Do you want others to take your words seriously? Learn to communicate appropriately

Chcete, aby vaše slova brali druzí vážně? Naučte se adekvátně komunikovat

Communication breakdowns and misunderstandings often occur at the workplace. Some people feel it is hard for them to make themselves heard and that their word does not carry much weight. Learn four ways to become a respected partner in communication.

Be literal

Loving stories and words that are used solely to engage others only encourage the viewer to look for more details. This is often not possible in our accelerated world. Real language summarises the intent and possibilities the sender wants to communicate. The words of real language are not just an "inflated bubble" full of pomp; they are words that really give people meaning, under which they imagine real things, not abstract concepts.

Communicate through symbols

Numbers and statistics are fine but no one remembers them. Instead, the use of symbols has a much greater impact. For example, a production manager entering a meeting and putting a pile of component parts on the table with the words: "These are what cause the most equipment failures. How do we fix them?" will certainly lead to a more lively and productive conversation than tables of statistics.

Talk instead of just communicating

Facts and emotions sell. Stories capture emotions more than just stating facts. For instance, instead of talking about the benefits of a job, you might ask your staff how they perceive the value of their work. Involve them and together create a communication story that is understood by both parties.

Instead of discussion, use dialogue

The meaning of "dialogue" is "through words". The word "discussion" shares the same root as "percussion", from the Latin for "defeat". Discussions are complex and can often be thought of as a one-step communication process with a single winner at the end. In contrast, a dialogue is exploratory, trying to understand various aspects. Dialogue is a free form of communication. You try to understand before making yourself understood.

All these forms of communication at the workplace require conscious training. Only in this way can you succeed in achieving communication goals and get people on your side.


-bb-

  Chcete, aby vaše slova brali druzí vážně? Naučte se adekvátně komunikovat

  Na pracovišti často dochází ke komunikačním poruchám a nedorozuměním. Někteří zase mají pocit, že se dokáží hůře prosadit a jejich slovo nemá takovou váhu. Přečtěte si čtyři způsoby, díky kterým se stanete respektovanými komunikačními partnery.

  Buďte doslovní

  Líbivé historky a slova, která se používají jen, aby druhé zaujala, pouze vyzývají diváka, aby hledal další podrobnosti. To v našem zrychleném světě často není možné. Skutečný jazyk shrnuje záměr i možnosti, které chce odesílatel sdělit. Slova skutečného jazyka nejsou jen „nafouknutá bublina“ plná pompéznosti. Jsou to slova, která lidem skutečně předkládají význam, pod kterými si představí reálné věci nikoliv abstraktní pojmy.

  Komunikujte prostřednictvím symbolů

  Čísla a statistiky jsou v pořádku, ale nikdo si je nepamatuje. Namísto toho má použití symbolů mnohem větší dopad. Například pokud manažer výroby vstoupí na jednání a vyloží na stůl hromadu výrobních dílů se slovy: „Toto jsou ty součástky, které způsobují ve výsledku nejvíce poruch zařízení a jak to napravíme?“, vyvolá to dozajista lepší podnětnou a živou diskuzi než statistické tabulky.

  Povídejte si namísto pouhého sdělování

  Fakta a emoce prodávají. Příběhy zachycují naše emoce více než pouhý přednes faktů. Místo toho, abyste například hovořili o výhodách určité práce se můžete například vašich lidí ptát, v čem vnímají hodnotu jejich práce. Zapojte je a společně tvořte komunikační příběh, kterému porozumí obě strany.

  Nediskutujte, použijte dialog

  Slovo „dialog“ znamená „skrze slova“. Slovo „diskuse“ má stejný kořen jako „perkuse“, z latiny: „porazit“. Diskuse jsou složité a často si je lze představit jako jednostupové komunikační řízení s jediným vítězem na konci. Naproti tomu je dialog průzkumný, snaží se porozumět různým hlediskům. Dialog je volná forma komunikace. Snažíte se nejprve pochopit, než budete sami pochopeni.

  Všechny tyto formy komunikace na pracovišti vyžadují vědomý trénink. Jedině tak se vám může dařit dosahovat komunikačních cílů a získat lidi na svou stranu.

   

  -bb-

  Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu