Twelve everyday habits of an inspiring leader

Dvanáct každodenních zvyků inspirativního lídra

Millions of people go to work every day but a relatively large number of them do not give of their best or make the effort to move to another level. However, becoming a successful and inspiring leader requires not only the essential hard and soft skills but also the right attitude and mindset. People are defined by their deeds, not words, and the true character of an inspiring manager whom others are happy to follow is manifested in how that person behaves in common, everyday situations. This article looks at twelve everyday habits of inspiring leaders.

This list was published by the Harvard Business Review.

Setting goals and focusing on them

Ensure your goals are clear, preferably measurable, and move towards them every single day.

Being interested in others

Listen to the people around you and talk to them in such a way that they feel special. Praise subordinates and include them in decision making processes.

Working 100%

When solving tasks, use all the available tools and resources, and never leave anything unfinished.

Initiative

A good leader is an inspiration to others: they do not go with the flow, they are not afraid to step out of line, take the initiative and come up with new, unexpected solutions.

Engaging others

Do not hesitate to include subordinates in decision making processes and important projects. By working with team members and treating them as equals, you show you trust their skills.

Do not expect recognition

Never do anything just because you expect to receive a reward or credit for it. Do things that need doing even if they are not your responsibility and without asking what you will get in return.

Being a role model

Never do things you would not like coming from team members and other colleagues. Stick to your own moral code.

Taking responsibility

Do not avoid responsibility. Do not make excuses and blame subordinates or certain negative circumstances; instead, always accept responsibility for yourself and your team.

Respecting other people's schedules

Do not waste other people's time just as you would not waste your own.

Believing in oneself

Successful leadership starts in your head. If you do not believe you will be successful, you can never become so in the real world.

Trustworthiness

Do not equivocate, do not hide behind vague expressions, and always deal with people openly.

Stress management

Stress should be a driving force, not an obstacle. Learn to handle your stress levels and do not let stress overwhelm you.

  Dvanáct každodenních zvyků inspirativního lídra

  Do práce chodí denně miliony lidí, ale poměrně velká část z nich nepodává svůj nejlepší výkon a nesnaží se nikam posouvat. Pokud se ale chcete stát úspěšným vedoucím a inspirativním lídrem, musíte mít nejen potřebné tvrdé i měkké dovednosti, ale i ten správný přístup a správné nastavení mysli. Člověka dělají činy a ne slova a charakter inspirativního manažera, kterého ostatní rádi následují, se projevuje v tom, jak se chová v běžných, každodenních situacích. V tomto článku se podíváme na dvanáct každodenních zvyků, kterými se vyznačují inspirativní lídři.

  Tento seznam přinesl server Harvard Business Review.

  Nastavení cílů a zacílení na ně.

  Mějte vytyčené jasné cíle, nejlépe měřitelné, a každý den se k nim posunujte blíže.

  Zájem o ostatní.

  Naslouchejte lidem ve vašem okolí a mluvte s nimi tak, aby se cítili výjimečně. Chvalte své podřízené a zahrnujte je do rozhodovacích procesů.

  Práce na 100%.

  Při řešení úkolů využívejte všech dostupných možností a prostředků a nenechávejte věci dodělané pouze z poloviny.

  Iniciativa.

  Dobrý lídr jde příkladem ostatním, nejde s proudem, nebojí se vystoupit z řady či převzít iniciativu a přijít s novým, nečekaným řešením.

  Zapojení ostatních lidí.

  Nebojte se zapojovat své podřízené i do rozhodování a do řešení významných projektů. Pokud se členy svého týmu pracujete jako s rovnocennými partnery, dáváte tím najevo svoji víru v jejich schopnosti.

  Neočekávejte uznání.

  Nedělejte práci jenom pro to, že za ní očekáváte odměnu nebo uznání. Dělejte věci, které se nutně musí řešit, i když nespadají pod vaší agendu, a to bez ptaní se na to, co za to budete mít.

  Příkladem ostatním.

  Nikdy nedělejte věci, které nemáte rádi u svých podřízených či kolegů, a držte se pevně svého kodexu.

  Přijmutí odpovědnosti.

  Nevyhýbejte se odpovědnosti. Nevymlouvejte se na své podřízené nebo na určité negativní okolnosti a vždy přijměte odpovědnost za sebe i svůj vlastní tým.

  Respektování času druhých.

  Neztrácejte čas druhých, stejně jako neztrácíte ten svůj.

  Víra v sebe sama.

  Úspěšným se manažer stává ze všeho nejdříve ve svojí hlavě. Dokud neuvěříte, že se stanete úspěšnými, nemůže se tak stát v reálném světě.

  Důvěryhodnost.

  Nemlžte, neschovávejte se za polopravdy a vždy jednejte otevřeně.

  Zvládnutí stresu.

  Stres by měl být vnímán jako hnací motor, ne jako překážka. Naučte se zvládat svůj stres a nenechat se jím pohltit.

   

   

  Zdroj: Harvard Business Review - zpravodajský portál vydavatelství přední americké obchodní školy Harvard Business School
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Harvard Business Review
  Štítky: Leadership