Innovation is a matter of collective genius

Inovace: Jeden génius nestačí

If we want to build constantly innovating organisations, we need to rid ourselves of certain common ideas about leadership. Leading innovation is not about coming up with a vision and inspiring others to follow it. It is not a matter of an individual genius suddenly enlightened by a great idea.

The essence of innovation is collective genius. Innovation can only happen when entire groups of people work on it for long days, weeks, even years. This is the outcome of extensive research by Professor Linda Hill of the Harvard Business School, whose findings are discussed in a book entitled Collective Genius: The Art and Practice of Leading Innovation and in a TED talk called How to manage for collective creativity.

What is collective genius?

Linda Hill is an ethnographer who focuses on research in the field of leadership. Along with three colleagues, she spent almost ten years monitoring the behaviour of exceptional leaders at work. The research focused on 16 leaders from seven different countries working in 12 different sectors.

They included the managers of Pixar or Google. Practical examples of the behaviour of these leaders are described in the aforementioned TED talk which was part of the 2014 TEDxCambridge conference in Boston. In her talk, Linda Hill explains, for example, that 250 Pixar studio people have to work for four to five years in order to produce an animated film.

"Innovation is a journey. It's a type of collaborative problem solving, usually among people who have different expertise and different points of view," explains Linda Hill. It is the result of much trial and error. Workers in innovative companies know how to ask questions, actively listen and promote their views. They know that innovation is not possible without disagreements and conflicts.

Innovative organisations don't make compromises. They don't let any individual or group dominate over others either. This is true even for bosses and experts. Instead, they create processes based on collective decision making.

TED talk

The full video of Linda Hill's speech is available here. The English interactive transcript is here.

Book

HILL, LINDA A. – BRANDEAU, GREG – TRUELOVE, EMILY – LINEBACK, KENT: Collective Genius: The Art and Practice of Leading Innovation. Boston: Harvard Business Review Press, 2014. 320 pp.

-kk-

  Inovace: Jeden génius nestačí

  Pokud chceme budovat organizace, které dokáží neustále inovovat, musíme se zbavit běžných představ o leadershipu. Řídit inovace neznamená přijít s určitou vizí a inspirovat ostatní k tomu, aby ji následovali. Nejde o záležitost jednoho samostatného génia, kterého náhle osvítí skvělá myšlenka.

  Podstatou inovací je kolektivní génius. Aby se inovace mohly uskutečnit, musí na tom pracovat celé skupiny lidí po dlouhé dny, týdny a roky. Dokládá to rozsáhlý výzkum profesorky Lindy Hillové z Harvard Business School, na jehož základě vznikla kniha s názvem Collective Genius: The Art and Practice of Leading Innovation a také TED talk s názvem How to manage for collective creativity.

  V čem spočívá kolektivní génius?

  Linda Hillová je etnografka, která se dlouhodobě věnuje výzkumu leadershipu. Spolu se třemi kolegy zasvětila téměř deset let výzkumu tomu, jak se výjimeční lídři, kteří dokáží řídit inovace, chovají při práci. Výzkum se zaměřil na 16 lídrů ze 7 zemí, kteří působili ve 12 různých odvětvích.

  Byli to například manažeři společnosti Pixar nebo Google. Praktické příklady z chování těchto lídrů popisuje výše zmíněný TED talk, který byl součástí konference TEDxCambridge 2014 v Bostonu. Linda Hillová v něm vysvětluje například to, že aby vznikl animovaný film ve studiu Pixar, musí na něm pracovat 250 lidí po dobu čtyř až pěti let.

  Inovace je cesta. Je to způsob kolektivního řešení problémů většinou mezi lidmi, kteří mají rozdílné zkušenosti a názory,“ vysvětluje Linda Hillová. Je to výsledek mnoha pokusů a omylů. Pracovníci inovativních společností se umějí ptát, aktivně naslouchat a prosazovat svůj názor. Dobře vědí, že inovace není možná bez rozdílných názorů a konfliktů.

  Inovativní organizace nedělají kompromisy. Nenechají také dominovat žádného jednotlivce ani skupinu nad ostatními. Platí to i pro šéfy a odborníky. Místo toho si vytváří procesy společného rozhodování.

  TED talk

  Celé video s vystoupením Lindy Hillové si můžete přehrát zde. Dále je (zatím) k dispozici pouze anglický přepis, který najdete zde.

  Kniha

  HILL, LINDA A. – BRANDEAU, GREG – TRUELOVE, EMILY – LINEBACK, KENT: Collective Genius: The Art and Practice of Leading Innovation. Boston: Harvard Business Review Press, 2014. 320 s.

  -kk-

  Zdroj: TED.com - nezisková organizace zaměřená na podporu „myšlenek hodných šíření“.