Active listening: what it is and how can you excel at it?

Aktivní naslouchání: Co to je a jak v něm mohu excelovat?

You may already be familiar with the term "active listening". Perhaps you have read it or heard it in connection with the skills every successful manager should possess, but you have never really thought about what it actually is and how it may be practised by a manager. This article explains the concept of active listening, how you can improve in it and put it into practice when communicating with subordinates.

What is "active listening"?

It is a crucial element of dialogue between an employee and their manager. Without active listening, communication between people would consist only of two separate monologues in which both parties say what they want without really listening to the other person.

Actively listening to someone means devoting full attention to the other person, thinking about what they say, reacting to it, and retaining the information thus gathered for the future. Active listening on the part of a manager is especially important when giving feedback to employees and holding meetings or assessment reviews with them.

How to listen actively?

As the Center for Creative Leadership states, in order to perform active listening successfully, you need to focus on the following points:

 • Show you are listening. During the conversation, maintain eye contact, pay full attention to the other person, nod your head and do not interrupt them.
 • Repeat what was said. At certain points you should summarise in your own words what the other person has said, thus ensuring you have understood correctly what they meant.
 • Do not judge what you hear. We all tend immediately to assess and judge whatever the other person says. In order for the given person actually to open up to you, try not to judge and do not offer any instant solutions; instead, focus on understanding their perspective.
 • Share something yourself. If the other person shares with you their feelings or their viewpoint on some issue, earn their trust by sharing with them some of your feelings too.
 • Think about what was said. At the end, you must genuinely and honestly think about what was said and use the information acquired in your decision making in the future.

 

-mm-

  Aktivní naslouchání: Co to je a jak v něm mohu excelovat?

  Pojem „aktivní naslouchání“ jste už pravděpodobně někdy slyšeli. Možná jste ho někdy četli nebo zaslechli v souvislosti s dovednostmi, které by měl mít každý úspěšný manažer, ale nikdy jste se příliš nezabývali tím, co to vlastně je a jak se tato dovednost propisuje do každodenní praxe manažera. V tomto článku si vysvětlíme, co to aktivní naslouchání je a jak se i vy v něm můžete zlepšit a praktikovat jej při komunikaci s vašimi podřízenými.

  Co to je „aktivní naslouchání“?

  Jedná se o nedílnou součást dialogu mezi podřízeným a manažerem. Bez aktivního naslouchání by komunikace mezi lidmi byla pouhými dvěma nepropojenými monology, v rámci kterých oba lidé říkají, co chtějí, ale ve skutečnosti neposlouchají, co ten druhý říká.

  Když někomu aktivně nasloucháte, znamená to, že dotyčný člověk má vaši plnou pozornost, že přemýšlíte o tom, co je řečeno, že na slova druhého člověka reagujete a že si takto zjištěné informace uchováte do budoucna a budete je brát v potaz. Aktivní naslouchání ze strany manažera je důležité především při dávání zpětné vazby pracovníkům, při jednáních nebo při bilančních schůzkách s podřízenými.

  Jak praktikovat aktivní naslouchání?

  Jak uvádí Center for Creative Leadership, abyste úspěšně praktikovali aktivní naslouchání, zaměřte se na následující body:

  • Dávejte najevo, že posloucháte. Během konverzace tedy udržujte oční kontakt, věnujte dotyčnému plnou pozornost, kývejte hlavou a nepřerušujte jej.
  • Opakujte to, co bylo řečeno. Vlastními slovy v určitých intervalech sumarizujte, co dotyčný řekl, a tím se ujistěte, že jste správně pochopili, co se vám daný člověk snaží říct.
  • Nevynášejte soudy nad tím, co slyšíte. Všichni máme tendenci hned hodnotit nebo soudit to, co nám druhý člověk říká. Aby se vám dotyčný ale skutečně otevřel, snažte se nesoudit, nenabízejte mu prozatím žádná řešení a spíše se pouze snažte pochopit jeho perspektivu.
  • Také něco sdílejte. Ve chvílích, kdy vám dotyčný sdělí nějaký svůj pocit nebo náhled na věc, získejte si jeho důvěru tím, že s ním budete sdílet také něco málo ze svých pocitů.
  • Přemýšlejte o tom, co bylo řečeno. Nakonec upřímně a hluboce přemýšlejte o tom, co bylo řečeno, a berte takto zjištěné informace v potaz při vašem dalším rozhodování.

   

  -mm-

  Zdroj: Center for Creative Leadership - oficiální stránky instituce Center for Creative Leadership (CCL®)
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Center for Creative Leadership