Brian Tracy: How do you measure success after 2020?

Brian Tracy: Jak měříte úspěch po roce 2020?

Last year, many people had to suspend their plans, change their goals and clarify what was important to them. So today's reality may look quite different to what you had imagined, and success can be measured in many ways. Here are a few recommended by American motivational speaker Brian Tracy.

How well did you manage to adapt to the challenges?

Every obstacle you overcame last year has helped build one of the greatest strengths you can have in life: adaptability. Adapting to challenging situations will allow you to take control of your life, which will ultimately help you achieve the goals you have had to postpone.

Although you may feel that some areas of your life are beyond your control, try to look at it from a vantage point and tell yourself how you managed to adapt in the face of adversity.

How much have your skills and knowledge improved?

Don't fall into the trap of making comparisons with others. Try to compare only with your past self and track the growth you have achieved as an individual. You can measure success not only by gaining promotions, praise or starting a new project, but also by following how you have improved overall in performance.

Your personal and professional lives are likely to overlap. Through education and experience, you increase the level of skills and ability to succeed in your field. Think about all the lessons you have learned, both personal and professional, whether you have listened, learned and implemented changes for the better: that is success.

How much time do you really spend doing what you love?

Success is often associated with excellent work or a high salary. But that doesn't mean you don't need stamina and a solid work ethic to get where you want to go. However, spending time on what you really like makes this process much more enjoyable. It will help you get closer to seemingly unrelated goals by improving your quality of life. When you feel fulfilled, you will be more creative and able to achieve your professional goals more effectively. This is another measure of success.

How would people you respect describe you?

One of the most fulfilling ways to measure success is to think about how the people you respect most would describe you. When the people in your life talk about you, it says something about your nature. You want to try to be a better version of yourself than you were yesterday. If you try to change the world and have a positive impact on your surroundings, success comes naturally.

What progress have you made so far?

You don't have to achieve a major goal to be considered successful. Success can also be measured by completing partial steps along the way. Each small milestone reached will take you one step closer to achieving your greatest aspirations. What steps do you take daily, weekly, or monthly to help you become more successful? It all adds up.

Despite the challenges you may have faced this year, now is the time to act. If you learn to measure success in the right way, you will soon see a rapid change and stay on track for your goals, regardless of the obstacles you currently have to face.

 


-bb-

  Brian Tracy: Jak měříte úspěch po roce 2020?

  Mnoho lidí muselo v loňském roce pozastavit své plány, změnit cíle a vyjasnit si, co je pro ně důležité. Dnešní realita tudíž může vypadat hodně jinak, než jste si představovali a úspěch lze měřit mnoha způsoby – zde je několik z nich, které doporučuje americký motivační řečník Brian Tracy.

  Jak dobře jste se zvládli přizpůsobit výzvám?

  Každá překážka, kterou se vám v loňském roce podařilo překonat pomáhá budovat jednu z vašich největších životních sil, které můžete mít – přizpůsobivost. Přizpůsobení se náročným situacím vám umožní převzít kontrolu nad svým životem, což nakonec pomůže dosáhnout cílů, které jste museli odložit.

  Ačkoli možná máte pocit, že některé oblasti vašeho života jsou mimo vaši kontrolu, zkuste se na to podívat z nadhledu a řekněte si, jak se vám podařilo přizpůsobit tváří v tvář nepřízni osudu.

  Jak moc se zlepšily vaše dovednosti a znalosti?

  Nespadněte do pasti srovnání s ostatními. Zkuste se porovnat pouze se svým minulým já a sledovat růst, kterého jste dosáhli jako jednotlivec. Úspěch můžete měřit nejen získáním povýšení, pochvaly nebo zahájením nového projektu, ale také sledováním toho, jak jste se celkově zlepšili ve výkonu.

  Váš osobní a profesní život se budou pravděpodobně překrývat. Vzděláváním a zkušenostmi zvyšujete úroveň dovedností a schopnost uspět ve svém oboru. Přemýšlejte o všech lekcích, které jste se naučili, osobních i profesionálních – pokud jste poslouchali, učili se a implementovali změny k lepšímu – to je úspěch.

  Kolik času skutečně trávíte tím, co máte rádi?

  Úspěch je často spojován se skvělou prací nebo s platem. To ovšem neznamená, že nebudete potřebovat výdrž a pevnou pracovní morálku, abyste se dostali tam, kam chcete. Pokud však trávíte čas tím, co máte skutečně rádi, dělá tento proces mnohem příjemnějším. Pomůže vám to přiblížit se zdánlivě nesouvisejícím cílům tím, že zvýší vaši kvalitu života. Když se budete cítit naplněni, budete kreativnější a budete moci efektivněji dosáhnout profesionálních cílů. Další měřítko úspěchu.

  Jak by vás lidé, které uznáváte, popsali?

  Jedním z nejvíce naplňujících způsobů, jak měřit úspěch, je přemýšlet o tom, jak by vás popsali lidé, které si nejvíce vážíte. Když o vás lidé ve vašem životě mluví, promlouvá to k vaší povaze. Chcete se snažit být lepší verzí sebe sama, než jste byli včera. Když se budete snažit změnit svět a mít pozitivní dopad na své okolí, úspěch přichází přirozeně.

  Jakého pokroku jste doposud dosáhli?

  Abyste mohli být považováni za úspěšné, nemusíte dokončit velký cíl. Úspěch lze měřit také splněním dílčích kroků na cestě. Každý malý dosažený milník vás posune o krok blíže k dosažení vašich největších aspirací. Jaké kroky denně, týdně nebo měsíčně podnikáte, aby vám pomohly stát se úspěšnějšími? Všechno se to sčítá.

  Navzdory výzvám, kterým jste letos mohli čelit, nyní je čas jednat. Když se naučíte vhodnou formou měřit úspěch, uvidíte brzy rychlou změnu a udržíte se tak na cestě za svými cíli bez ohledu na překážky, kterým musíte nyní čelit.

   

   

  -bb-

  Zdroj: BrianTracy.com - blog předního světového odborníka na rozvoj lidského potenciálu a osobní efektivity
  Zobrazit přehled článků ze zdroje BrianTracy.com