Five mistakes that can ruin a team's potential

5 chyb, kterými zaručeně ubijete potenciál vašeho týmu

An effective manager should support their team in efficiency and productivity, and enable them to fulfil their potential. Unfortunately, there are quite a few common mistakes managers make which, on the contrary, only handicap the team. Here are five mistakes you should avoid so as not to destroy your team's potential.

No support for individual talent

As Addicted2success.com states, it is a big mistake for a manager to neglect the individual and unique strengths of their subordinates. A good manager, on the other hand, should work on developing subordinates and their individual talents, which can then be utilised to the benefit of the whole team.

Micromanagement

Micromanagement is a real enemy of productivity, loyalty and potential. If you persist in micromanaging team members at all times, they will become frustrated, unnecessarily stressed out, and eventually unproductive.

Non-transparent communication and backstage political games

A manager should always be open with subordinates. They should not hide anything from them, and there should be no political games going on backstage. Transparency is key to mutual trust and camaraderie of the whole team.

Criticism of innovation and originality

Some managers, unfortunately, want all subordinates to be the same. They do not support diversity or alternative opinions. Everything needs their approval and they do not tolerate any original ideas or attempts to break the status quo. Sooner or later, such a team is sure to fail.

Setting employees against one another

An effective manager must not be divisive, neither directly nor indirectly; on the contrary, they need to unite their team. Competition within a team is unhealthy and so never should a manager set one employee against another.-mm-

  5 chyb, kterými zaručeně ubijete potenciál vašeho týmu

  Efektivní manažer musí svůj tým podporovat v efektivitě i produktivitě a musí mu umožnit maximálně využít svůj potenciál. Bohužel, existuje celá řada poměrně častých chyb na straně manažera, které naopak týmu takříkajíc hází klacky pod nohy. Zde je pět chyb, kterými potenciál svého týmu můžete snadno ubít a kterým byste se měli vyhnout.

  Žádná podpora individuálního talentu

  Jak uvádí Addicted2success.com, je velkou chybou, když manažer opomíjí individuální a unikátní přednosti svých podřízených. Dobrý manažer by se naopak měl věnovat rozvoji svých podřízených a podpoře jejich individuálních talentů, které pak dotyční pracovníci mohou využít ku prospěchu celého týmu.

  Mikro-management

  Mikro-management je skutečným nepřítelem produktivity, loajality a potenciálu. Pokud budete členům svého týmu neustále stát za zády, budou z toho frustrovaní, zbytečně vystresovaní a ve výsledku neproduktivní.

  Netransparentní komunikace a zákulisní politické hry

  Manažer by měl se svými podřízenými vždy jednat na rovinu. Neměl by před nimi nic skrývat a na pozadí by se nikdy neměly odehrávat jakési zákulisní, politické hry. Transparentnost je klíčem k vzájemné důvěře i sounáležitosti celého týmu.

  Kritika inovace a originality

  Někteří manažeři bohužel chtějí mít všechny své podřízené stejné. Nepodporují odlišnosti ani rozdílné názory. Vše musí být podle nich a netolerují originální nápady ani pokusy vymanit se ze statusu quo. Takový tým je ale odsouzen k dřívější či pozdější záhubě.

  Poštvávání zaměstnanců proti sobě

  Efektivní manažer nesmí své podřízené rozdělovat. Ani přímo, ani nepřímo. Naopak, musí je stmelovat. Konkurence není v týmu zdravá a manažer tedy nikdy nesmí podřízené jakkoliv poštvávat proti sobě.  -mm-

  Zdroj: Addicted2Success - web věnovaný osobnímu rozvoji a úspěchu v podnikání i životě
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Addicted2Success
  Štítky: Leadership