Safety first: how to avoid workplace accidents?

Bezpečnost především: Jak se vyhnout úrazům na pracovišti?

Even a small accident at the workplace can have a serious impact on both the company and the life of the employee concerned. Statistically, the most common consequences of minor accidents and injuries at work are reduced productivity, decreased morale, and especially piles of paperwork related to compensation. So focus on prevention in order to avoid worries in future.

Prepare health and safety regulations

There is no need to advise large companies on this but for an employer just starting a small business, planning and preparing health and safety regulations is crucial in avoiding the above-mentioned situations, which could easily jeopardise the whole enterprise. The documentation aims to cover all safety measures and establish appropriate maintenance of devices and work equipment, etc. Familiarise yourself thoroughly with the health and safety legislation and regulations that apply to you. The rules in the Czech Republic appear in the Labour Code, Act No. 309/2006, etc.

Remember that even in the case of employees who work remotely, for example, on home office, you are still responsible as an employer for maintaining occupational safety. However, the employee has the right and obligation to participate in creating safe working conditions.

Train employees before filling a position

Many accidents at work occur due to negligence or inability on the part of employees. The most common examples are injuries that occur in connection with improper or careless handling of technical devices. In particular, junior workers, who often have no or minimal experience with specific technologies, are at risk.

When hiring newcomers, pay close attention to thorough training with the devices and equipment they will need for their work. Any injury, even with equipment that may seem easy to use, can cost you a lot of hassle and money. Educating employees may not only prevent accidents at work, but often extend the life of the equipment if used properly.

Protective equipment

The use of protective equipment, especially in production areas such as small workshops, is absolutely essential. As an employer, you are obliged to provide employees with necessary protective equipment in addition to comprehensive training. Explain what the consequences of working without these resources might be in order to prevent negligence and serious injury.

Setting rules for occupational safety and health is not the simplest discipline in business, but if you take a consistent approach in requiring proper control compliance with the rules, you will protect the health of employees and thus the health of the entire company.

 

-bb-

  Bezpečnost především: Jak se vyhnout úrazům na pracovišti?

  I malá nehoda na pracovišti může mít vážný dopad na firmu, ale i na život samotného zaměstnance. Statisticky patří mezi nejčastější důsledky drobných nehod a úrazů v práci snížení produktivity, pokles morálky, a hlavně hromada papírování související s kompenzací. Zaměřte se proto raději na prevenci, ať se vyhnete starostem.

  Připravte předpisy pro ochranu zdraví a bezpečnost práce

  Větším společnostem není třeba v tomto radit, avšak pokud svůj menší podnik teprve rozjíždíte, bude pro vás příprava BOZP předpisů a plánů naprosto klíčová, abyste se vyvarovali jako zaměstnavatel výše uvedeným důsledkům, které by mohly ohrozit klidně i celé podnikání. Dokumentace má za cíl pokrýt všechna bezpečnostní opatření i nastavit odpovídající údržbu přístrojů a zařízení pro práci atd. Seznamte se důkladně s legislativou BOZP a nařízeními, která se na vás vztahují. Pravidla naleznete v zákoníku práce, příslušných nařízení vlády, zákonu č. 309/2006, ad.

  Nezapomeňte, že i v případě zaměstnanců, kteří pracují na dálku např. na home office máte stále jako zaměstnavatel odpovědnost za dodržování bezpečnosti práce. Zaměstnanec má nicméně právo i povinnost se podílet na vytváření bezpečných pracovních podmínek.

  Proškolte zaměstnance před obsazením pozice

  K řadě úrazů na pracovišti dochází v důsledku nedbalosti nebo neschopnosti zaměstnanců. Nejběžnějšími příklady jsou úrazy, které vznikají v souvislosti s nevhodným či neopatrným zacházením s technickými přístroji. Zejména juniorní pracovníci, kteří nemají často žádné či minimální zkušenosti s konkrétními technologiemi, patří mezi rizikové zaměstnance.

  Při přijímání nováčků dbejte skutečně zvýšenou pozornost na důsledné proškolení s přístroji a zařízeními, které budou ke své práci potřebovat. Jakýkoliv úraz i v případě techniky, která se může zdát snadná na obsluhu, vás může stát velké trápení i náklady. Informováním zaměstnanců můžete předejít nejen úrazům na pracovišti, ale často i prodloužit životnost zařízení, pokud bude díky tomu užíváno správně.

  Ochranné prostředky

  Použití ochranných prostředků zejména ve výrobních prostorech, např. i malých dílnách je naprosto zásadní. Jako zaměstnavatel jste povinni vedle důkladného proškolení poskytovat zaměstnancům i potřebné ochranné pomůcky. Vysvětlete jim, jaké mohou být důsledky práce bez těchto prostředků, abyste předcházeli nedbalosti a vážným zraněním.

  Nastavení pravidel bezpečnosti práce a ochrany zdraví není nejjednodušší disciplínou v podnikání, avšak pokud jej pojmete skutečně důsledně a budete dodržování pravidel skutečně vyžadovat a kontrolovat, ochráníte tak zdraví zaměstnanců a potažmo i zdraví celé firmy.

   

  -bb-

  Zdroj: Salesopedia - informační a zpravodajský portál shrnující vše o prodeji
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Salesopedia