Brian Tracy: 5 tips for motivating employees

Brian Tracy: 5 rad pro motivaci zaměstnanců

The key to motivating people is setting goals and creating an environment in which it is possible to win and feel like a winner. It is also worthwhile sticking to the 10/90 rule: 10 % of the time that you spend on making sure it is absolutely clear what needs to be done will save you 90 % of time as soon as you begin. You will also save 90 % of the mistakes, the costs and other people’s time.

Brian Tracy offers the following advice for how to proceed.

1. Set goals using the SMART Method.

S = specific

M = measurable

A = achievable

R = relevant and realistic

T = time-bounded

The SMART Method is so specific that even a small child is able to tell whether a goal was accomplished or not and how much is left before it is accomplished.

2. Create increments.

If someone is to win, he/she must know where the finish line is and what the criteria for winning are. The smaller the increments, the easier it is for the person to feel like a winner. Accomplishing a mini-goal means that the employee becomes a mini-winner.

If you have a huge project that will last several months, establish clear milestones that will serve as mini-goals and evoke a winning feeling in the people.

3. Motivation using experience with success

The manager’s goal is not only to motivate, but also to help employees achieve experience with success. In other words, the manager needs to help by ensuring the employee truly can succeed in the assignment. For example, if the task is too complicated for one person, the manager can delegate a part of the work to a more experienced colleague.

4. Individual recognition

Everybody should be recognized for what they accomplished, both by their peers as well as by their bosses. Recognition is the key to getting employees to do something extra, to try really hard.

5. Reward

This is the icing on the motivational cake. Praise and recognition only work for a limited time. At a certain point you must reward people for good results. A tangible reward is financial and material (such as a gift certificate). Intangible rewards can be things such as lunch with the boss, a better desk, a new computer or time off.

Brian Tracy recommends tying financial rewards to specific tasks. It is a one-off matter, which is why this is better than a permanent raise.

-th-

  Brian Tracy: 5 rad pro motivaci zaměstnanců

  Základem motivace lidí je stanovování cílů a vytvoření prostředí, kde je možné vyhrávat a cítit se jako vítěz. Kromě toho stojí za to držet se pravidla 10/90: 10 % času, který věnujete na to, aby bylo absolutně jasno v tom, co je třeba udělat, vám ušetří 90 % času hned, jakmile s tím začnete. Navíc ušetříte 90 % chyb, nákladů a času druhých lidí.

  Brian Tracy radí, jak postupovat.

  1. Stanovte cíle pomocí SMART („chytré“) metody.

  S = specifický

  M = měřitelný

  A = achievable, tedy dosažitelný

  R = relevantní a realistický

  T = time-bounded, tj. časově omezený

  SMART metoda je tak konkrétní, že i malé dítě je schopno říci, zda cíl byl nebo nebyl splněn, a kolik zbývá k jeho dosažení.

  2. Vytvořte úseky.

  Pokud má někdo vyhrát, musí vědět, kde je cílová linie a co jsou kritéria vítězství. Čím menší úseky, tím spíše se pak člověk cítí jako vítěz. Dosažení mini-cíle znamená, že se zaměstnanec stává mini-vítězem.

  Pokud máte obrovský projekt, který potrvá řadu měsíců, vytvořte v něm jasné milníky, které poslouží právě jako mini-cíle a navodí tak u lidí pocit vítězství.

  3. Motivace pomocí zkušeností s úspěchem

  Úkolem manažerů je nejen motivace, ale také pomoc k dosažení zkušeností s úspěchy. Neboli pomoc, aby zadání bylo takové, že zaměstnanec skutečně může uspět. Je-li úkol pro daného člověka moc složitý, může například manažer část práce svěřit zkušenějšímu kolegovi.

  4. Individuální uznání

  Každý by měl být uznáván za to, co dokázal, jak svými kolegy, tak svými nadřízenými. Právě uznání je klíčem k tomu, aby zaměstnanci udělali něco navíc, aby se fakt snažili.

  5. Odměna

  To je třešnička na motivačním dortu. Pochvala a uznání fungují jen omezenou dobu. V určitou chvíli je třeba dobré výsledky odměnit. Hmotná odměna je finanční a materiální (např. dárkový poukaz). Nehmotnou odměnou může být třeba oběd s nadřízeným, lepší pracovní stůl, nový počítač, nebo volný čas.

  Brian Tracy doporučuje finanční odměnu svazovat s konkrétním úkolem. Jde o jednorázovou záležitost, proto je to výhodnější než trvalé zvýšení platu.

  -th-

  Zdroj: BrianTracy.com - blog předního světového odborníka na rozvoj lidského potenciálu a osobní efektivity