Co odděluje úspěšné týmy od těch neúspěšných?

Co odděluje úspěšné týmy od těch neúspěšných?

What distinguishes successful teams from the unsuccessful ones?

What do successful teams have in common? How come some team are able to achieve good long-term results and successfully face new challenges, while other teams are unable to efficiently communicate internally, their work is ineffective and their integrity falls apart when they are faced with bigger problems? Here are three basic characteristics which all successful teams share.

Diversity and ability to state one's opinion.

A homogeneous team, consisting of members who are similar in their knowledge, attitude and way of working, may only be able to face a limited range of challenges. And on the contrary, it is diversity that is typical for effectively working teams. Each team member should have a slightly different attitude, they should be an expert in a certain field, and together such a group can rely on a great source of rich and varied knowledge and skills. Given, of course, that the individual members are allowed to state their own opinion and use their unique skills.

Long-term outlook and sustainability of work.

As TED.com states, another important trait of a successful team is its emphasis on sustainability of work and on long-term, strategic planning. A team that works in an efficient way always deals with things in a way so that they are solved not only for the given moment, but also for the future if possible. A good team also needs to work in a sustainable manner. This is why you will not find workaholism, unhealthy competition or opaqueness in them.

Clear and inspiring common vision.

This point is obvious and evident. For a team to work in an effective way and be on the same boat, its members must be bound together by a common, inspiring vision. It is the task of you, the manager, to make this vision sufficiently powerful, believeable and motivating. In an efficient team, everybody knows what the target of the group is, what this target looks like and what reaching of this aim means for the given individual employee.

 

-mm-

  Co odděluje úspěšné týmy od těch neúspěšných?

  Co mají úspěšné týmy společného? Díky čemu dovedou některé týmy dosahovat dlouhodobě dobrých výsledků a čelit všelijakým novým výzvám, zatímco jiné týmy nedovedou interně dobře komunikovat, jejich společná práce je neefektivní a při větších problémech se jejich integrita zcela rozpadá? Zde jsou tři základní charakteristiky, které jsou společné všem úspěšným pracovním týmům.

  Diverzita a možnost vyjádřit svůj názor.

  Homogenní tým sestávající ze členů, kteří jsou si všichni podobní jak znalostmi a přístupem, tak i způsobem práce, dovede čelit jenom omezené škále výzev. Pro dobře a efektivně pracující týmy je naopak typická diverzita. Každý ze členů týmu by mě mít trochu odlišný přístup, každý by měl být odborníkem na trochu jinou oblast, a dohromady se tak tato skupina může opřít o hlubokou studnici pestrých znalostí a schopností. Samozřejmě za předpokladu, že je jednotlivým pracovníkům dán prostor vyjadřovat svůj názor a využívat své unikátní schopnosti.

  Dlouhodobý výhled a důraz na udržitelnost práce.

  Jak uvádí TED.com, další důležitou vlastností dobře fungujícího týmu je důraz na dlouhodobé, strategické plánování a na udržitelnost práce. Dobře pracující tým vždy věci řeší tak, aby nebyly vyřešené jenom pro daný okamžik, ale aby byly pokud možno vyřešené i do budoucna. Dobrý tým také musí pracovat udržitelně. Nenajdeme v něm tedy workoholismus, nezdravou soutěživost nebo neprůhlednost.

  Jasná a inspirativní společná vize.

  Tento bod je zcela očividný a zřejmý. Aby tým pracoval efektivně a táhl takříkajíc za jeden provaz, musí jeho členy dohromady pojit společná, inspirativní vize. To, aby byla tato vize dostatečně silná, uvěřitelná a motivující, je úkolem právě vás, tedy manažera. V efektivním týmu každý ví, co je cílem celé skupiny, jak tento cíl přesně vypadá a co pro dotyčného pracovníka znamená dosažení této mety.

   

  -mm-

  Zdroj: TED.com - nezisková organizace zaměřená na podporu „myšlenek hodných šíření“.
  Zobrazit přehled článků ze zdroje TED.com