Research: Good mood as a booster of creativity

Výzkum: Dobrá nálada jako posilovač kreativity

Make your neurobiology work for you. Scientific research has revealed a way that helps make better use of innovative and creative thinking skills.

When discussing creativity, researchers often refer to the phenomenon of insight into an issue. This is a moment of sudden understanding when an idea occurs to us of how to deal with an ambiguous situation.

American neurologist Mark Beeman and cognitive psychologist from Drexel University John Kounios conducted research at the turn of the 21st century, in which they used EEG and fMRI to monitor the brains of participants who were trying to solve a situation with the help of given remote associates problems (insight problems).

The remote associates problems were defined as word puzzles. Subjects were given three words - such as pine, crab and sauce - and asked to find a fourth word to complement them all. Some participants in the experiment solved the problem logically by simply testing one word after another. Others focused on the problem through insight, which means that the right answer simply comes to mind at the right time. Only a handful of people combined both strategies.

What Beeman and Kounios discovered was a noticeable shift in brain function. Just before the participants became acquainted with the problem, which they finally solved with insight, there was increased activity in their cerebral cortex (ACC). The ACC plays a role in executive attention and is the part that handles error correction by detecting conflicting signals in the brain.

According to Kounios, alternative strategies include problem solving. The brain cannot employ two different strategies simultaneously. Some are strongly activated as they are most obvious. Others are weak and only remotely associated with the problem. And it is these seemingly secondary ideas that are creative. When the ACC is activated, it can detect them and tell the brain to focus on them. That is an aha moment.

Beeman and Kounios have found that the ACC is activated when we start thinking of ideas that seem to have little to do with the topic. Which begs the key question: what exactly activates the ACC? The answer from the research: a good mood.

When we are in a good mood, the ACC is more sensitive to odd ideas. In other words, if an active ACC is a condition of readiness to gain insight into a topic, a good mood is a condition of readiness for an active ACC.

The opposite is also true: while a good mood increases creativity, a bad mood strengthens analytical thinking. The brain reduces our options to the tried and tested by focusing on obvious things and certainties that we know will work. On the other hand, when in a good mood we feel safe: we are able to give the ACC more time to heed weak signals and we are also more willing to take risks. This is important because creativity always contains an element of risk.

While a good mood is the starting point for increased creativity, a combination of daily exercise of gratitude and mindfulness, physical exercise and quality rest remain the best recipe for happiness found so far. All of these factors encourage creativity.

Gratitude trains the brain to focus on the positive and change its normally negatively biased tendencies to filter information. It influences our mood, and a good mood gives our neural network a better position to create something surprisingly new.

Mindfulness, in turn, teaches the brain to be calm, focused, unreactive, and to amplify powerful attention. It also offers a little space between thought and feeling, and allows the ACC more time to consider alternatives.

Exercise reduces stress levels, flushes cortisol out of our system and increases neurochemicals that feel good, including serotonin, norepinephrine, endorphins and dopamine. This reduces anxiety, increases our good mood, and increases the ACC's ability to detect more distant possibilities. In addition, the time limit provided by the exercise acts as an incubation period.

A good night's rest provides additional benefits. It increases energy levels and provides resources to address challenges. The resulting sense of security lifts our mood and increases our willingness to take risks. In addition, sleep is the most crucial incubation time of all. When we sleep, the brain has time to find all sorts of hidden links between ideas.

Are you paying sufficient attention to all these factors?


-bb-

  Výzkum: Dobrá nálada jako posilovač kreativity

  Přimějte vaši neurobiologii, aby pracovala pro vás. Vědecký výzkum odhalil způsob, který vám pomůže lépe využít schopnost inovativního a kreativního myšlení.

  Když vědci hovoří o kreativitě, hovoří často o fenoménu vhledu do problematiky. Jde o okamžik náhlého porozumění, kdy dostaneme nápad, jak řešit nejednoznačnou situaci.

  Americký neurolog Mark Beeman a kognitivní psycholog z Drexel University John Kounios zrealizovali na přelomu 21. století výzkum, kde s pomocí předložených vzdálených asociačních problémů (problémů s vhledem) sledovali pomocí EEG a fMRI mozek účastníků, kteří se situaci snažili vyřešit.

