McKinsey study: When will the pandemic end? (1/2)

Studie McKinsey: Kdy nastane konec pandemie (1/2)

In 1920, a world tired of World War I and sick with the 1918 influenza pandemic tried desperately to overcome the fighting and tragedy and start again. People were looking for a "return to normal," as Warren G. Harding once said. Today, almost every country is in a similar situation.

Read an analysis and predictions by experts from one of the world's leading consulting companies, McKinsey.

From the experts' point of view, there are two important definitions of the "end" of an existing pandemic, each with a separate timeline:

 • Epidemiological endpoint after achieving herd immunity. Many countries hope a vaccine will do most of the work needed to achieve widespread immunity. After that, public health interventions and the introduction of emergencies will no longer be necessary. Although regular revaccinations may be required, possibly similar to the annual influenza vaccination, the threat of retransmission will disappear.
 • Transition to normal. The second, more likely and earlier state of the end of the pandemic will occur when almost all aspects of social and economic life can continue without fear of continuing mortality. That is, when the mortality rate is no longer higher than the country's historical average or the long-term health consequences due to COVID-19. The process will enable tools such as vaccinating the groups most at risk, fast and accurate testing, improved therapeutics and certainty of public health responses.

The new normal will not look like the old one: it may differ in a surprising way, with unexpected contours. Getting there will be a gradual process, but in the end everything we know - air transport, shops, functioning factories or full restaurants - will again operate fully.

Both ends are related, but not linearly. The transition to normal occurs at the latest after immunity of the entire population has been achieved. In regions with strong public health responses, normality is likely to come significantly earlier before the epidemiological end of the pandemic.

The timeline for achieving goals will vary by location. This article explains the criteria that will be key factors in determining when each goal is achieved.

In the United States and most other developed economies, the epidemiological target is most likely to be reached in the third or fourth quarter of 2021, with the potential to transition to normal sooner - probably in the first or second quarter of 2021. Most countries are impatient, knowing that the longer it takes to remove the constraints on our economies, the greater the economic damage will be.

Epidemiological endpoint

Most countries have postponed hopes of achieving population immunity until the vaccine arrives. Once widespread immunity is achieved, ongoing public health interventions for COVID-19 can be halted without fear of resumption. The timing of the endpoint will vary by country and will be affected by a number of factors:

 • introduction, efficacy and acceptance of COVID-19 vaccines
 • the level of innate immunity in the population prior to COVID-19 exposure; McKinsey experts estimate that 90 to 300 million people worldwide can have innate immunity
 • potential cross-immunity from exposure to other coronaviruses
 • potential partial immunity granted by other immunisations, such as the Calmette-Guérin (BCG) bacillus vaccine against tuberculosis
 • regional differences in the ways in which human communities mix, leading to different thresholds for population immunity

Consider the first and most important variables: the arrival of vaccines, their efficacy, and their acceptance. Different combinations of these two factors will drive different levels of immunity, indicating the extent of innate immunity that will be required to achieve population immunity under each scenario.

Based on an analysis of the current state of the variables and their likely progress in the coming months, McKinsey experts estimate that the most likely time to achieve area immunity is the third or fourth quarter of 2021. The case study focused primarily on the United States. which is inducing herd immunity. According to experts, this could happen within six months.

In the worst case scenario, experts say, the United States could be fighting a pandemic long-term until 2023 and beyond. This scenario would occur if factors such as the low efficacy of vaccines and the short duration of innate immunity were opposed.

The probability of reaching COVID-19 herd immunity in the USA

According to McKinsey analysts, the paths to population immunity in other advanced economies are also likely to be similar to those in the United States. Timelines will vary depending on differences in access to and implementation of vaccines and on levels of innate immunity, possibly also on levels of cross-immunity and previous coverage by other vaccines such as BCG.

Even if some localities achieve herd immunity, local sites affected by COVID-19 are likely to remain worldwide, such as in war-affected areas or in communities with persistently low vaccine uptake. In such areas, COVID-19 may be analogous to measles until the population becomes immune: it is not a daily threat to most people, but a permanent risk.

Widespread immunity will not mean the complete cessation of all public health interventions. Regular revaccination may be required to maintain immunity and ongoing monitoring of COVID-19 will be necessary. However, the group's immunity would mean the emergency measures currently in force in many countries could be lifted.

The decisive factor will be the speed with which governments release public health measures. Many governments use packages of measures aimed at minimising the number of cases of COVID-19 and excessive mortality while maximising the social and economic level of freedom.

The continuation of this article will focus on the second scenario: the transition to normal.

 

-bb-

  Studie McKinsey: Kdy nastane konec pandemie (1/2)

  V roce 1920 se svět unavený první světovou válkou a nemocný pandemií chřipky z roku 1918 zoufale snažil překonat boje a tragédie a začít znovu. Lidé hledali „návrat k normálu“, jak kdysi prohlásil Warren G. Harding. Dnes se téměř každá země nachází v podobné situaci.

  Přečtěte si analýzu a predikci expertů jedné z předních světových konzultačních společností McKinsey.

  Z pohledu expertů existují dvě důležité definice „konce“ stávající pandemie, každá se samostatnou časovou osou:

  • Epidemiologický koncový bod po dosažení skupinové imunity populace. Mnoho zemí doufá, že vakcína odvede většinu práce potřebné k dosažení plošné imunity. Poté už nebudou nutné zásahy v oblasti veřejného zdraví a zavádění nouzových stavů. I když může být zapotřebí pravidelné revakcinace, možná podobné každoročnímu očkování proti chřipce, hrozba opětovného masového přenosu pomine.
  • Přechod do stavu normálnosti. Druhý, pravděpodobnější a dřívější stav konce pandemie nastane, když téměř všechny aspekty sociálního a ekonomického života budou moci pokračovat bez obav z pokračující úmrtnosti. Tedy kdy míra úmrtnosti již není vyšší než historický průměr země nebo dlouhodobých zdravotních následků v důsledku COVID-19. Proces umožní nástroje, jako je očkování nejrizikovějších skupin, rychlé a přesné testování, vylepšená terapeutika a jistota odpovědí v oblasti veřejného zdraví.

