Four pillars of employee satisfaction; or, How to have happy people in your team

4 pilíře spokojenosti zaměstnanců, aneb Jak mít ve svém týmu šťastné podřízené

Every manager would like to have satisfied employees. The reason is clear: happy employees have better results; they are less at risk of burnout; they are more creative and innovative, and better at facing unexpected challenges. Moreover, employee satisfaction reduces staff turnover and thus also the cost of seeking new employees and training them. How can you as a manager make your employees happier? Here are four basic pillars of employee satisfaction you should focus on.

Education and self-development

According to Forbes, sufficient opportunities for self-development and a wide range of ways to develop oneself rank among the most basic needs of ambitious employees, whom you certainly want to see in your team. Restricting employees and not enabling them to expand professionally in a direction where they themselves would like to go is bad not only for the employee in question but also for the whole team.

Recognition and fair treatment of employees

Justice in dealing with employees is very important. If, for instance, someone in the team is trying only to usurp the achievements of others without working hard on projects, and this deception succeeds, it may result in frustration among those who genuinely did play a part in the success. Employees also require public recognition at times when they know they really do deserve it for their efforts.

Benefits, not only financial rewards

Your system of benefits should cover the whole wide spectrum of needs and preferences of all subordinates. Do not merely assume what employees would prefer; instead, ask them directly using questionnaires and surveys. In all cases, benefits should be the same for everybody and their quality or quantity should not be derived from the position or seniority of the individual workers: this might turn into another potential source of frustration or sense of injustice among staff.

Deeper meaning of work

Leaving aside such parameters as financial conditions, benefits or time flexibility, you still have to bear in mind that an average person spends so much time at work that they often do care about whether their job has any deeper meaning. An increasing number of employees are interested in whether what they are doing actually contributes something to society. Offer employees a vision, share with them the priorities of both the team and the company as a whole, and try to be a more socially responsible and modern manager and employer.

 

-mm-

  4 pilíře spokojenosti zaměstnanců, aneb Jak mít ve svém týmu šťastné podřízené

  Každý manažer by chtěl mít spokojené zaměstnance. Aby také ne – šťastní zaměstnanci podávají lepší výkony, tolik jim nehrozí vyhoření, jsou kreativnější a inovativnější a lépe čelí nečekaným výzvám. Spokojenost zaměstnanců navíc vede k nižší fluktuaci pracovní síly a tím i k ušetření nákladů za hledání nových zaměstnanců a jejich zaučování. Jak můžete z pozice manažera učinit své pracovníky šťastnějšími? Zde jsou čtyři základní pilíře spokojenosti pracovníků, na které je potřeba se zaměřit.

  Rozvoj a seberealizace

  Podle Forbesu jsou dostatek možností k seberealizaci a široká nabídka způsobů osobního rozvoje jedněmi z nejzákladnějších potřeb ambiciózních pracovníků, o které ve svém týmu jistě stojíte. Jestliže budete zaměstnance omezovat a nedáte jim možnost profesně expandovat směrem, ve kterém by se rádi realizovali, ochuzujete jak svůj tým, tak i daného pracovníka.

  Uznání a spravedlnost při jednání se zaměstnanci

  Spravedlnost při nakládání s pracovníky je velmi důležitá. Jestliže se například někdo v týmu snaží pouze přivlastňovat úspěchy jiných, aniž by na projektech sám tvrdě pracoval, a prochází mu to, je to zdrojem velké frustrace těch, kteří se na daných úspěších skutečně podíleli. Pracovníci také vyžadují veřejné uznání ve chvíli, kdy ví, že si ho za svou práci skutečně zaslouží.

  Benefity, ne jenom finanční ohodnocení

  Systém benefitů by mě pokrývat celé široké spektrum potřeb a preferencí všech vašich podřízených. Nesnažte se pouze odhadnout, co by pracovníci preferovali, a raději se jich přímo zeptejte formou dotazníků a průzkumu. Benefity by měly v každém případě být stejné pro všechny a jejich kvalita nebo kvantita by se neměla odvíjet od pozice nebo seniority jednotlivých pracovníků, protože pak by se mohlo jednat o další potenciální zdroj frustrace nebo pocitu nespravedlnosti.

  Hlubší smysl práce

  I když dáme stranou parametry jako jsou finanční podmínky, benefity nebo flexibilita pracovní doby, stále musíme mít na paměti, že běžný člověk tráví v práci tolik času, že mu většinou není jedno, pokud to, co dělá, nemá nějaký hlubší smysl. Čím dál více se zaměstnanci zajímají o to, čím vlastně lidstvu přispívají tím, co dělají. Nabídněte proto svým podřízeným nějakou vizi, sdílejte s nimi priority vašeho týmu i celé firmy a snažte se být více společensky odpovědným a pokrokovým vedoucím a zaměstnavatelem.

   

  -mm-

  Zdroj: Forbes.com - prestižní americký časopis a web věnovaný obchodu