadřízení i kolegové, i když nepracuje nejvíce ze všech ani nepřichází s největším objemem nových nápadů. Těší se popularitě, která v celém týmu povzbuzuje motivaci a vzájemný respekt. Chce i vy být nejoblíbenějším člověkem ve vaší kanceláři? Pak vyzkoušejte následující tipy serveru livecareer.com.

  Nabízejte pomoc

  Vaši kolegové by měli vědět, že se na vás mohou spolehnout. Pokud jim však nabídnete pomoc a oni odmítnou, nevnucujte se. Dávejte si také pozor, aby vaší ochoty pomoci nikdo nezneužíval. To byste pak respekt kolegů rychle ztratili.

  Usmívejte se

  Neznamená to, že byste měli úsměv předstírat. Buďte přirození a dávejte najevo své skutečné pocity. Když máte dobrou náladu, postarejte se svým úsměvem o to, aby ji měli i ostatní. Šiřte svou pozitivní energii, ale dávejte si pozor, abyste tím ostatní příliš nevyčerpávali.

  Buďte ochotní

  Snažte se k ostatním chovat citlivě. Dopřejte jim přestávku, když vidíte, že ji potřebují, povzbuďte je, umožněte jim, ať si v problémových situacích zachovají svou tvář. A když si jdete koupit svačinu, vezměte něco i pro své kolegy.

  Buďte loajální k zaměstnavateli

  Vaše loajalita k firmě může ostatní inspirovat. Měli by však také vědět, že pokud se máte rozhodovat mezi slepou podporou firmy a uděláním něčeho, co je v danou chvíli správné, zvolíte tu druhou možnost.

  Poslouchejte lidi kolem sebe

  Najděte si čas popovídat si s kolegy. Učte se hlavně poslouchat a pamatovat si příběhy, které slyšíte. Každý ocení, když o něm budete něco vědět a příště se ho zeptáte, jak pokračuje to, co vám vyprávěl naposledy. I zde je však třeba zachovat citlivost. Rozhodně nešiřte po firmě pomluvy.

  -kk-

  Zdroj: LiveCareer - americký server zaměřený na rozvoj kariéry