Four pillars of successful leadership

Čtyři základní pilíře úspěšného leadershipu

Leadership is not just about administrative management of people and organising their work; it is primarily about inspiring and motivating employees. A good leader for whom employees like to work and are willing to go the extra mile to reach common goals is someone with excellent communication and management skills, capable of enthusing subordinates with a common vision. What are the traits of successful leadership that supports team cooperation and individual talent, and creates a healthy and productive working environment? Here are its four basic pillars.

Positive atmosphere and enthusiasm for a common vision

According to Psychology Today, any successful leadership requires a comfortable and positive working environment in which all employees share enthusiasm for a common vision. Make the effort to explain to employees on an individual level what it is you are trying to achieve both as a team and company as a whole, and why the given employee should be excited about being able to take part in reaching this goal.

Clearly communicated expectations and roles division

While a common vision is important in motivating employees, it should not remain merely an abstract idea. A successful leader is capable of transforming this vision into a specific plan consisting of partial steps, so that each employees knows exactly what their duties are and what is expected of them.

Communication on a group and individual level

A successful leader must be able to communicate effectively not only with their team as a whole but also with individual employees on a personal level. Support individual talent, find a way to each of your employees and do not underestimate the importance of communication on an individual level.

Personal development and progressive empowerment

Few employees are happy to stagnate and not develop at all. Quality leadership must offer options of personal development and create a working environment in which employees are progressively empowered and gain increasingly greater scope for their own initiative.

 

-mm-

  Čtyři základní pilíře úspěšného leadershipu

  Leadership není jenom o administrativním vedení lidí a o organizaci jejich práce. Je především o inspiraci pracovníků a jejich motivaci. Dobrý lídr, pro kterého jeho podřízení rádi pracují a kvůli kterému jsou ve své práci a při dosahování společných cílů jít i za hranice svých definovaných pracovních povinností, musí mít skvělé komunikační a manažerské dovednosti a musí umět svůj tým nadchnout pro společnou vizi. Jak vypadá dlouhodobě úspěšný leadership, který podporuje týmovou sounáležitost i individuální talent a který dává vzniknout zdravému a produktivnímu pracovnímu prostředí? Zde jsou jeho čtyři základní pilíře.

  Pozitivní atmosféra a nadšení pro společnou vizi

  Podle Psychology Today je základem úspěšného leadershipu vytvoření příjemného a pozitivního pracovního prostředí, ve kterém všichni pracovníci sdílí nadšení pro společnou vizi. Dejte si skutečně záležet na tom, abyste svým podřízeným na individuální úrovni vysvětlili, čeho se jako celý tým nebo firma snažíte dosáhnout a proč by měl mít daný pracovník radost z toho, že se na dosažení tohoto cíle může podílet.

  Jasně komunikovaná očekávání a rozdělení rolí

  Společná vize je důležitá k motivaci pracovníků. Nesmí ale zůstat pouze u jakési abstraktní představy. Úspěšný lídr musí tuto vizi umět přetavit v konkrétní plán, sestávající z dílčích kroků, a to tak, aby každý zaměstnanec přesně věděl, jaké jsou jeho povinnosti a co se od něj očekává.

  Komunikace na skupinové i individuální úrovni

  Úspěšný lídr musí umět komunikovat nejen se svým týmem jako s celkem, ale musí umět efektivně komunikovat i se svými jednotlivými podřízenými na individuální úrovni. Podporujte individuální talent, ke každému svému podřízenému si najděte nějakou cestu a nepodceňujte důležitost komunikace na individuální úrovni.

  Možnost osobního rozvoje a progresivně narůstající pravomoci pracovníků

  Málokterý zaměstnanec je spokojený, pokud stagnuje a nijak se nerozvíjí. Kvalitní leadership tedy musí pracovníkům nabízet možnost osobního rozvoje a musí dávat vzniknout prostředí, kde se pravomoci pracovníků postupně rozšiřují a je jim dáván čím dál větší prostor pro vlastní iniciativu.

   

  -mm-

  Zdroj: Psychology Today - americký portál a komunita odborníků z oblasti psychologie
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Psychology Today
  Štítky: Leadership