How does a great leader differ from the average?

Jak se skvělý lídr liší od průměru?

What is the difference between an average manager and a great manager? Some leaders find out at the beginning of their career, others find their way later. However, most follow in the footsteps of other average managers. Forbes compiled five key changes that make great leaders out of good managers:

1. Profit versus purpose

Carrying out the work just for profit may be temporarily successful. In the long term, this solution is not sustainable. The driving force of a great manager is primarily the meaning and purpose of the job they are doing. The best leaders recognize the purpose, shared values, and vision of the business early on and lead their teams to achieving their goals.

2. People are paramount

A manager without people is not a manager. If you are constantly dealing only with only scales and process controls, you are just an average manager. A great leader primarily analyzes his own style of leadership. Do not look at your employees as tools developed to work, but as capital that should be used.

3. Continuing education

Managers who pass through the office assuming they know everything fool no one but themselves. Remember that even you can learn a lot from your employees, not only they from you. A great leader constantly educates, is aware of the processes, culture, atmosphere in the company and his own emotions. Thus he is able to get perspective and avoids the pitfalls which he meets every day.

4. The solution is in simplicity

Although today's modern world is complex and interconnected, this complexity slows down innovation and hampers progress. The best managers are working to simplify complex processes and daily operations because they understand that solutions and profit are in simplicity.

5. Personal approach

The average manager is seen only as a team leader who remains aloof. But a great leader is perceived by employees as an empathetic and friendly human being. It is not a weakness to show your employees that you are also human and to demonstrate a personal approach.

Nowadays, anyone can be a manager and lead a team, but not everyone leads his team well. Which of the preceding qualities are you missing?

-bn-

  Jak se skvělý lídr liší od průměru?

  Jaký je rozdíl mezi průměrným a skvělým manažerem? Někteří lídři objeví vodítko už na začátku kariéry, jiní přejdou na tuto cestu později. Většina jich však pokračuje ve stopách dalších průměrných manažerů. Server Forbes zpracoval 5 klíčových změn, které z dobrých manažerů dělají výborné lídry:

  1. Zisk versus účel

  Vykonávat svou práci jen za účelem zisku může být krátkodobě úspěšné. V dlouhodobém horizontu však není toto řešení udržitelné. Hnací silou skvělého manažera je především smysl a cíl práce, kterou odvádí. Nejlepší lídři včas rozpoznají účel, sdílené hodnoty a vizi podnikání a vedou své týmy k jejich dosažení.

  2. Lidé jsou na prvním místě

  Manažer bez lidí není manažer. Pokud se neustále dokola zabýváte pouze měřítky a kontrolou procesů, jste jen průměrný manažer. Skvělý lídr analyzuje především vlastní způsob vedení. Nedívejte se na své zaměstnance jako na nástroje vyvinuté k práci, ale na kapitál, který je třeba využít.

  3. Kontinuální vzdělávání

  Manažeři, kteří procházejí kanceláři s domněnkou, že vše znají, neoklamou nikoho kromě sebe. Nezapomeňte, že i vy se můžete mnohé naučit od vlastních zaměstnanců, nejen oni od vás. Skvělý lídr se neustále vzdělává, má povědomí o procesech, kultuře, atmosféře ve firmě i vlastních emocích. Jedině tak je schopen získat nadhled a vyhnout se úskalím, se kterými se dennodenně setkává.

  4. Řešení je v jednoduchosti

  Ačkoliv dnešní moderní svět je komplexní a provázaný, komplikovanost zpomaluje inovace a brání pokroku. Nejlepší manažeři pracují na zjednodušení složitých procesů a každodenních operací, neboť pochopili, že řešení i zisky jsou v jednoduchosti.

  5. Osobní přístup

  Průměrný manažer bude viděn pouze jako vedoucí týmu, který zůstává stranou. Zato skvělý lídr je vnímán zaměstnanci jako empatická a přátelská bytost. Není to slabost ukázat zaměstnancům, že jste také člověk a projevit osobní přístup.

  V dnešní době může každý být manažerem a vést tým, avšak ne každý vede svůj tým dobře. Který z předcházejících faktorů postrádáte?

  -bn-

  Zdroj: Forbes.com - prestižní americký časopis a web věnovaný obchodu