Reading body language: four tips on using non-verbal communication at meetings

Jak číst řeč těla: Čtyři tipy, jak využít neverbální komunikaci při jednáních

A large part of interpersonal communication takes place on a non-verbal level. The signals our bodies emit say a lot about what we think, feel, or what our intentions are. If you learn how to detect and interpret these signals in other people, you will improve your negotiating position and communication skills in general, both when dealing with business partners and in everyday communication with subordinates or colleagues. So here are four tips on correctly reading and using body language in a conversation.

These tips were published by Entrepreneur.com.

Posture

Somebody's posture can tell you a lot about what they think of you. In general, sitting or standing openly towards you indicates they trust you and are interested in what you have to say. If, on the other hand, they are withdrawn, hunched over, standing to you side on, or putting a barrier between you and themselves (for example, with their hands), it may be a sign of distrust or that something is wrong.

Sudden changes in behaviour and body language

It is difficult to say what a particular gesture means as we are all different and each person has completely different ways of expressing themselves, including with non-verbal communication. But what you should pay attention to are any sudden changes in these patterns. If the other person suddenly starts to fidget, changes their tone of voice or significantly alters their posture, beware: something has probably happened in their perception or mood.

Micro-expressions

Most people are able to hide quite effectively what they are really thinking and only send the signals they want to the other person. But few people can control micro-expressions, which are spontaneous, very brief facial expressions, maybe lasting only a fraction of a second. These occur when someone hears something that evokes a particular emotion. If you want to know what someone really thinks about what you have just said, watch their micro-expression at that given moment.

Breathing and blinking

A rapid breathing rate, as well as high frequency of eyelid blinks, can mean a number of things. Most often, however, it is the result of nervousness and stress, especially if breathing rate or blinking increases out of the blue in the middle of a conversation. Be aware of the other person's breathing and the frequency of their blinking and you can learn when they are starting to feel uncomfortable during the conversation.-mm-

  Jak číst řeč těla: Čtyři tipy, jak využít neverbální komunikaci při jednáních

  Mezilidská komunikace se z velké části odehrává na neverbální úrovni. Signály, které vydává naše tělo, toho hodně vypovídají o tom, co si myslíme, jak se cítíme nebo jaké máme úmysly. Když se naučíte tyto signály u ostatních detekovat i správně vykládat, zlepšíte tím vaši vyjednávací pozici i komunikační dovednosti obecně – a to jak při jednáních s obchodními partnery, tak i v každodenní komunikaci s podřízenými nebo kolegy. Zde jsou proto čtyři tipy, jak správně číst a využít řeč těla při konverzaci s jiným člověkem.

  Tyto tipy uveřejnil web Entrepreneur.com.

  Postoj a držení těla

  To, jaké má druhá osoba držení těla, vám toho hodně řekne o tom, jak o vás daná osoba smýšlí. Pokud obecně druhý člověk sedí nebo stojí otevřeně k vám, značí to, že vám důvěřuje a zajímá jej, co chcete říct. Pokud je naopak dotyčný stažený do sebe, shrbený, otočený bokem k vám nebo si vytváří bariéru mezi vámi a ním (například rukama), může to být známka toho, že vám nedůvěřuje nebo je něco špatně.

  Náhlé změny v chování a řeči těla

  Je těžké říct, jaké konkrétní gesto znamená to či ono, jelikož jsme každý jiný a každý člověk má zcela jiné způsoby vyjadřování – včetně toho neverbálního. Čemu byste ale měli věnovat pozornost jsou náhlé změny v těchto vzorcích. Jestliže se najednou začne druhý člověk ošívat, změní se mu tón hlasu nebo významně změní své držení těla, měli byste zpozornět. Zřejmě se něco v jeho vnímání či náladě stalo.

  Mikrovýrazy

  Většina lidí je schopna poměrně efektivně skrýt, co si skutečně myslí, a vysílat vůči druhému člověku signály, které chtějí. Málokdo je ale schopen ovládat mikrovýrazy. Jedná se o spontánní, velmi krátké obličejové výrazy, které trvají i jen zlomek vteřiny a které následují poté, co se dotyčný dozví nebo zkrátka uslyší něco, co tuto emoci vzbudí. Pokud chcete vědět, co si skutečně dotyčný myslí o tom, co mu říkáte, sledujte jeho mikrovýraz těsně poté, co mu danou věc řeknete.

  Dýchání a mrkání

  Zrychlená frekvence dýchání, stejně jako frekvence mrkání očními víčky, může znamenat celou řadu věcí. Nejčastěji se však jedná o důsledek nervozity a stresu, zvláště pokud se dýchání či mrkání zrychlí zčistajasna uprostřed konverzace. Vnímejte dech a četnost mrkání druhého člověka a můžete se dozvědět, kdy se začne během konverzace cítit nesvůj.  -mm-

  Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com