How to set up and effectively manage a company website on LinkedIn (2/2)

Jak založit a efektivně spravovat firemní stránku na LinkedInu (2/2)

A company's LinkedIn page allows it to engage customers and build awareness of the brand. Read some detailed instructions on how to set up such a page correctly and manage it efficiently.

The first part of the article focused on a company's communication strategy on LinkedIn. This time there is a practical focus on setting up the page and partial steps.

Establishment of a company website

Once you have a better idea of ​​how you would like to use your business website, you are ready to get started. Follow these simple steps:

1. Log in to your personal profile on LinkedIn
If you don't yet have an account, create one. You can't even create a business page without a personal profile. You will automatically become the first site administrator. More administrators can be added later.

2. Create a LinkedIn page
Click the "Work" button in the upper right corner and select "Create a LinkedIn page" from the list of options.

3. Select the company size
Next, select the size of your business (for the purposes of this example, we've selected "small business").

Vytvořte stránku

4. Fill in the basic data
This will take you to the "Site Identity" page. Here you will have the opportunity to fill in your basic business information such as company name, preferred URL, your website, industry, company type and slogan. You will also be able to add a logo at this stage.

Doplňte základní údaje

5. Create your page
Once you have agreed to the LinkedIn Terms, you will be taken to your business page and you can add details: descriptions, cover page images, location and hashtags.

6. Create your first post
If you do not want to have a profile purely as a passive business card of the company, you need to start preparing valuable content on a regular basis. Click on "Start Post". You can also share a photo, video, or document attachment, link to your website, or simply type directly into a text box.

Vytvořte příspěvek

7. Check your profile
You now have an official company website. Before you enthusiastically share your site with all your business partners, carefully review your profile and check everything is well presented. Make sure grammar and punctuation are error-free. The more thorough and informative your site is, the more you will get from LinkedIn.

Best practice

Regular profile management
The business is constantly evolving and it is important you update it regularly as changes will remain relevant online.

Post frequently, but beware of spam
Every one of your posts on LinkedIn should look 100% genuine. Don't share posts just because you have to. If you don't have time to publish quality content at the right frequency, consider outsourcing the task to a motivated member of your team.

Have a strategic goal
If you have a clear idea of ​​your target audience, it will be easier for you to publish posts strategically to reach that audience directly. Experiment with different forms of content to see which ones work best. Don't be afraid to mix things together: a strict and consistent posting plan may show good discipline but will be boring for the average audience.

 

-bb-

  Jak založit a efektivně spravovat firemní stránku na LinkedInu (2/2)

  Stránka společnosti na síti LinkedIn vám umožňuje zapojit zákazníky a budovat povědomí o vaší značce. Přečtěte si podrobný návod, jak ji správně nastavit a efektivně spravovat.

  předchozím díle jsme se věnovali vlastní strategii komunikace firmy na LinkedIn. Tentokrát se zaměříme prakticky na založení stránky a dílčí kroky.

  Založení firemní stránky

  Jakmile máte lepší představu o tom, jak byste chtěli využít svou firemní stránku, jste připraveni začít. Postupujte podle následujících jednoduchých kroků:

  1. Přihlaste se do svého osobního profilu na síti LinkedIn

  Pokud ještě nemáte účet, založte si jej. Bez osobního profilu nezaložíte ani firemní stránku. Poté se automaticky stanete prvním správcem stránky. Později můžete přidat správců více.

  2. Vytvořte stránku LinkedIn

  V pravém horním rohu klikněte na tlačítko „Práce“ a v seznamu možností vyberte „Vytvořit stránku LinkedIn“.

  3. Vyberte velikost firmy

  Dále vyberte velikost své firmy (pro účely tohoto příkladu jsme vybrali „malou firmu“).

  Vytvořte stránku

  4. Vyplňte základní údaje

  Tím se dostanete na stránku „Identita stránky“. Zde budete mít příležitost vyplnit své základní obchodní údaje, jako je název firmy, preferovaná adresa URL, váš web, odvětví, typ společnosti a slogan. V této fázi budete také moci přidat logo.

  Doplňte základní údaje

  5. Vytvořte svou stránku

  Jakmile odsouhlasíte podmínky LinkedIn, dostanete se na svou firemní stránku a můžete doplnit detaily: přidat popisy, obrázky titulních stránek, vaši polohu a hashtagy.

  6. Vytvořte svůj první příspěvek

  Pokud nechcete mít profil čistě jako pasivní vizitku společnosti, pak je třeba začít připravovat pravidelně hodnotný obsah. Klikněte na „Začít příspěvek“. Můžete sdílet také fotografii, video nebo přílohu dokumentu, odkazovat na svůj web nebo jednoduše psát přímo do textového pole.

  Vytvořte příspěvek

  7. Zkontrolujte svůj profil

  Nyní máte oficiálně fungující stránku společnosti. Než svou stránku s nadšením budete sdílet se všemi svými obchodními partnery, důkladně zkontrolujte svůj profil a zkontrolujte, zda je vše v dobře vyplněné. Ujistěte se, že gramatika a interpunkce jsou bez chyb. Čím důkladnější a informativní bude vaše stránka, tím více z platformy LinkedIn získáte. 

  Osvědčený postup

  Pravidelná správa profilu

  Podnikání se neustále vyvíjí a je důležité, abyste jej pravidelně aktualizovali, protože změny zůstanou aktuální online.

  Zveřejňujte příspěvky často, ale dejte pozor na spam

  Každý váš příspěvek na LinkedIn by měl působit jako stoprocentně pravý. Nesdílejte příspěvky jen proto, že musíte. Pokud nemáte čas zveřejňovat kvalitní obsah ve správné frekvenci, zvažte outsourcing úkolu u motivovaného člena vašeho týmu.

  Získejte strategický cíl

  Pokud máte jasnou představu o svém cílovém publiku, bude pro vás snazší strategicky zveřejňovat příspěvky s cílem oslovit toto publikum přímo. Experimentujte s různými formami obsahu a zjistěte, které z nich přinášejí nejlepší reakci. Nebojte se míchat věci dohromady – přísný a konzistentní plán zveřejňování příspěvků může sice ukázat vaši dobrou disciplínu, ale pro průměrné publikum bude nudný.

   

  -bb-

  Zdroj: Business Know-How - americký server věnovaný různým aspektům řízení malých podniků
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Know-How