  Vzdálené asociační problémy byly definovány jako slovní hádanky. Subjekty dostaly tři slova – například borovice / krab / omáčka – a byli požádáni, aby nalezli čtvrté slovo, které je všechny vhodně doplní. Někteří účastníci experimentu tento problém řešili logicky jednoduchým testováním jednoho slova za druhým. Jiní se na problém zaměřili prostřednictvím vhledu, což znamená, že správná odpověď jednoduše přijde na mysl ve vhodnou dobu. Jen hrstka lidí kombinovala obě strategie.

  To, co Beeman a Kounios odhalili, byl patrný posun v mozkové funkci, ke kterému došlo. Těsně předtím, než se účastníci seznámili s problémem, který nakonec vyřešili pomocí vhledu, došlo v jejich mozkové mozkové kůře (ACC) ke zvýšené aktivitě. ACC hraje roli ve výkonné pozornosti a je to část, která zpracovává korekci chyb detekcí konfliktních signálů v mozku.

  Podle Kouniose zahrnuje alternativní strategie řešení problému. Mozek nemůže používat dvě různé strategie současně. Některé jsou silně aktivovány, protože jsou nejviditelnější. Jiné jsou slabé a k problému se přidružují jen vzdáleně. A právě tyto na první pohled podružné nápady jsou kreativní. Když je ACC aktivován, může je detekovat a signalizovat mozku, aby na ně obrátil pozornost. To je aha moment.

  Beeman a Kounios zjistili, že se ACC se aktivuje, když začneme uvažovat o nápadech, které zdánlivě s tématem nemají moc společného. Což vyvolává klíčovou otázku: Co přesně aktivuje ACC? Odpověď, která vyšla z výzkumu: Dobrá nálada.

  Když máme dobrou náladu, ACC je citlivější vůči zvláštním nápadům. Jinými slovy, pokud je aktivní ACC podmínkou připravenosti k získání vhledu do tématu, dobrá nálada je podmínkou připravenosti aktivního ACC.

  Opak je také pravdou: Zatímco dobrá nálada zvyšuje kreativitu, špatná nálada zesiluje analytické myšlení. Mozek omezuje naše možnosti na vyzkoušené a pravdivé, tedy zaměřuje se na zřejmé věci a jistotu, o které víme, že bude fungovat. Zatímco když máme dobrou náladu, cítíme se v bezpečí. Jsme schopni dát ACC více času věnovat pozornost slabým signálům a jsme také ochotnější riskovat. To je důležité, protože kreativita je vždy trochu nebezpečná.

  Zatímco dobrá nálada je výchozím bodem pro zvýšenou kreativitu, každodenní cvičení vděčnosti a všímavosti, fyzické cvičení a kvalitní odpočinek zůstávají tím nejlepším receptem na zvyšování štěstí, jaký dosud někdo našel. Všechny podporují kreativitu.

  Vděčnost trénuje mozek, aby se soustředil na pozitivní a změnil jeho normálně negativně předpojaté tendence filtrování informací. To ovlivňuje naši náladu a dobrá nálada dává naší neuronové síti lepší pozici k vytvoření něčeho překvapivě nového.

  Všímavost zase učí mozek být klidný, soustředěný a nereaktivní a zesilující výkonnou pozornost. Také dává trochu prostoru mezi myšlenkou a pocitem a poskytuje ACC více času na zvážení alternativ.

  Cvičení snižuje hladinu stresu, vyplavuje kortizol z našeho systému a zvyšuje neurochemikálie, které mají dobrý pocit, včetně serotoninu, norepinefrinu, endorfinů a dopaminu. To snižuje úzkost, zvyšuje naši dobrou náladu a zvyšuje schopnost ACC detekovat vzdálenější možnosti. Navíc časový limit, který cvičení poskytuje, funguje jako inkubační doba.

  Dobrý noční odpočinek poskytuje další výhody. Zvyšuje energetické hladiny a poskytuje zdroje pro řešení výzev. Výsledný pocit bezpečí zvedá naši náladu a zvyšuje naši ochotu riskovat. Spánek je navíc nejkritičtější inkubační dobou ze všech. Když spíme, mozek má čas najít nejrůznější skryté vazby mezi nápady.

  Věnujete dostatek pozornosti všem těmto faktorům?

   

   

  -bb-

  Zdroj: TED.com - nezisková organizace zaměřená na podporu „myšlenek hodných šíření“.
  Zobrazit přehled článků ze zdroje TED.com