Four practical approaches to creating a motivational context for your team

4 praktické přístupy, jak vytvořit motivační kontext pro váš tým

The role of a manager is not to be responsible for motivating individuals in a team, but to create a context in which people can motivate themselves. This is difficult to achieve and it may seem almost impossible to motivate people and teams just through a webcam. So what can you do to create such a motivational context in your own team?

In short, the relationship is key: you should focus less on fulfilling tasks for their own sake, and more on connecting personally with the team, thus providing them with inner psychological security, a desire to contribute and willingness to experiment. Here are four practical approaches to this end.

1. Facilitate collaboration

Give your team opportunities to think virtually and find solutions to real challenges. Be clear about the desired results and consider yourself the conductor of any discussion rather than the main player.

2. Give people a voice

Naturally, some people will talk more than others but that doesn't mean you always get to hear the best ideas. Give individuals individual space to express themselves. Divide larger groups into smaller units with specific goals. Address people by name.

3. Play

This is not about forced entertainment; it is an attempt to create space for experiments and share opinions without fearing the consequences. Allow people to take risks in seeking partial solutions to tasks. This will give you access to more diverse ideas and ultimately better results.

4. Be proud of the team

Take the time to celebrate a victory before embarking on the next project. Look for opportunities to learn from success, failure and everything in between. Strengthen the sense of purpose as much as possible. People who understand the positive impact of what they are doing together will invest more of themselves in the common cause.


-bb-

  4 praktické přístupy, jak vytvořit motivační kontext pro váš tým

  Úlohou manažera není převzít odpovědnost za motivaci jednotlivců v týmu, ale vytvořit kontext, ve kterém se lidé mohou motivovat sami. Je těžké toho dosáhnout a může se zdát téměř nemožné motivovat lidi a týmy jen prostřednictvím webové kamery.  Co tedy můžete udělat pro vytvoření tohoto motivačního kontextu ve vašem týmu?

  Stručně řečeno, vztah je klíčový – je třeba se méně zaměřovat na plnění úkolů pro ně samotné a více se orientovat na osobní spojení s týmem a vybudovat uvnitř psychologickou bezpečnost, ochotu lidí experimentovat a touhu přispět. Zde jsou čtyři praktické přístupy, které vám pomohou:

  1. Usnadněte spolupráci

  Poskytněte svému týmu příležitosti, aby se virtuálně zamysleli a našli řešení skutečných výzev. Buďte jasní ohledně požadovaných výsledků konverzace a považujte se spíše za dirigenta diskuse než za hlavního hráče.

  2. Dejte lidem hlas

  Někteří lidé přirozeně budou mluvit více než ostatní, ale to neznamená, že vždy posloucháte ty nejlepší nápady. Poskytněte jednotlivcům individuální prostor k vyjádření. Rozdělte větší skupiny do menších celků se specifickými cíli. Vyvolávejte lidi jménem.

  3. Hrajte si

  Nejde o vynucenou zábavu jako spíše o snahu vytvořit prostor pro experimenty, sdílení názorů bez obav z následků. Nabídněte lidem možnost riskovat v dílčích řešeních úkolů. Získáte díky tomu přístup k různorodějším nápadům, a nakonec i k lepším výsledkům.

  4. Buďte hrdí na tým

  Udělejte si čas na oslavu vítězství předtím, než se pustíte do dalšího projektu. Hledejte příležitosti, jak se poučit z úspěchu, neúspěchu a všeho mezi tím. Co nejvíce posilujte účel. Když lidé pochopí pozitivní dopad toho, co spolu dělají, investují do společné věci více ze sebe.

   

  -bb-

  Zdroj: Management Today - portál britského manažerského magazínu
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Today