  Nový normál nebude vypadat jako ten starý, může se to lišit překvapivým způsobem, s neočekávanými konturami a dostat se tam bude postupné ale nakonec bude vše co známe – letecká doprava, obchody, fungující továrny nebo plné restaurace zase fungovat naplno.

  Oba konce spolu souvisejí, ale ne lineárně. Přechod k normálu nastane nejpozději po dosažení imunity celé populace. V regionech se silnými reakcemi na veřejné zdraví může normálnost pravděpodobně přijít významně dříve před epidemiologickým koncem pandemie.

  Časová osa dosažení cílů se bude lišit podle místa. V tomto článku jsou vysvětlena kritéria, která budou klíčovými faktory při určování, kdy je každého cíle dosaženo.

  Ve Spojených státech a ve většině ostatních rozvinutých ekonomik bude epidemiologického cílového bodu s největší pravděpodobností dosaženo ve třetím nebo čtvrtém čtvrtletí roku 2021, s potenciálem přechodu k normálu dříve – pravděpodobně v prvním nebo druhém čtvrtletí roku 2021. Většina je netrpělivá a ví, že čím déle bude trvat odstranění omezení našich ekonomik, tím větší budou ekonomické škody.

  Epidemiologický koncový bod

  Většina zemí odložila naději na dosažení imunity populace až do příchodu vakcíny. Po dosažení plošné imunity mohou probíhající zásahy v oblasti veřejného zdraví pro COVID-19 zastavit bez obav z obnovení. Načasování koncového bodu se bude lišit podle země a bude ovlivněno řadou faktorů:

  • zavedení, účinnost a přijetí vakcín COVID-19,
  • úroveň přirozené imunity v populaci před expozicí COVID-19; podle odhadu expertů McKinsey může mít celosvětově 90 až 300 milionů lidí přirozenou imunitu,
  • potenciální zkřížená imunita z expozice jiným koronavirům,
  • potenciální částečná imunita udělená jinými imunizacemi, jako je bacilová vakcína Calmette – Guérin (BCG) proti tuberkulóze,
  • regionální rozdíly ve způsobech míchání komunit lidí, což povede k různým prahovým hodnotám pro imunitu populace,

  Zvažte první a nejdůležitější proměnné: příchod vakcín, jejich účinnost a jejich přijetí. Různé kombinace těchto dvou faktorů budou pohánět různé úrovně imunity, z čehož vyplývá rozsah přirozené imunity, který bude vyžadován pro dosažení imunity populace podle každého scénáře.

  Na základě analýzy současného stavu proměnných a jejich pravděpodobného pokroku v nadcházejících měsících experti z McKinsey odhadují, že nejpravděpodobnější dobou pro dosažení plošné imunity je třetí nebo čtvrté čtvrtletí roku 2021 – případová studie byla zaměřena primárně na USA a vychází s očekáváného zahájení plošné vakcinace dostatečné části populace, která vyvolá skupinovou imunitu. Podle expertů by k tomu mohlo dojít do půl roku.

  Při nejhorším možném scénáři by podle expertů mohly Spojené státy bojovat proti pandemii dlouhodobě do roku 2023 a dále. K tomuto scénáři by došlo, pokud se proti sobě postaví faktory, jako je nízká účinnost vakcín a krátké trvání přirozené imunity.

  The probability of reaching COVID-19 herd immunity in the USA

  Cesty k imunitě populace také v dalších vyspělých ekonomikách budou podle analytiků McKinsey pravděpodobně podobné jako ve Spojených státech. Časové harmonogramy se budou lišit v závislosti na rozdílech v přístupu k očkovacím látkám a jejich zavádění a na úrovních přirozené imunity – a případně na úrovních křížové imunity a předchozím pokrytí jinými vakcínami, jako je vakcína BCG.

  I když některé lokality dosahují skupinové imunity, po celém světě pravděpodobně zůstanou lokální místa zasažená nemocí COVID-19 - například v oblastech zasažených válkou nebo v komunitách s trvale nízkým přijetím vakcín. Na takových územích může být COVID-19 až do dosažení imunity stáda analogický se spalničkami – nejedná se o každodenní hrozbu pro většinu lidí, ale o trvalé riziko.

  Plošná imunita nebude znamenat úplné ukončení všech zásahů v oblasti veřejného zdraví. Je možné, že k zachování imunity bude zapotřebí pravidelné revakcinace a bude vyžadován průběžný dohled nad COVID-19. Imunita skupiny by však znamenala, že by mohla být zrušena nouzová opatření, která jsou v současné době platná v mnoha zemích.

  Rozhodující bude rychlost, s jakou vlády uvolní opatření v oblasti veřejného zdraví. Mnoho vlád používá balíčky opatření, jejichž cílem je minimalizovat počet případů COVID-19 a nadměrnou úmrtnost při maximalizaci sociální a ekonomické úrovně svobody.

  V navazujícím pokračování studie se zaměříme na druhý scénář: přechod do stavu normálnosti.

   

   

  -bb-

  Zdroj: McKinsey & Company - přední mezinárodní společnost poskytující manažerské poradenství
  Zobrazit přehled článků ze zdroje McKinsey & Company