Try out-of-office Fridays to improve your business

Volnými pátky k větší prosperitě vašeho byznysu

Imagine that you wake up in the morning, enjoy your coffee, read newspapers and go... to the cafe. But it is a weekday, right? So what is wrong? The fact that it is 9 o'clock in the morning and you still are not sitting at work at your desk or in a meeting? And what if the daily work merry-go-round in the office can run without you and you still can do your share of the work? Make yourself comfortable and read the following findings prepared by the Business 2 Community website.

Maybe this sounds like a fantasy. Your team cannot work without you being physically present. You need to attend regular meetings. You must be in the office due to the big responsibility you have... Stop. Cease think like this and start working every Friday from now on outside the workplace; anywhere, just not in your office. It does not matter much where you work but what it can bring you...

You will do more

This cannot be applied to everyone, but there are certainly many people who feel rather distracted in a busy working office environment. As a first step, check that you have enough self-motivation and you are the type for the home office. If so, you will soon discover that your team can do without you for a day and and you will do a lot more work.

You will discover obstacles

If your phone, email or Skype bother you, even when you are out of the office. Find out why this is. Maybe your team does not have sufficient competency to decide certain matters. Set up processes in order to perform partial steps even without your presence. Do you need to check the contract or the offer before it is sent to the client? What if you create a checklist and someone else takes control of the process?

You will gain time for your projects

Once you get rid of unnecessary steps, you can finally pay attention to growing your business, not just controlling it. Everything may not run exactly 100% in the same way as if you were in the office. However, you will not lose 90% your clients, will you?

You will learn to plan ahead and delegate work

If you know in advance that on Friday (or any other day) you will not be in the office, you need to make sure that everyone knows what has to be done that day. As a result, you learn to better plan and delegate work to your employees. That is worth considering, right?

Do you work in a similar mode? What are your experiences?

-bn-

  Volnými pátky k větší prosperitě vašeho byznysu

  Představte si, že ráno vstanete, vychutnáte si kávu, přečtete noviny a vyrazíte... do kavárny. Ale je všední den, že? Tak co je špatně? To, že je 9 hodin ráno a vy ještě nesedíte v práci za stolem nebo na poradě? A co když se ten každodenní pracovní kolotoč v kanceláři obejde klidně i bez vás a vy přesto zvládnete svůj díl práce? Udělejte si pohodlí a přečtěte si následující zjištění, které připravil server Business 2 Community.

  Možná vám to zní jako fantasy. Vždyť se váš pracovní tým bez vaší přítomnosti nemůže obejít. Potřebujete se účastnit pravidelných porad. Musíte být v kanceláři, vždyť máte velkou zodpovědnost… Stop. Přestaňte takto uvažovat a odteď si každý pátek vyhraďte na práci kdekoliv, jen ne ve vaší kanceláři. Nezáleží ani tak na místě, kde budete pracovat, jako spíše na tom, co vám to všechno přinese…

  Uděláte více  

  Neplatí to sice pro každého, ale jistě se najde mnoho lidí, které rušné pracovní prostředí kanceláře spíše rozptyluje. Jako první krok zjistěte, že máte dostatečnou sebemotivaci a jste vhodný typ pro práci z domova. Pokud ano, brzy zjistíte, že váš tým se bez vás dokáže na jeden den obejít a vy uděláte mnohem více práce.

  Odhalíte překážky

  Pokud vás váš telefon, e-mail nebo Skype nenechá na pokoji, i když jste mimo kancelář, zjistěte, proč tomu tak je. Možná váš tým nemá dostatečné oprávnění rozhodovat v určitých věcech. Nastavte procesy tak, aby bylo možné dílčí kroky činit i bez vaší přítomnosti. Musíte zkontrolovat smlouvu či nabídku dříve, než bude odeslána klientovi? Co kdybyste vytvořili checklist a kontrolu nad procesem přejal někdo jiný?

  Získáte čas na své projekty

  Jakmile odstraníte nadbytečné kroky, můžete se konečně začít věnovat dalšímu růstu vašeho byznysu, ne jen jeho kontrole. Vše možná nepoběží přesně na 100 % stejným způsobem, jako kdybyste byli v kanceláři. Avšak 90 % vás o klienty nepřipraví, ne?

  Naučíte se plánovat dopředu a delegovat práci

  Víte-li předem, že v pátek (nebo jiný den) nebudete v kanceláři, musíte se ujistit, že všichni vědí, co má být ten den hotovo. Díky tomu se naučíte lépe plánovat a delegovat práci na své zaměstnance. To už stojí za úvahu, ne?

  Pracujete v podobném režimu? Jaké jsou vaše zkušenosti?

  -bn-

  Zdroj: business2community.com - online komunita pro manažery a podnikatele