How to set up and effectively manage a company website on LinkedIn (1/2)

Jak založit a efektivně spravovat firemní stránku na LinkedInu (1/2)

A company's LinkedIn page allows it to engage customers and build awareness of the brand. Read some detailed instructions on how to set up such a page correctly and manage it efficiently.

No matter what your company's target audience, setting up a business page on LinkedIn should be a must, just like setting up a personal account if you want to connect with other industry professionals and business partners.

How to create a page

Before setting up a company website, there are a few things to prepare for and consider:

1. Your current profiles
What information do you share on current company profiles on social networks? You may save time by extending some of this information to your LinkedIn website. But be careful when copying texts: each network should have its own unique labels adapted to the nature of the community. Professionals use LinkedIn, whereas Facebook and other similar networks are more for fun.

You should ensure your brand is clear and consistent; your LinkedIn business page should also be fresh and unique compared to other communication channels.

2. Profiles of your competitors
It is always useful to check how your competitors are doing on a given network, so be sure to visit the relevant LinkedIn pages and make a note of all relevant information. What are your competitors doing well? What do they obviously lack? Do they use all the tools and features LinkedIn offers? Compare. How could your own LinkedIn page offer more?

3. Your communication goals
Before you begin, it's worth considering the aim of a company page on LinkedIn. Who are you specifically targeting? How can you use a platform that differs from other platforms to maximum advantage?

4. Your marketing plan
Your marketing plan should be consistent with the communication goals for your business page. Once you know what you want to get from the platform, you will be able to create a daily customised content plan. LinkedIn allows you to share a combination of images, videos, and other media with written content and shared posts, so be sure to include this diversification in your posting plan.


The second part of the article will focus on how to set up a business page on LinkedIn, step by step.

 

-bb-

  Jak založit a efektivně spravovat firemní stránku na LinkedInu (1/2)

  Stránka společnosti na síti LinkedIn vám umožňuje zapojit zákazníky a budovat povědomí o vaší značce. Přečtěte si podrobný návod, jak ji správně nastavit a efektivně spravovat.

  Bez ohledu na to, jaké je cílové publikum vaší firmy, založení firemní stránky na síti LinkedIn by pro vás mělo být povinným úkolem – stejně jako založení osobního účtu, pokud se chcete propojovat s dalšími profesionály v oboru a obchodními partnery. 

  Jak stránku založit

  Než nastavíte stránku společnosti, je potřeba se na to náležitě připravit a vzít v úvahu několik věcí:

  1. Vaše aktuální profily

  Jaké informace sdílíte na aktuálních firemních profilech na sociálních sítích? Možná ušetříte čas tím, že rozšíříte některé z těchto informací i na svoji firemní stránku na LinkedInu. Dávejte si ale pozor na kopírování textů – každá síť by měla mít vlastní unikátní popisky přizpůsobené povaze komunity. Na LinkedIn chodí profesionálové, Facebook a další podobné sítě jsou spíše pro zábavu.

  Měli byste zajistit, aby vaše značka byla jasná a konzistentní, ale vaše firemní stránka LinkedIn by také měla být svěží a unikátní oproti ostatním komunikačním kanálům.

  2. Profily vašich konkurentů

  Vždy je užitečné zkontrolovat, jak se vašim konkurentům daří na dané síti, takže neváhejte navštívit příslušné stránky LinkedIn a poznamenejte si všechny relevantní informace. Co dělají vaši konkurenti dobře? Co jim zjevně chybí? Využívají všechny nástroje a funkce, které LinkedIn nabízí? Nyní se porovnejte. Jak by mohla vaše vlastní stránka na LinkedIn nabídnout víc?

  3. Vaše komunikační cíle

  Než začnete, je užitečné přemýšlet o účelu založení stránky společnosti na LinkedIn. Na koho se konkrétně zaměřujete? Jak můžete využít platformu, která se liší od ostatních platforem, ve svůj největší prospěch?

  4. Váš marketingový plán

  Váš marketingový plán by měl být v souladu s vašimi komunikačními cíli pro vaši firemní stránku. Jakmile víte, co chcete z platformy dostat, budete moci vytvořit každodenní plán obsahu na míru. LinkedIn vám umožňuje sdílet kombinaci obrázků, videa a dalších médií s písemným obsahem a sdílenými příspěvky, takže nezapomeňte zohlednit tuto diverzifikaci ve vašem plánu zveřejňování příspěvků.

  V navazujícím článku se zaměříme na to, jak firemní stránku na síti LinkedIn založit – krok za krokem.

   

  -bb-

  Zdroj: Business Know-How - americký server věnovaný různým aspektům řízení malých podniků
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Know-How