How negative thinking impacts your results (and how to get rid of it)

Jak negativní myšlení ovlivňuje vaše výsledky (a jak se ho zbavit)

Professional articles and self-development literature often state that the basis of success is positive thinking, and negative thinking should be avoided. But what is negative thinking? How does it manifest itself in practice, how can you recognise it in yourself and how does it influence your results? And most importantly: how do you get rid of it?

Negative thinking: what is it and how it affect your results

Negative thinking is the opposite of positive thinking. As Brian Tracy's blog states, it is characterised by a person seeing some things too darkly, focusing on the negative aspects of situations around them and generally tending to view things too pessimistically.

An overly negative mindset naturally affects your personal life and work performance. This is because it prevents you from seeing opportunities and saps your energy by occupying your mind with negative thoughts. Last but not least, negative thoughts influence your relationships with the people around you by affecting how others perceive you (because no one likes surliness), and such thoughts in general, among other things, limit your career prospects.

How do you know if you tend to think negatively about yourself?

Here are a few signals that show if you tend to think too negatively:

 • When a situation arises that can be interpreted in more than one way, you tend to interpret it negatively.
 • You expect only the worst
 • Negative thoughts preoccupy your mind too much and you do not have time to focus on possibilities and opportunities
 • You tend to succumb to severe stress, which, in the long term, cripples you

How to get rid of negative thinking

One way to get rid of negative thinking is to practise positive self-talk. Every day, lock yourself in the bathroom for a few minutes and say encouraging things to yourself in the mirror. This may sound strange, but it is a very effective way to boost your self-esteem and learn to see things positively.

Another way is to help the people around you. Lending a helping hand means forgetting about negative things for a while.

It is also worth trying to pursue things you enjoy and interact with people who keep you in a positive frame of mind.-mm-

  Jak negativní myšlení ovlivňuje vaše výsledky (a jak se ho zbavit)

  V odborných článcích i v seberozvojové literatuře často čteme, že základem úspěchu je pozitivní myšlení. A že je nutné se vyhnout negativnímu myšlení. Co to ale vlastně je? Jak se v praxi projevuje, jak ho můžete u sebe rozpoznat a jak ovlivňujte vaše výsledky? A hlavně – jak se jej zbavit?

  Negativní myšlení – co to je a jak ovlivňuje vaše výsledky?

  Negativní myšlení je opakem pozitivního. Jak uvádí blog Briana Tracyho, vyznačuje se tím, že dotyčný vidí některé věci příliš černě, soustředí se na negativní aspekty situací kolem sebe a celkově má tendenci vidět věci příliš pesimisticky.

  Příliš negativní způsob myšlení samozřejmě ovlivňuje váš osobní život i pracovní výsledky. A to kvůli tomu, že vám znemožňuje vidět příležitosti. Zároveň vám bere energii tím, že svoji mysl zaměstnáváte negativními myšlenkami. A v neposlední řadě také negativní myšlenky ovlivňují vaše vztahy s lidmi kolem vás. Mají totiž vliv na to, jak vás ostatní vnímají (protože nikdo nemá rád morouse), a celkově tak omezují mimo jiné i vaše kariérní vyhlídky.

  Jak u sebe poznáte, že máte tendenci myslet negativně?

  Zde je několik signálů, podle kterých poznáte, že máte tendenci přemýšlet příliš negativně:

  • Když nastane situace, která se dá vyložit více způsoby, máte tendenci si ji vykládat negativně
  • Očekáváte jenom to nejhorší
  • Negativní myšlenky příliš zaměstnávají vaši mysl a málo se tak zabýváte možnostmi a příležitostmi
  • Máte tendenci propadat silnému stresu, který vás dlouhodobě ochromuje

  Jak se negativního myšlení zbavit

  Jedním ze způsobů, jak se můžete zbavit negativního myšlení, je praktikovat pozitivní samomluvu. Každý den se na pár minut zavřete v koupelně a do zrcadla si říkejte povzbudivé věci. Sice to zní zvláštně, ale je to velmi efektivní způsob, jak si navýšit sebevědomí a naučit se vnímat věci pozitivně.

  Dalším způsobem je pomáhat lidem kolem sebe. Podat pomocnou ruku znamená chvíli zapomenout na negativní věci.

  Za zkoušku také stojí věnovat se věcem, které vás baví, a komunikovat s lidmi, kteří vás udržují v pozitivním nastavení mysli.  -mm

  Zdroj: BrianTracy.com - blog předního světového odborníka na rozvoj lidského potenciálu a osobní efektivity
  Zobrazit přehled článků ze zdroje BrianTracy.com