How to become a truly effective manager: five crucial pieces of advice to follow in a management career

Jak se stát skutečně efektivním manažerem: Pět nejdůležitějších rad, kterých byste se měli ve své manažerské kariéře držet

Being a truly effective manager who inspires others and upon whom company management relies is, quite understandably, the dream of many managers, both current and aspiring. If you too want to become a reliable, popular and effective manager and enjoy a long, successful career in management, you should follow the five pieces of advice described below.

Learn to convey your vision to others

As Addicted2Success.com states, first of all you must learn to convey your vision effectively to the people around you. You must be able to enthuse these people (subordinates, colleagues and also superiors) for your plans and visions. Otherwise, you can never become a truly inspiring leader who exploits the maximum potential of their team.

Improve your emotional intelligence

Emotional intelligence is the ability to perceive the emotional states of others, react appropriately to these emotions and use them for effective communication. It is also the ability to work with one's own emotions, such as enthusiasm, but also frustration, sadness, or loss of motivation. You will only be able to keep a positive mindset and convey it to others if you yourself are able to work effectively with all these emotions.

Serve as a role model in terms of work and efficiency

A good manager is defined less by what they say than what they do. Be a role model to others. Always be a shining example of how in your view things should be done, and show maximum efficiency of work.

Work on your communication skills

People management is, in large part, about communication. You need to communicate with subordinates, colleagues, managers and business partners. By improving your communication skills, you will significantly improve your chances of a successful career in management.

Forget about micro-management

Many people believe a good manager has everything under control. The manager gives precise instructions and ensures they are carried out. In reality, a good manager never resorts to micromanagement: on the contrary, they teach their subordinates how to work independently; they support them in their strengths and are not afraid to allow them space for their own initiative.-mm-

  Jak se stát skutečně efektivním manažerem: Pět nejdůležitějších rad, kterých byste se měli ve své manažerské kariéře držet

  Být skutečně efektivním manažerem, který inspiruje ostatní a do kterého vedení společnosti vkládá velkou důvěru, je zcela pochopitelně snem mnoha současných i aspirujících týmových vedoucích. Jestliže se i vy chcete stát spolehlivým, oblíbeným a efektivním vedoucím a chcete dosáhnout dlouhé a úspěšné manažerské kariéry, musíte následovat následujících pět rad.

  Naučte se ostatním předávat své vize

  Jak uvádí Addicted2Success.com, v prvé řadě je důležité naučit se lidem kolem sebe efektivně předávat své vize. Musíte umět lidi okolo sebe (jak podřízené, tak i kolegy a nadřízené) nadchnout do svých plánů a vizí. Bez toho se nikdy nemůžete stát skutečně inspirativním vedoucím, který ze svého týmu dostává maximum.

  Zapracujte na své emoční inteligenci

  Emoční inteligence je schopnost vnímat emoční rozpoložení druhých, adekvátně na tyto emoce reagovat a využívat je k efektivní komunikaci. Je to ale i schopnost vyznat se ve svých vlastních pocitech a pracovat s vlastními emocemi, jako jsou nadšení, ale i frustrace, smutek nebo ztráta motivace. Udržet si pozitivní přístup a umět ho předávat ostatním dovedete jenom tak, že budete se všemi těmito emocemi efektivně pracovat.

  Jděte ostatním příkladem co se týče pracovního nasazení a efektivity práce

  Dobrého manažera nedefinuje tolik to, co říká, ale především to, co dělá. Jděte ostatním příkladem, vždy buďte ukázkou toho, jak by se věci podle vás měly správně dělat, a buďte maximálně efektivní ve své práci.

  Zlepšete své komunikační dovednosti

  Management lidí je z velké části o komunikaci. Komunikujete se svými podřízenými, kolegy, nadřízenými i obchodními partnery. Když své komunikační dovednosti zlepšíte, určitě tím zvýšíte své šance na úspěšnou manažerskou kariéru.

  Zapomeňte na mikro-management

  Řada lidí si myslí, že dobrý manažer má vždy vše pod kontrolou. Že dává přesné instrukce a hlídá, že jsou plněny. Pravda je ale taková, že dobrý manažer se nikdy neuchyluje k mikro-managementu. Naopak, učí své podřízené samostatné práci, podporuje je v jejich silných stránkách a nebojí se jim dávat prostor pro vlastní iniciativu.  -mm-

  Zdroj: Addicted2Success - web věnovaný osobnímu rozvoji a úspěchu v podnikání i životě
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Addicted2Success
  Štítky: Leadership