Four major challenges in remote management of a team

Čtyři největší výzvy při vedení týmu na dálku

The pandemic has invaded our offices, meaning many companies have had to switch to remote working almost overnight. This new norm of course poses new challenges. And as workplace habits have been changed forever by the current situation, many managers must learn to work  rather differently. What are the challenges in leading a team remotely? And how can you effectively face these challenges?

This text is derived from an article published on the Management Issues website.

Challenge no. 1: Lack of physical supervision over workers

One of the most obvious differences is the fact that a manager does not have subordinates under direct physical supervision. They cannot check when they come to work or what exactly they are doing. They can only monitor the results of their remote work.

Solution: If you previously had to supervise team members in person, this is a problem in itself. You should trust your team members and  be certain they will work responsibly even without constant supervision. Take steps to make workers more independent and build a feeling of mutual trust so you do not need to worry about what they are doing when working on their own.

Challenge no. 2: Difficult communication

There is a big difference in talking to someone in person and via a screen. Not only is communication between you and team members challenged, but also communication between workers themselves.

Solution: Do not forget about socialisation. From time to time you should organise a virtual meeting or informal session and support communication between individual employees. At the same time you should revaluate your current communication habits: adjust the length and frequency of meetings, or consider which of them are really necessary.

Challenge no. 3: Different working pace and new standards in organisation of work

Some things just take longer when done remotely. This fact needs to be reflected in what you expect from your team members.

Solution: Be understanding. You cannot expect the same efficiency from employees as you would under normal circumstances. Find out where the biggest hiccoughs and delays lie in remote working, and try to reset your system of work so it better fits the online environment and employees are not unnecessarily delayed.

Challenge no. 4: Feelings of loneliness and mental health of workers under pressure

The last challenge concerns the mental health of employees. Isolation, stress, uncertainty or cabin fever caused by being with family or flat mates all the time: all this can prove a lethal mix that can put a lot of pressure on the psyche of many people.

Solution: Learn to detect signals in employees that indicate something is wrong. Talk to colleagues about how they feel and create a safe environment where employees are not afraid to talk about any problems.

 

-mm-

  Čtyři největší výzvy při vedení týmu na dálku

  Pandemie vtrhla do kanceláří jako velká voda a řada firem musela ze dne na den přejít na práci na dálku. Tento nový standard sebou samozřejmě nese i řadu nových výzev. A tím, že se stávající epidemií zvyky na pracovišti proměnily pravděpodobně trvale, musí se řada manažerů naučit fungovat trochu jinak. Jaké jsou výzvy při vedení týmu na dálku? A jak těmto výzvám efektivně čelit?

  Tento text vychází z článku uveřejněného na serveru Management Issues.

  Výzva č. 1: Absence fyzického dohledu nad pracovníky

  Jedním z nejvýraznější rozdílů je fakt, že manažer nemá své podřízené pod fyzickým dohledem. Nemůže kontrolovat, kdy chodí do práce a co přesně dělají. Kontrolovat může jenom výsledky jejich práce na dálku.

  Řešení: Pokud jste předtím museli své pracovníky fyzicky kontrolovat, už v tom je určitý problém. Svým podřízeným byste měli věřit a měli byste vědět, že budou pracovat zodpovědně i bez neustálého dohledu. Udělejte kroky k větší samostatnosti pracovníků a vybudujte mezi vámi vzájemnou důvěru tak, abyste se nemuseli obávat, co dělají ve chvíli, kdy pracují samostatně.

  Výzva č. 2: Ztížená komunikace

  Komunikovat s ostatními tváří v tvář nebo přes obrazovku – v tom je velký rozdíl. Komunikace je tak ztížená nejen mezi vámi a podřízenými, ale i mezi pracovníky samotnými.

  Řešení: Nezapomínejte na socializaci. Občas zorganizujte nějaké virtuální setkání či neformální posezení a podporujte komunikaci mezi jednotlivými pracovníky. Zároveň přehodnoťte stávající komunikační zvyklosti – uzpůsobte délku nebo četnost porad, případně zvažte, jestli jsou opravdu nutné.

  Výzva č. 3: Jiné pracovní tempo a nový standard organizace práce

  Na dálku prostě některé věci trvají déle, než když je člověk fyzicky přítomný v kanceláři. Tento fakt je potřeba reflektovat i ve vašich očekáváních, která máte na své podřízené.

  Řešení: Buďte chápaví v tom, že od zaměstnanců nemůžete čekat stejné 100% výkony, jako za normálních okolností. Zjistěte, kde nastávají při práci na dálku největší zádrhely a zpoždění a pokuste se systém práce přenastavit tak, aby více vyhovoval online prostředí a pracovníci se zbytečně nezdržovali.

  Výzva č. 4: Pocity osamělosti a tlak na psychiku pracovníků

  Poslední velkou výzvou je otázka duševního zdraví pracovníků. Izolace, stres, nejistota či ponorková nemoc kvůli neustálému kontaktu s rodinou nebo spolubydlícími – to vše může dohromady tvořit smrtící mix, díky kterému může být psychika některých pracovníků pod velkým nátlakem.

  Řešení: Vnímejte signály, že něco není u jednotlivých pracovníků v pořádku. Bavte se s nimi o tom, jak se cítí, a vytvořte takové pracovní prostředí, ve kterém se zaměstnanci budou cítit bezpečně a nebudou se bát o svých případných problémech mluvit.

   

  -mm-

  Zdroj: Management Issues - britský portál s novinkami, analýzami a názory z oblasti managementu
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Issues