5 corporate rules that kill your business

5 korporátních pravidel, která zabíjí váš business

Are you also of the opinion that the customer is always right? Promoting the top performing employees is fine and a trial period for new employees is always a condition? And what if it is not? The Daily Muse website took five quite widely used business rules that can hurt your business, and came up with a new version. What are those rules?

1. The customer is always in first place

Yes, the right customer should certainly have an important place in your priorities. However, you cannot always manage to decipher correctly which clients. Usually, the most absurd requests come from the worst clients. Things will be never so bad that you can afford to waste time on the "wrong" clients. It is better to recommend an alternative provider to the customer. Maybe a new provider will be able to give him what he is asking for.

Change the corporate rule: Only the right customer is always in first place.

2. A new employee always has to be put on probation

You employ a new team member who, in your judgment, is the best, and give him 90 days to prove himself. A new hopeful employee should be welcomed with the thought: “show me what you can do" instead of "prove to me that I did not make a mistake in hiring you." A probationary period does not need to be included in the contract at all, or you can change its length within the limits. Can you find which new employee is worth such consideration?

Change the corporate rule: A really good employee proves himself without a trial period.

3. Top employees deserve promotions

You have an individual in your team whose results absolutely crush it, and outperform the effectiveness of other team members. Great, he is worthy of promotion to managerial status, right? So how is it possible that if this man proved himself in his previous position, he does not know what to do in his new position?

Change the corporate rule: Only employees who have the right qualities and experience deserve a promotion.

4. Profit is a success

Profit is important, but this alone does not constitute a successful path for your business. More and more companies are now involved in the concept of sustainability and social responsibility. What impact has your enterprise and innovation had on your customers and the community? Create a new rule measuring success through the overall impact on the environment, not only on profitability.

Change the corporate rule: Success depends on many factors, not just a profit.

5. Suitable candidates are chosen according to experience

What is the first thing that attracts you in the candidates' CVs? Life values, energy, attitude? You will hardly find them in there. So it is experience, right? Not every experienced candidate is also a suitable member of the team.

Change the corporate rule: Suitable candidates are chosen according to personality factors, experience will gained from us.

What unwritten and written rules work in your company?

-bn-

  5 korporátních pravidel, která zabíjí váš business

  Jste také toho názoru, že zákazník má vždy pravdu? Povýšení nejvýkonnějších zaměstnanců je v pořádku a zkušební lhůta je vždy podmínkou? A co když tomu tak není? Server The Daily Muse vzal pět vcelku hojně využívaných firemních pravidel, která mohou zranit váš business, a upravil jejich podobu. Která pravidla to jsou?

  1. Zákazník je vždy na prvním místě

  Ano, ten správný zákazník by jistě měl obsadit důležitou příčku ve vašich prioritách. Ne vždy se ale podaří správně rozklíčovat, který by to měl být. Obvykle ty nejabsurdnější požadavky pochází od těch nejhorších klientů. Nikdy na tom nebudete tak špatně, abyste si mohli dovolit ztrácet čas s „nesprávnými“ klienty. Raději zákazníkovi doporučte alternativního poskytovatele. Možná, že právě on mu dokáže poskytnout to, oč žádá.

  Změňte firemní pravidlo: Pouze správný zákazník je vždy na prvním místě.

  2. Nový zaměstnanec musí vždy projít zkušební lhůtou

  Zaměstnáte nového člena týmu, který byl podle vašeho úsudku ze všech nejlepší, a dáte mu 90 dní na zkoušku, zda se osvědčí. Nový nadějný zaměstnanec by ale měl být vítán s myšlenkou: „ukaž mi, co dokážeš“ namísto „ukaž mi, že jsem neudělal chybu, když jsem tě najal“. Zkušební lhůta nemusí být ve smlouvě sjednána vůbec anebo její délku můžete v rámci mezí upravit. Poznáte, který nový zaměstnanec stojí za takovou úvahu?

  Změňte firemní pravidlo: Skutečně kvalitní zaměstnanec se osvědčí i bez zkušební lhůty.

  3. Nejvýkonnější zaměstnanci si zaslouží povýšení

  Ve vašem týmu máte jedince, který svými výsledky absolutně drtí efektivitu ostatních členů týmu. Skvělé, to si přeci zaslouží povýšení do manažerského stavu, ne? Tak jak je možné, že když se tento člověk osvědčil na původní pozici, v nové si najednou neví rady?

  Změňte firemní pravidlo: Pouze zaměstnanci, kteří mají ty správné vlastnosti a zkušenosti si zaslouží povýšení.

  4. Zisk znamená úspěch

  Zisky jsou důležité, ale samy o sobě neznamenají úspěšnou cestu vašeho businessu. Stále více společností dnes zapojuje do svého konceptu myšlenku udržitelnosti a sociální odpovědnosti. Jaký dopad má vaše podnikání a inovace na zákazníky a komunitu? Vytvořte nové pravidlo měřící úspěch skrze celkový dopad na okolí, nejen na ziskovost.

  Změňte firemní pravidlo: Úspěch záleží na mnoha faktorech, nejen na ziscích.

  5. Vhodné kandidáty vybíráme podle zkušeností

  Co vás na životopisech kandidátů zaujme jako první? Životní hodnoty, energie, postoje? Ty tam naleznete jen stěží. Tak tedy zkušenosti že? Ale ne každý zkušený uchazeč je také vhodným partnerem do týmu.

  Změňte firemní pravidlo: Vhodné kandidáty vybíráme podle osobnostních faktorů, zkušenosti získají od nás.

  Jaká nepsaná i psaná pravidla fungují ve vaší společnosti?

  -bn-

  Zdroj: The Muse - americký web s tipy pro rozvoj kariéry a dlouhodobý profesionální růst