How to achieve a better work-life balance

Jak dosáhnout lepší rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem

Are you able to find enough time for everything that is important to you and achieve a perfect work-life balance? No? Then try the following three recommendations.

Relax!

Many people can easily overwork out of a desire to increase their performance; however, the number of hours may not always match the quality of work. Switch your mind off and allow yourself time just to let your thoughts wander. This will significantly help your creativity.

Dreaming is often considered the opposite of work but this by no means the case. Your subconscious is a powerful problem solver: while your focused mind is at rest, the subconscious is still active, working on ideas and solving even the most complex puzzles.

Research from the University of British Columbia has found that our brains are incredibly busy when dreaming. In fact, more parts of the brain are involved during this time than when focusing on work.

So the next time you feel guilty about wanting to rest so you can read an article, meditate or go for a walk, remember that you are actually refuelling in order to be more creative and productive.

Stay in the present

Due to the connectivity offered by mobile devices, it is difficult to break free from the virtual world. If you're on vacation, resist the temptation to check e-mails. If you want to relax and disconnect mentally when not at work, you should "anchor" your tasks. Whether you write them down or store them in a task management application, it's important they be out of your head and in secure storage until you return.

Understand your circadian rhythms

In a digitally connected world, you don't have to work between 9:00 and 17:00. Our circadian rhythm is an organic, internal process that naturally regulates our sleep and wake cycle. It varies from person to person, so some are early birds and others are night owls; we each have different performance at different times of the day. Knowing your own rhythm can be the key to getting the most out of your working day and having time to rest as well.

Absence of sleep means accumulation of sleep debt, which can be difficult to repay later. Sleep deprivation has numerous consequences, especially in terms of cognitive function. Adjusting your time to work during periods of peak vigilance should allow you to relax properly in your free time, knowing you have done your best during the day or even at night.

-bb-

  Jak dosáhnout lepší rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem

  Umíte si najít dostatek času na vše, co je pro vás důležité, a dosáhnout dokonalé rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem? Ne? Pak vyzkoušejte tato tři doporučení.

  Odpočívejte!

  Mnoho lidí se snadno přepracuje z touhy zvýšit svůj výkon, ale počet hodin nemusí vždy odpovídat kvalitě práce. Vypněte vaši mysl a dopřejte si čas, během kterého se budete myšlenkami jen toulat. Významně to pomůže vaší kreativitě.

  Snění je často považováno za protiklad práce, ale to není vůbec pravda. Vaše podvědomí je silným řešitelem problémů. Zatímco vaše soustředěná mysl je v klidu, podvědomí stále pracuje, zpracovává nápady a řeší i ty nejsložitější hádanky.

  Výzkum University of British Columbia zjistil, že naše mozky jsou během snění neuvěřitelně zaneprázdněné. Ve skutečnosti se během této doby zapojuje více částí mozku než během soustředěné práce.

  Až se tedy příště budete cítit provinile, že si chcete oddechnout, abyste si mohli přečíst článek, meditovat nebo jít na procházku, nezapomeňte, že ve skutečnosti doplňujete palivo, abyste byli kreativnější a produktivnější.

  Zůstaňte v přítomnosti

  Vzhledem k možnosti připojení, kterou nabízejí mobilní zařízení, je těžké se od virtuálního světa oprostit. Pokud jste na dovolené, odolejte pokušení zkontrolovat své e-maily. Chcete-li si odpočinout a odpojit se i mentálně, když jste mimo práci, musíte své úkoly „ukotvit“. Ať už si je napíšete do notebooku nebo je uložíte do aplikace pro správu úkolů, důležité je, že jsou mimo vaši hlavu a v bezpečném úložišti až do vašeho návratu.

  Pochopte své cirkadiánní rytmy

  V digitálně propojeném světě se nemusí pracovat mezi 9:00 a 17:00. Náš cirkadiánní rytmus je organický, vnitřní proces, který přirozeně reguluje náš cyklus spánku a bdění. Liší se to od člověka k člověku, proto jsme někteří ranní ptáčata a jiní zase noční sovy – každý máme různý výkon v různých denních dobách. Znalost vlastního rytmu může být klíčem k tomu, abyste ze svého pracovního dne dostali maximum a měli čas také na odpočinek.

  Absence spánku znamená hromadění spánkového dluhu, který může být těžké později splatit. Spánková deprivace má celou řadu důsledků, zejména pokud jde o kognitivní funkce. Úprava času tak, abyste pracovali během období nejvyšší bdělosti, by vám měla umožnit správně si odpočinout ve volném čase, bezpečně s vědomím, že jste udělali to nejlepší během dne nebo dokonce noci.

   

  -bb-

  Zdroj: Director Magazine - britský časopis pro vedoucí pracovníky především malých a středních podniků
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Director Magazine