Skills every aspiring team manager must possess

Dovednosti, které musí mít kdokoliv, kdo aspiruje na pozici manažera týmu

Being a good team leader means much more than just giving people orders and reporting to management what is going on in the team. If you aspire to become a team leader, you should acquire the following habits, which are essential to success when leading a business team.

Quick decision making and responsibility

According to Leadership Now, a leader must be able to make big decisions quickly and on the spot, without feeling stressed out or nervous. Many such decisions are hard and many of them influence a lot of people. Thus learning to make quick and correct decisions and accepting responsibility for them are basic requirements for the leader of a business team or any other team.

Short-term and long-term view

Everything a leader does is compatible with both short-term and long-term perspectives. A leader keeps in mind circumstances connected to bigger plans and thus ensures the sustainability of success. A leader also helps others plan their activities so that they also contribute to the success of the whole team.

Constant learning

Good leaders never stop learning. They keep learning, stay in touch with new trends and are always a step ahead of others. They keep learning in the area of both hard and soft skills, such as communication, leadership, and so on.

Being surrounded with smart people

Constant learning and getting ahead is linked to the need to surround oneself with experienced, smart and ambitious people who can teach you something. A good leader always has such inspirational people around them, and is ready to listen to their advice and experience.

 

-mm-

  Dovednosti, které musí mít kdokoliv, kdo aspiruje na pozici manažera týmu

  Být dobrým vedoucím týmu znamená mnohem více, než jenom rozdávat podřízeným úkoly a reportovat dění v týmu managementu. Jestliže máte ambici stát se vedoucím týmu, měli byste si osvojit následující zvyky, bez kterých se při úspěšném vedení obchodního týmu neobejdete.

  Rychlé rozhodování a odpovědnost

  Podle Leadership Now platí, že vedoucí musí umět rychle a na místě dělat velká rozhodnutí. A necítit se přitom vystresovaně nebo nervózně. Řada těchto rozhodnutí je těžkých a mnoho z nich výrazně ovlivní celou řadu lidí. Naučit se správně a rychle rozhodovat a brát za svá rozhodnutí odpovědnost je tedy základní potřebou vedoucího obchodního nebo jakéhokoliv jiného týmu.

  Krátkodobý a dlouhodový výhled

  Vše, co vedoucí týmu činí, je v souladu s jak krátkodobým, tak i dlouhodobým výhledem. Uvědomuje si souvislosti vzhledem k dalším plánům a zajišťujte tak udržitelnost svého úspěchu. Pomáhá ostatním plánovat jejich aktivity tak, aby dohromady směřovaly k úspěchu celého týmu.

  Neustálé vzdělávání

  Dobrý vedoucí se nikdy nepřestane učit. Neustále se vzdělává, sleduje nové trendy a je vždy o krok napřed před ostatními. Vzdělává se jak v oblasti hard skills, tak i v oblasti soft skills, jako je komunikace, leadership a podobně.

  Obklopení se chytrými lidmi

  Neustálé vzdělávání a posouvání se dopředu sebou nese nutnost obklopovat se i zkušenými, chytrými a ambiciózními lidmi, kteří vám mohou poradit. Úspěšný vedoucí se takovými inspirativními lidmi vždy obklopuje a je připraven naslouchat jejich radám i zkušenotem.

   

  -mm-

   

  Zdroj: Leadership Now - web věnovaný široké škále aspektů leadershipu

  Štítky: Leadership