How can you tell if you are a natural leader?

Jak poznáte, že jste lídr od přírody?

Most people have to learn how to be a good leader; however, a select few are born with management skills. How do you know if you are the latter type and a natural leader?

You have always naturally become a group leader

As Entrepreneur.com states, people who are leaders by nature usually do not even have to try; they become temporary leaders of the various groups they happen to be in. For example, if you are on a trip and the group gets lost, or at an event where people do not know one another, does it happen that you naturally start to coordinate and lead the group? Well, that may be a sign that you are a born manager.

People listen to you and are interested in your views

People who have a gift of leading others can speak in a way that makes others interested. They can talk well, inspire others and, in short, draw attention to themselves so that people want to hear their opinion and are interested in what they think.

You can communicate effectively with all kinds of people

A manager's communication skills should enable them to talk effectively with anyone: family members, senior citizens, people from different social and demographic groups. This is because a successful manager is able to adapt their communication style to the specific situation and person they are talking to. If you do this on your own automatically, it might be a sign that you could be a really good manager.

You have a healthy self-esteem, but also the ability to self-reflect

Every manager needs to be self-confident. They must believe in themselves and their abilities. But at the same time, they should not be a complete narcissist or sociopath, and they should have a certain amount of self-reflection. This is the only way they will be able to learn from their mistakes and thus continuously educate themselves - a basic prerequisite for being a successful manager.

You are stress-resilient

Managers often have to juggle many tasks and responsibilities at once. They worry not only about their own productivity, but also about team goals, plus their subordinates' satisfaction and development. And to top it all off, they have to deal with clients, management, business partners and other colleagues. A manager must therefore be resilient to stress. If you crumble under the slightest stress, a career in management is probably not right for you.-mm-

  Jak poznáte, že jste lídr od přírody?

  Většina lidí se musí naučit, jak být dobrým vedoucím. Někteří vyvolení jedinci se ale s manažerskými schopnostmi narodili. Jak poznáte, že jste onen druhý případ a že jste přirozený lídr?

  Vždy jste se přirozeně stávali vedoucími skupiny

  Jak uvádí Entrepreneur.com, lidé, kteří jsou vedoucími od přírody, se většinou ani nemusí snažit, a stávají se dočasně vedoucími různých skupin, ve kterých se vyskytují. Když jste například na výletě a skupina se ztratí, nebo jste na akci, kde se lidé mezi sebou neznají, stává se vám, že přirozeně začnete skupinu korigovat a vést ji? Tak to může být znamení, že jste rozeným manažerem.

  Lidé vám naslouchají a zajímají se o to, co si myslíte

  Lidé, kteří mají sklony k vedení ostatních, umí mluvit tak, že to ostatní zajímá. Umí dobře vyprávět, umí ostatní inspirovat a zkrátka strhnout na sebe pozornost tak, že lidé chtějí slyšet jejich názor a zajímají se o to, co si myslí.

  Dovedete efektivně komunikovat se všemi možnými druhy lidí

  Komunikační dovednosti manažera by mu měly umožňovat efektivně se bavit s kýmkoliv. S rodinnými příslušníky, se staršími spoluobčany, s lidmi z různých sociálních a demografických skupin. Úspěšný manažer totiž umí svůj komunikační styl upravit podle konkrétní situace a podle konkrétní osoby, se kterou mluví. Pokud toto děláte sami od sebe a automaticky, je to znamení, že byste mohli být skutečně dobrými manažery.

  Máte zdravé sebevědomí, ale zároveň i schopnost sebereflexe

  Každý manažer musí být sebevědomý. Musí věřit v sebe a své schopnosti. Zároveň by to ale neměl být úplný narcis ani sociopat a měl by tedy mít určitou míru sebereflexe. Jen díky tomu se bude moct poučovat ze svých chyb a neustále se tak vzdělávat – což je základní predispozice k tomu být úspěšným manažerem.

  Jste odolní vůči stresu

  Manažeři musí často žonglovat s mnoha úkoly a povinnostmi najednou. Starají se nejenom o svou vlastní produktivitu, ale i o týmové cíle, o své podřízené, o jejich spokojenost a rozvoj. A do toho všeho musí jednat s klienty, managementem, obchodními partnery a dalšími kolegy. Manažer proto musí být odolný vůči stresu. Pokud se sesypete pod sebemenším stresem, manažerská kariéra asi není to pravé pro vás.

   

  -mm-

  Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com
  Štítky: Leadership