Do you want to make your employees as happy as possible? Then avoid these mistakes

Chcete, aby byli vaši pracovníci co nejspokojenější? Pak se vyhněte těmto chybám

Employee performance depends largely on how happy people are at work. And to a great extent their happiness depends on the way their manager treats them. Showing subordinates you do not respect them might lead to their becoming frustrated. So what mistakes should you avoid?

Here are five mistakes to avoid as a manager, according to Forbes.

Checking every move employees make

Every worker should have a certain amount of autonomy. If you are constantly breathing down subordinates' necks, they will soon become frustrated. Micromanaging is never a good strategy in the long run.

Frequent change of tasks and assignments 

Frequently changing the requirements of what a subordinate is supposed to do is a sign the manager does not appreciate the effort the employee puts into completing the tasks. When delegating work, try, if possible, to convey all the information first time in a meaningful way.

Giving workers trivial and tedious work

A clear sign of a lack of respect is reluctance to give subordinates more complex tasks and instead occupy them with trivial and tedious work. If you know an employee wants to develop and grow, gradually assign them more complex projects - but always proportionate to their preferences and skills.

Not holding any strategy meetings

A lack of meetings to discuss strategic plans for the future and come up with new visions is also a big mistake. Therefore, remember to have performance review meetings with subordinates.

Not listening to subordinates

A leader's not listening to the opinions and insights of a subordinate always brings a lot of misunderstandings and frustration on the part of regular team members.-mm-

  Chcete, aby byli vaši pracovníci co nejspokojenější? Pak se vyhněte těmto chybám

  Výkonnost pracovníků se do velké míry odvíjí od toho, jak jsou v práci spokojeni. A to, jak jsou spokojeni, se do velké míry odvíjí od toho, jak se k nim chová jejich vedoucí. Pokud byste svým podřízeným tedy dávali najevo, že je nerespektujete, můžete u svých podřízených vyvolat frustraci. Čemu se tedy musíte vyhnout?

  Zde je pět chyb, kterých se podle Forbesu musíte coby manažer vyvarovat.

  Kontrolujete každý krok, který pracovníci dělají

  Každý pracovník by měl mít určitou míru autonomie. Pokud budete svým podřízeným neustále stát za zády, brzy je to začne frustrovat. Mikro-management není z dlouhodobého hlediska nikdy dobrá strategie.

  Často měníte úkoly a zadání

  Jestliže vedoucí pracovník často mění zadání toho, co má podřízený dělat, je to znamení, že si neváží snahy, kterou do plnění úkolů pracovník vkládá. Snažte se tedy při delegace práce pokud možno předat všechny informace smysluplně už hned napoprvé.

  Zadáváte pracovníkům banální a mravenčí práci

  Jasným znakem chybějícího respektu je i neochota dávat podřízenému složitější úkoly a jeho zahrnování banální a mravenčí prací. Pokud víte, že se daný zaměstnanec chce dál rozvíjet a posouvat, postupně mu zadávejte progresivně složitější projekty – vždy ale úměrně jejich preferencím a dovednostem.

  Neorganizujete žádné strategické schůzky

  Velkou chybou jsou i chybějící schůzky, na kterých se probírají strategické plány do budoucna a přichází se s novými vizemi. Neopomíjejte proto bilanční schůzky s podřízenými.

  Nenasloucháte svým podřízeným

  Když vedoucí nenaslouchá názoru a poznatkům podřízeného, vždy to přináší řadu nedorozumění i frustrace na straně řadových členů týmu

   

  -mm-

  Zdroj: Forbes.com - prestižní americký časopis a web věnovaný obchodu
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Forbes.com