Four things employees need from their manager in a crisis

Čtyři věci, které zaměstnanci potřebují od svého nadřízeného v kritické situaci

The real competence of a manager is fully demonstrated when they and their team are faced with a critical situation. It could be a big drop in the company's sales, the need to lay off staff, or any other situation that creates uncertainty in the team. How should a team leader act at such moments and what do subordinates need from them in these situations?

Clear communication

As the Harvard Business Review notes, in critical situations many managers tend to resort to withholding information and communicating vaguely about what is happening. But if you really want to help your subordinates, you need to give them the complete opposite. Communicate clearly, hide nothing from them if possible and call things by their real names. Even though the situation may be complex, uncertain and frightening, it is always better to explain what is happening than to keep subordinates in the dark.

Concrete plan

In times of crisis, subordinates look to their manager because, among other things, they expect them to bring some order to the seeming chaos and uncertainty. As their manager, you should try to present the team with a plan. This applies even if you are unsure how the situation will evolve: you still need to explain to subordinates what is happening and outline the steps you intend to take if development A or B or C occurs, as well as the time frame for this entire event.

Ability to react to current events

While plans are important, in a critical situation, which is often unclear and unpredictable, it is also essential to be able to change these plans and react flexibly. Even if you have some established procedures and proven, unchanging processes as a team, you need to revise these measures when necessary in response to new realities. So be flexible and do not stick too closely to old and established practices.

Positive approach

A good manager should never lose their positive attitude. Even if the whole world is crashing down around the team, the manager should be the one who keeps a cool head, does not let emotions get the better of them but seeks opportunities to make the best of a bad situation. Be supportive of your subordinates and try to translate their uncertainty into constructive action.

 

-mm-

  Čtyři věci, které zaměstnanci potřebují od svého nadřízeného v kritické situaci

  To, jak je manažer doopravdy schopný, se naplno ukáže ve chvíli, kdy spolu se svým týmem čelí nějaké kritické situaci. Může se jednat o velký propad tržeb firmy, o nutnost propouštět nebo o jakoukoliv jinou situaci, která vytváří v týmu nejistotu. Jak by měl v podobných chvílích týmový lídr postupovat a co od něj jeho podřízení v takové situaci potřebují?

  Jasná komunikace

  Jak uvádí Harvard Business Review, mnoho manažerů má tendenci se v kritické situaci uchylovat k mlžení, k zatajování informaci a k vágnímu popisu toho, co se děje. Pokud chcete ale svým podřízeným skutečně pomoci, musíte jim dopřát naprostý opak. Jasně s nimi komunikujte, pokud možno nic před nimi neskrývejte a nazývejte věci pravými jmény. I když je možná situace složitá, nejistá a děsivá, vždy je lepší podřízeným podle pravdy vysvětlit, co se děje, než je udržovat v nejistotě.

  Konkrétní plán

  V době krize se podřízení ke svému manažerovi upínají, protože od něj mimo jiné očekávají, že dá zdánlivému chaosu a nejistotě nějaký řád. Jako manažer byste se proto měli snažit představit svému týmu nějaký plán. A to i v případě, že si nemůžete být jisti, jak se situace bude vyvíjet dál. I přesto je nutné vysvětlit podřízeným, co se děje, a nastínit, jaké hodláte učinit kroky, pokud nastane vývoj A nebo B nebo C, a jak je časový rámec této celé akce.

  Schopnost reagovat na aktuální dění

  I když plány jsou důležité, v kritické situaci, která je často nepřehledná a nepředvídatelná, je nutné umět i tyto plány měnit a reagovat flexibilně. I když máte jako tým nějaké zavedené postupy a ověřené, neměnné procesy, je nutné v případě nutnosti tyto postupy revidovat v reakci na nové skutečnosti. Buďte proto flexibilní a nelpěte přehnaně na starých a zavedených postupech.

  Pozitivní přístup

  Dobrý manažer by nikdy neměl ztratit pozitivní přístup. I kdyby se kolem týmu bořil celý svět, manažer by měl být ten, kdo udrží chladnou hlavu, nenechá se ovládnout emocemi a kdo bude hledat příležitosti, jak i z bezvýchodné situace vytěžit maximum. Buďte oporou svým podřízeným a snažte se jejich nejistotu přetavit na konstruktivní kroky.

   

  -mm-

  Zdroj: Harvard Business Review - zpravodajský portál vydavatelství přední americké obchodní školy Harvard Business School
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Harvard Business Review
  Štítky: Leadership