Get rid of your toxic habits

Zbavte se svých toxických návyků

Yes, you really can get rid of habits which have long bothered you. Neuroscience shows a relatively clear method.

We all have certain habits. Before starting to address the technique itself that will change your toxic habits, let's look at why everyday habits are so easy to create and so difficult to break. Research in behavioural psychology has long since shown how easily repetitive activity can become a routine and, from a neuroscience point of view, there is a very good reason for this.

Basically, it's easier for the brain to get used to something than actually to think because thinking requires more energy. In this sense, the habits we create are useful. For example, imagine how difficult it would be to drive a car if every journey resembled your first time behind the wheel. On the other hand, habits are difficult to change. The habit area of ​​the brain (striatum) is a feature we share with reptiles: it is a long-term part of the brain that works quite automatically, regardless of consciousness. Behaviour is thus quickly formed by repeated choices.

The direction of our attention, our choices, and even the thoughts we focus on creates an impression in our minds. A sufficiency of impressions, in turn, creates the power of habit, which is largely the opposite of reflection. Thus we are gradually coming to the method that can help us reverse our established habits and, most importantly, get rid of bad habits. This is Volitional Attention.

It is the will that is essential to redirect old brain behaviour. But to make a change, you need to engage your energy — your mental will — and pay attention to a particular habit and what you want to replace it with.

The visionary William James wrote in his abridged version of The Principles of Psychology: "Temporary effort is the effort of attention." This means engaging the will to draw attention inward to find what is beneficial. No wonder there is a strong link between meditation and this ability for inner, reflexive evaluation.

Research also shows how to improve your introspective awareness. This allows you to activate the so-called Reflect and Relate module in your brain. This refers to a part of the prefrontal cortex, a highly integrative area of ​​the brain located behind the crest of the eyebrows, which is responsible for insight, empathy, and even feelings towards oneself.

Once your Reflect and Relate module goes online, you can access your values ​​and take the time to identify and evaluate how beneficial or harmful a particular habit is. Does your next behavioural action really match the image of the person you want to be? Pausing over reality and thinking will allow you consciously to create new, more positive habits. This is genuine exercise of free will and its power.

How to do it?

If you really want to shape the behaviour and habits that matter to you, you must first and foremost pay close attention to what you want to change. This will give you the strength to change. As an example, let's try a short experiment that literally retrains the brain to think. Turn your attention inwards for a moment and consider the following questions:

 • What would my choice in a certain situation look like and how could it be positively influenced if I first stopped and thought about it?
 • How would my life change if it were to reflect my personal values ​​and their application in practice?

By stopping for a few moments to concentrate and reflect, you will have just strengthened a key area of ​​your brain, the prefrontal cortex. By purposefully strengthening the Reflect and Relate module in your brain, you can restore lost concentration and use the intention to shape the life you want.

For more inspiration, see Donald Altman's book Reflect, which offers more than 100 reflexive methods to strengthen your will and change your habits.

 

-bb-

  Zbavte se svých toxických návyků

  Ano, skutečně se můžete zbavit svých návyků, které vás už dlouho štvou. Neurověda ukazuje poměrně jasný postup.

  Každý máme nějaké zvyky. Než začneme řešit samotnou techniku, která změní vaše toxické návyky, podívejme se na to, proč jsou naše obecné návyky tak snadno vytvořitelné a obtížně prolomitelné. Výzkum v oblasti psychologie chování již dávno prokázal, jak snadno se můžeme z opakované činnosti vytvořit rutinu. Z pohledu neurovědy k tomu skutečně existuje velmi dobrý důvod.

  V zásadě je pro mozek snazší mít návyk než skutečně myslet, protože myšlení vyžaduje více energie. V tomto smyslu jsou vytvořené návyky užitečné. Představte si například, jak těžké by bylo řídit vaše auto, kdybyste za volantem seděli pokaždé jako by to bylo poprvé. Na druhou stranu je obtížné změnit návyky – oblast zvyku mozku (striatum) je totiž něco, co sdílíme s plazy. Je to dlouhodobě vytvářená část mozku, která funguje velmi automatizovaně bez ohledu na naše vědomí. Chování se proto rychle formuje opakovanými volbami.

  Směřování naší pozornosti, naše volby, a dokonce i myšlenky, na které se soustředíme vytváří v naší mysli dojem. Dostatek dojmů zase vytváří sílu zvyku, která je do značné míry opakem reflexe. Postupně se tak blížíme ke způsobu, který nám může pomoci zvrátit naše zaběhnuté návyky, a hlavně se zbavit zlozvyků. Jedná se o volní (aktivní, záměrnou) pozornost.

  Právě vůle je zásadní pro přesměrování starého chování mozku. Pro změnu však musíte zapojit energii – svoji duševní vůli – a věnovat pozornost konkrétnímu zvyku a tomu, čím jej chcete nahradit.

  Vizionář William James ve své zkrácené verzi knihy The Principles of Psychology napsal: „Dočasné úsilí je úsilí pozornosti.“ Znamená to, že musíte zapojit svou vůli, abyste obrátili pozornost dovnitř, abyste našli to, co je prospěšné. Není divu, že existuje silná vazba mezi meditací a touto schopností pro vnitřní, reflexní hodnocení.

  Výzkumy zároveň ukazují, jak zlepšit vaše introspektivní povědomí. To umožňuje ve vašem mozku aktivovat tzv. modul Reflect and Relate (uvažovat a reagovat). Popisuje část prefrontální kůry, vysoce integrační oblasti mozku umístěné za hřebenem obočí, který je zodpovědný za vhled, empatii, a dokonce i pocity ze sebe sama.

  Jakmile váš modul Reflect and Relate přejde do režimu online, můžete přistupovat ke svým hodnotám a věnovat čas identifikaci a vyhodnocení toho, jak je určitý zvyk prospěšný nebo škodlivý. Skutečně se vaše další akce v chování shoduje s tím obrazem osoby, kterou chcete být? Pozastavení se nad skutečností a přemýšlení vám umožní vědomě vytvářet nové, pozitivnější návyky. Jedná se o skutečné cvičení svobodné vůle a její síly. 

  Jak na to?

  Pokud opravdu chcete formovat své chování a zvyky, na kterých vám záleží, musíte v prvé řadě věnovat soustředěnou pozornost těm zvykům, které chcete změnit. Tak získáte sílu pro změnu. Jako ukázku zkusme krátký experiment, který doslova přeškolí mozek, aby přemýšlel. Obraťte na chvíli svou pozornost dovnitř sebe a uvažujte o následujících otázkách:

  • Jak by vypadala má volba, kterou jsem udělal/a v určité situaci a která mohla být pozitivně ovlivněna, kdybych se nejprve zastavil/a a přemýšlel/a o ní?
  • Jak by se změnil můj život, kdyby odrážel mé osobní hodnoty a uplatnil je v praxi?

  Tím, že jste se na několik okamžiků zastavili, abyste se soustředili a přemýšleli, jste právě posílili klíčovou oblast vašeho mozku, prefrontální kůru. Cíleným posilováním modulu Reflect and Relate ve vašem mozku můžete obnovit ztracené soustředění a využít záměr formovat život, který chcete.

  Více inspirace naleznete například v knize Reflect od Donalda Altmana, která nabízí více než 100 reflexních postupů pro posílení vaší vůle a změnu návyků.

   

  -bb-

  Zdroj: Psychology Today - americký portál a komunita odborníků z oblasti psychologie
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Psychology Today